Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 


Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

 • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
29 maja 2017 r.

Tematyka i cele:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Uczestnicy:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium: “Validation of Non-formal and Informal Learning – Opportunities for Special Target Groups”

 • Termin wydarzenia: 28.11.2017 – 01.12.2017
 • Miejsce: Kuopio, Finlandia

 

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Fińska Narodowa Agencja zaprasza edukatorów i pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych na seminarium tematyczne poświęcone walidacji edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

W większości krajów europejskich walidacja edukacji nieformalnej i pozaformalnej  odbywa się w kontekście edukacji formalnej – kształcenia i szkolenia zawodowego lub szkolnictwa wyższego. Niemniej jednak, nieformalny sektor edukacji dorosłych odgrywa kluczową rolę w kontaktach z wybranymi grupami docelowymi, takimi jak: imigranci, osoby długotrwale bezrobotne, więźniowie, czy osoby o specjalnych potrzebach.

Podczas seminarium uczestnicy spróbują odpowiedzieć na szereg pytań m.in.: w jaki sposób edukacja dorosłych może wdrożyć walidację do swojej podstawowej działalności? Jakie narzędzia są dostępne? Jak wskazać kluczowych interesariuszy istotnych dla walidacji?

Seminarium odbędzie się w Kuopio w Finlandii. Będzie nie tylko stanowić wspaniałą okazję, aby czerpać wiedzę od ekspertów, wziąć udział w warsztatach, czy stworzyć szeroką sieć osób zajmujących się kształceniem dorosłych, ale także da możliwość zobaczenia pojezierza fińskiego i cieszenia się fińską gościnnością.

Cele wydarzenia to:

 • zrozumienie procesu walidacji edukacji pozaformalnej i nieformalnej (VNFIL), z jego zaletami i wyzwaniami, oraz zrozumieć terminologię związaną z VNIFL ;
 • zrozumienie procesu VNIFL z punktu widzenia krajowych i europejskich ram kwalifikacji;
 • używanie i ułatwienie dostępu do narzędzi pomocnych dla procesu VNFIL;
 • stworzenie szerokiej sieci osób zajmujących się kształceniem dorosłych;
 • planowanie i wdrażanie procedury VNIFL w organizacji przy pomocy zespołu ekspertów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, koncentrujących się na wybranych grupach docelowych, takich jak: imigranci, uchodźcy, osoby długotrwale bezrobotne, więźniowie, osoby o specjalnych potrzebach itp.
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną); organizacje pracujące z imigrantami, osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami.
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!