Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016). W szczególności skupiono się w nim na:

  • ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS;
  • ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS;
  • ocenie tego, jak  projekty realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS.

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta on-line) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.