Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Oba typy projektów  mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

 1. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk: umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji: opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

Priorytety dla sektora Edukacja dorosłych w konkursie 2017 w Akcji 2

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora Edukacji dorosłych lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który ma miejsce największy wpływ, musi być Edukacja dorosłych. We wniosku o dofinansowanie należy wybrać jeden priorytet główny (spośród wymienionych poniżej) oraz można wybrać jeden lub dwa priorytety dodatkowe (spośród wymienionych poniżej lub priorytetów wyznaczonych dla innych sektorów – szczegóły w Przewodniku po programie).

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacja dorosłych:

 • Poprawa i poszerzanie gamy wysokiej jakości możliwości uczenia się, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach, w celu doskonalenia ich umiejętności pisania, czytania, rozumowania matematycznego lub umiejętności cyfrowych, w tym poprzez poświadczanie umiejętności zdobywanych w ramach nieformalnego i pozaformalnego uczenia się;
 • Zwiększanie popytu i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania zachęcające osoby dorosłe o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach do rozwoju i poprawy umiejętności pisania, czytania, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych;
 • Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów, szczególnie w zakresie skutecznego nauczania osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach umiejętności czytania, pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, w tym również za pomocą skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych(TIK).

Priorytety horyzontalne wspólne dla wszystkich sektorów:

Komisja Europejska wyznaczyła priorytet horyzontalny „Edukacja włączająca, szkolenie i młodzież” jako wysoce adekwatny – drugi w kolejności poniżej (szczegóły w Przewodniku dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment)). Prosimy zwrócić uwagę, że poniższe priorytety, jeśli odnoszą się do niezawodowej edukacji dorosłych, mogą być wybrane również jako główne w Państwa projekcie.

 • Uzyskiwanie odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie: wspieranie osób zdobywających i podwyższających kluczowe kompetencje – w tym umiejętności podstawowe, przekrojowe, miękkie, przedsiębiorczość, znajomość języków obcych i kompetencje cyfrowe – w celu zwiększania szans na zatrudnienie oraz wspomagania rozwoju społeczno-edukacyjnego i doskonalenia zawodowego. W ramach programu wspierane będą również akcje mające na celu opracowywanie lub rozpowszechnianie narzędzi do oceny takich kompetencji, a także akcje wykorzystujące podejścia oparte na efektach kształcenia przy realizacji działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz działań na rzecz młodzieży lub przy ocenie ich jakości i przydatności.
 • Włączenie społeczne: priorytetowo traktowane będą akcje wspierające – zwłaszcza przy zastosowaniu innowacyjnych, zintegrowanych podejść – włączenie społeczne, różnorodność, równość, równowagę płci oraz niedyskryminację w działaniach edukacyjnych, szkoleniowych oraz działaniach na rzecz młodzieży. W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu: 1) wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia96, a także zwalczanie dyskryminacji, segregacji, rasizmu, agresji i przemocy; 2) poprawę dostępu, zwiększenie udziału oraz poprawę wyników w nauce defaworyzowanych osób uczących się, ograniczając dysproporcje w efektach kształcenia.
 • Otwarte i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej: priorytetowo traktowane będą akcje, w ramach których wspiera się innowacyjne metody nauczania i uczenia się, w stosownych przypadkach zarządzanie partycypacyjne, opracowuje się materiały i narzędzia dydaktyczne, a także akcje wspierające efektywne korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w działaniach edukacyjnych, szkoleniowych oraz działaniach na rzecz młodzieży. Działania te obejmują również wspieranie synergii pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w obszarze badań i innowacji oraz promowanie wykorzystywania nowych technologii jako siły napędowej dla zmian na lepsze w polityce w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
 • Wychowawcy/edukatorzy: priorytetowo będą traktowane akcje/działania, które wzmacniają rekrutację, wybór i wprowadzanie najlepszych i najbardziej odpowiednich kandydatów do zawodu nauczyciela, jak również akcje/działania wspierające promowanie wysokiej jakości nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą. Program będzie wspierał doskonalenie zawodowe wychowawców/edukatorów (takich jak nauczyciele, profesorowie, tutorzy, mentorzy itp.) i osób pracujących z młodzieżą, w szczególności zajmujących się takimi zagadnieniami jak wczesne kończenie nauki, edukacja osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, różnorodność w środowisku szkolnym i w innych środowiskach oraz uczenie się w miejscu pracy.
 • Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji: priorytetowo będą traktowane akcje/działania, które zwiększają szanse na rynku pracy oraz mobilność osób uczących się i pracujących, a także ułatwiają przechodzenie pomiędzy różnymi poziomami i formami kształcenia i szkolenia, z poziomu kształcenia/szkolenia do świata pracy i zmianę zatrudnienia. Pierwszeństwo będą miały akcje/działania wspierające uznawanie oraz przejrzystość i porównywalność kwalifikacji i efektów kształcenia, w tym poprzez świadczenie lepszych usług i udzielanie informacji/wskazówek w zakresie umiejętności i kwalifikacji. Działania te obejmują także promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie poświadczania – na szczeblu lokalnym, regionalnym lub europejskim/międzynarodowym – kompetencji zdobytych w ramach edukacji nieformalnej, pozaformalnej, otwartej i cyfrowej.
 • Zrównoważone inwestycje, wydajność i efektywność: pierwszeństwo będą miały działania/akcje wspierające skuteczną realizację planu Inwestycyjnego dla Europy, w tym działania wspierające modele finansowania przyciągające podmioty prywatne i kapitał, a także planowanie reform opartych na dowodach, które zapewniają jakość w systemach i politykach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą. Priorytetowo będą traktowane akcje/działania wspierające rozwój innowacyjnych sposobów zapewnienia zrównoważonych inwestycji we wszystkich formach kształcenia, zarówno formalnych jak i pozaformalnych, w tym finansowania opartego na wynikach i podziału kosztów.

Możliwe do realizacji działania w Akcji 2

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy)
 • Spotkania międzynarodowe partnerów
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • krótkie wspólne szkolenia kadry;
  • łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy;
  • dłuższe pobyty szkoleniowe kadry –  prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej.

Poniższe 2 działania są możliwe wyłącznie dla większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji):

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej (obowiązkowo)
 • Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej (opcjonalnie)

W projekcie należy również zaplanować działania związane z jego zarządzaniem, komunikacją, monitorowaniem, ewaluacją oraz upowszechnianiem osiągniętych rezultatów.

Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest zaplanowanie takich rezultatów – adekwatnych do skali i typu projektu, które będzie można upowszechnić i z których będą mogły skorzystać inne organizacje zainteresowane tematyką, której dotyczył projekt.

Potencjalni beneficjenci Akcji 2

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje z tzw. krajów programu uczestniczących w programie Erasmus+ (organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne). Do współpracy mogą być włączone inne organizacje pozarządowe, obywatelskie, instytucje sektora publicznego, w tym władze lokalne i regionalne oraz przedsiębiorstwa z tzw. krajów partnerskich biorących udział w programie Erasmus+.
Partnerstwo musi się składać z minimum trzech organizacji z trzech różnych krajów programu, przy czym jedna pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Zachęcamy do skorzystania z Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) w celu znalezienia partnera do projektu.

Termin składania wniosków dla konkursu 2017 – Akcja 2

Termin składania wniosków: 29 marca 2017, godz. 12:00:00 czasu brukselskiego.
Projekty w konkursie roku 2017 mogą trwać od jednego roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2017. Wszystkie projekty z konkursu roku 2017 muszą zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.

Definicje określeń

W Przewodniku po programie Erasmus+, w Glosariuszu, podane są definicje pojęć na użytek programu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szczególnie ważne dla sektora Edukacji dorosłych są definicje: