Badanie elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

W 2015 roku Fundacja zrealizowała badanie platformy EPALE – nowego narzędzia Komisji Europejskiej, skierowanego do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Badanie miało na celu zarówno zidentyfikowanie najlepszych kanałów promocji EPALE (potencjalne grupy odbiorców, najlepsze kanały dotarcia do tych grup, skuteczne formy upowszechniania informacji o platformie) jak i zebranie opinii odnośnie użyteczności oraz zawartości merytorycznej platformy. Zebrane opinie pozwolą jak najlepiej dostosować narzędzie do potrzeb polskiego użytkownika i będą miały wpływ na jego dalszy rozwój.

Działania skierowano do potencjalnych grup odbiorców EPALE, których opinie zebrano w ramach badania ilościowego (ankieta on-line) oraz jakościowego (zogniskowane wywiady grupowe FGI). Badanie ankietowe zostało zrealizowane w listopadzie i grudniu. Ankieta została udostępniona) obecnym i użytkownikom platformy. Wśród respondentów znaleźli się m.in. eksperci, beneficjenci programu Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych oraz osoby, które korzystały ze wsparcia programu Grundtvig w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. W ramach badania zrealizowano również pięć wywiadów grupowych FGI skierowanych do różnych docelowych grup zawodowych, z których wywodzą się obecni oraz potencjalni użytkownicy EPALE (przedstawiciele firm szkoleniowych, placówek edukacji dorosłych, bibliotek, organizacji pozarządowych oraz andragogów). Respondenci wskazali na szereg aspektów, których wdrożenie mogłoby przyczynić się do jakościowej poprawy funkcjonowania platformy oraz uczynić EPALE mocnym integratorem rynku edukacji dorosłych. Badanie pozwoliło również na poznanie szerszego kontekstu funkcjonowania środowisk, z których wywodzili się respondenci.