Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium kontaktowe: E-government and social inclusion of low skilled adults”

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Utrecht, Holandia

Termin zgłoszeń:
  18 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematem konferencji jest „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach”. Pod terminem e-administracja („e-government”) rozumiemy stosowanie urządzeń komunikacji elektronicznej, komputerów i internetu w celu świadczenia usług publicznych dla obywateli. Podczas seminarium uczestnicy skupią się na interakcji cyfrowej między słabo wykształconymi obywatelami a lokalną lub krajową administracją. Spróbują odpowiedzieć na pytania: jaki jest wpływ e-administracji na udział obywateli w życiu społecznym? Jak można się upewnić, że e-administracja nie ma negatywnych konsekwencji na integrację społeczną? Co uczestnicy konferencji mogliby wspólnie zrobić, aby pomóc w integracji? Jakich kompetencji potrzebują specjaliści, aby móc dać odpowiednie wsparcie?

Potencjalni uczestnicy powinni się zajmować i / lub są zainteresowani tematem „e-administracja” („E-government”) w powiązaniu z włączaniem społecznym osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i wykształceniu”; powinni także albo bezpośrednio (jako nauczyciel, trener, wolontariusz itp.) współpracować z osobami, które mają trudności w radzeniu sobie z e-administracją albo brać udział w tworzeniu polityki lub instrumentów / materiałów wspomagających obywateli w kontakcie z e-administracją. Uczestnicy będą się dzielić dobrymi praktykami, doświadczeniami związanymi z tematyką seminarium, poznają inne organizacje międzynarodowe i będą mieli szansę na znalezienie partnerów w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/tca–e-government-and-social-inclusion-of-low-skilled-adults

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników i w zakresie „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach” oraz poznanie osób, instytucji działajacych w tym obszarze;
 • wymiana dobrych praktyk i poszukiwanie innowacyjnych pomysłów;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, innowacyjnych pomysłów, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów w ramach Erasmusa+;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+. Opłata seminaryjna wynosi 100 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

“Strategic Partnerships Plus” A plus for non-discrimination in Europe -Training course with elements of contact seminar-

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 26.11.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
  5 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowie nienawiści w Europie i rozwiązywaniu tych problemów poprzez projekty partnerstw strategicznych. Program Erasmus + oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia do walki z rasizmem, ksenofobią, nietolerancją lub inną formą wykluczenia społecznego.

Celem tego trzydniowego wydarzenia jest opracowanie międzysektorowych partnerstw strategicznych KA2 (na konkurs 2017). W tym roku spotkanie zostało zaprojektowane jako szkolenie dotyczące napisania udanej aplikacji, połączone z elementami klasycznego seminarium kontaktowego. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół, organizacji kształcenia zawodowego, instytucji i władz publicznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, firm, osób zajmujących się (w tym niezawodową) edukacją osób dorosłych.
Rumuńska Narodowa Agencja ANPCDEFP posiada wieloletnią praktykę dotyczącą współpracy międzysektorowej –  zarówno wewnętrznie w NA, jak również wśród swoich beneficjentów. W oparciu o to doświadczenie, organizowane jest wydarzenie, którego priorytetem jest bardziej zintegrowane podejście do partnerstw strategicznych i  połączenie potencjału różnych organizacji  działających w dziedzinach: edukacji  szkolnej, formalnej, pozaformalnej, pracy z młodzieżą, kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego.

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzysektorowymi projektami partnerstw strategicznych;
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia projektów KA2;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów międzysektorowych;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


 

Seminarium kontaktowe: Non-Formal and Informal Learning (& Validation)

 • Termin wydarzenia: 8.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
  30 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem seminarium jest stworzenie pomysłów projektów i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych dotyczących tematyki seminarium. Partnerstwa mają na celu rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizację wspólnych inicjatyw promująycych współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

Opis wydarzenia na stronie irlandzkiej NA: w przygotowaniu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.