Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalną listą wydarzeń.

 

Seminarium kontaktowe: E-government and social inclusion of low skilled adults”

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Utrecht, Holandia

Termin zgłoszeń:
  18 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematem konferencji jest „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach”. Pod terminem e-administracja („e-government”) rozumiemy stosowanie urządzeń komunikacji elektronicznej, komputerów i internetu w celu świadczenia usług publicznych dla obywateli. Podczas seminarium uczestnicy skupią się na interakcji cyfrowej między słabo wykształconymi obywatelami a lokalną lub krajową administracją. Spróbują odpowiedzieć na pytania: jaki jest wpływ e-administracji na udział obywateli w życiu społecznym? Jak można się upewnić, że e-administracja nie ma negatywnych konsekwencji na integrację społeczną? Co uczestnicy konferencji mogliby wspólnie zrobić, aby pomóc w integracji? Jakich kompetencji potrzebują specjaliści, aby móc dać odpowiednie wsparcie?

Potencjalni uczestnicy powinni się zajmować i / lub są zainteresowani tematem „e-administracja” („E-government”) w powiązaniu z włączaniem społecznym osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i wykształceniu”; powinni także albo bezpośrednio (jako nauczyciel, trener, wolontariusz itp.) współpracować z osobami, które mają trudności w radzeniu sobie z e-administracją albo brać udział w tworzeniu polityki lub instrumentów / materiałów wspomagających obywateli w kontakcie z e-administracją. Uczestnicy będą się dzielić dobrymi praktykami, doświadczeniami związanymi z tematyką seminarium, poznają inne organizacje międzynarodowe i będą mieli szansę na znalezienie partnerów w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/tca–e-government-and-social-inclusion-of-low-skilled-adults

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników i w zakresie „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach” oraz poznanie osób, instytucji działajacych w tym obszarze;
 • wymiana dobrych praktyk i poszukiwanie innowacyjnych pomysłów;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, innowacyjnych pomysłów, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów w ramach Erasmusa+;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+. Opłata seminaryjna wynosi 100 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

“Strategic Partnerships Plus” A plus for non-discrimination in Europe -Training course with elements of contact seminar-

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 26.11.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
  5 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowie nienawiści w Europie i rozwiązywaniu tych problemów poprzez projekty partnerstw strategicznych. Program Erasmus + oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia do walki z rasizmem, ksenofobią, nietolerancją lub inną formą wykluczenia społecznego.

Celem tego trzydniowego wydarzenia jest opracowanie międzysektorowych partnerstw strategicznych KA2 (na konkurs 2017). W tym roku spotkanie zostało zaprojektowane jako szkolenie dotyczące napisania udanej aplikacji, połączone z elementami klasycznego seminarium kontaktowego. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół, organizacji kształcenia zawodowego, instytucji i władz publicznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, firm, osób zajmujących się (w tym niezawodową) edukacją osób dorosłych.
Rumuńska Narodowa Agencja ANPCDEFP posiada wieloletnią praktykę dotyczącą współpracy międzysektorowej –  zarówno wewnętrznie w NA, jak również wśród swoich beneficjentów. W oparciu o to doświadczenie, organizowane jest wydarzenie, którego priorytetem jest bardziej zintegrowane podejście do partnerstw strategicznych i  połączenie potencjału różnych organizacji  działających w dziedzinach: edukacji  szkolnej, formalnej, pozaformalnej, pracy z młodzieżą, kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego.

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzysektorowymi projektami partnerstw strategicznych;
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia projektów KA2;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów międzysektorowych;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Non-Formal and Informal Learning (& Validation)

 • Termin wydarzenia: 8.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
  30 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem seminarium jest stworzenie pomysłów projektów i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych dotyczących tematyki seminarium. Partnerstwa mają na celu rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizację wspólnych inicjatyw promująycych współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

Opis wydarzenia na stronie irlandzkiej NA: w przygotowaniu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

Seminarium kontaktowe: Intercultural and intergenerational dialogue for social inclusion

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 15.10.2016
 • Miejsce: Palermo, Włochy

Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Opracowanie i rozwój nowych podejść edukacyjnych skierowanych do dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, w tym w szczególności do migrantów i uchodźców, mężczyzn i kobiet mieszkających w nowych krajach, m. in. w celu zwiększenia ich aktywności obywatelskiej. Program Erasmus+ może wesprzeć tworzone w tym zakresie inicjatywy poprzez realizację projektów mających na celu włączenie społeczne migrantów i ich aktywizację społeczną, w tym poprzez dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

Opis wydarzenia przygotowany przez włoską NA: kliknij tutaj.

Program wydarzenia (roboczy): kliknij tutaj.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Recognition and validation in adult education

 • Termin wydarzenia: 6.11.2016 – 9.11.2016
 • Miejsce: Toledo, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
8 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Promowanie projektów w akcji 1 (Mobilność kadry edukacji dorosłych)  i akcji 2 (Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych) dotyczących rozpoznawania i walidacji umiejętności, kompetencji oraz pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w sektorze Eduakcja dorosłych.

Cele szczegółowe:

 • Uzyskanie informacji o programie Erasmus+ i sektorze Edukacja dorosłych.
 • Uzyskanie informacji o przykładach dobrej praktyki dot. rozpoznawania i walidacji kompetencji i umiejętności od organizacji, które realizowały już projekty międzynarodowe.
 • Uzyskanie informacji o rozwoju i użytkowaniu narzędzi dot. rozpoznawania i walidacji kompetencji.
 • Poznanie organizacji do realizacji projektów.
 • Udział w warsztatach w celu opracowania przyszłych projektów / partnerstw.
 • Uzyskanie pomocy Narodowej Agencji i ekspertów w opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

 Tematyka:

 • Umiejętności podstawowe w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
 • Charakterystyka i etapy walidacji.
 • Przykłady narzędzi.
 • Dokumentacja dot. formularza wniosku, sektora Edukacji dorosłych, akcji 1 i 2, przewodników po programie.

Strona internetowa wydarzenia: w przygotowaniu.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Seminarium będzie dotyczyło wspierania w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną uczniów niepełnosprawnych. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych. W sektorze edukacja dorosłych projekty mogą dotyczyć np. eduakcji rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

Seminarium kontaktowe: Connecting  Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+

 • Termin wydarzenia: 9.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Split, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktów między przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji edukacyjnych w celu stworzenia projektów w ramach programu Erasmus+ mających na celu modernizację i internacjonalizację edukacji i szkoleń.

Opis wydarzenia na stronie chorwackiej NA: kliknij tutaj.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Konferencja i seminarium międzynarodowe: Promoting Adult Education under the Erasmus+ Program

 • Termin wydarzenia: 6.10.2016 – 7.10.2016
 • Miejsce: Lizbona, Portugalia

Termin zgłoszeń:
12 lipca 2016 r.

Tematyka i cele:

Promocja i podkreślenie znaczenia sektora edukacji dorosłych w społecznościach europejskich oraz opracowanie Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych o jak najwyższej jakości i wpływie.

Celami wydarzenia są:

 • dyskusja na kwestiami priorytetowymi dla sektora edukacji dorosłych z udziałem m. in. przedstawicieli władz krajowych i KE;
 • opracowanie wysokiej jakości projektów dot. tematyki istotnej dla sektora edukacji dorosłych.

Strona wydarzenia: kliknij

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

 Seminarium kontaktowe: Lifelong Learning in Prisons

 • Termin wydarzenia: 4.10.2016 – 7.10.2016
 • Miejsce: Oulu, Finlandia

Termin zgłoszeń:
17 czerwca 2016 r, godz: 10:00.

Tematyka i cele:

Seminarium kontaktowe skierowane jest do profesjonalistów zajmujących się edukacją w zakładach karnych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktych z różnych krajów europejskich. Celem jest stworzenie pomysłów na projekty i rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+ (akcja 2). Dodatkowo, uczestnicy mogą skorzystać z nawiązanych kontaktów w celu znalezienia organizacji goszczącej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacyjnej.

Celami wydarzenia są:

Partnerstwa strategiczne (akcja 2) mają na celu wsparcie rozwoju, transferu i wdrażania innowacyjnych praktyk oraz wdrażania wpólnych działań promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów edukacji w zakładach karnych, np:

 • umiejętności podstawowe osób dorosłych (czytanie, liczenie, ICT), umiejętności miękkie;
 • doradztwo i poradnictwo, uznawanie wcześniej nabytych kompetencji;
 • wykorzystanie TIK w uczeniu się, uczenie się na odległość;
 • sztuka i aktywność kulturowa;
 • doskonalenie zawodowe kadry zajmującej się edukacją w zakładach karnych;
 • potrzeby edukacyjne cudzoziemców, migrantów lub mniejszości etnicznych, kobiet, skazanych z trudnościami w uczeniu się lub problemami ze zdrowiem psychicznym;
 • przeniesienie, reintegracja, zatrudnienie (byłych) skazanych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: link.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Konferencja i seminarium międzynarodowe: The relevance of Adult Education and the Erasmus+ Program

 • Termin wydarzenia: 2.06.2016 – 3.06.2016
 • Miejsce: Lizbona, Portugalia

Termin zgłoszeń:
6 maja 2016 r.

Tematyka i cele:

Promocja i podkreślenie znaczenia sektora edukacji dorosłych w społecznościach europejskich oraz opracowanie Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych o jak najwyższej jakości i wpływie.

Celami wydarzenia są:

 • dyskusja na kwestiami priorytetowymi dla sektora edukacji dorosłych z udziałem m. in. przedstawicieli władz krajowych i KE;
 • opracowanie wysokiej jakości projektów dot. tematyki istotnej dla sektora edukacji dorosłych.

Szkic programu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 5.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej szkolenia

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Tematyka i cele:

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacja dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Quality Matters Seminar – A cross-sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme

 • Termin wydarzenia: 4.05.2016 – 7.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

Termin zgłoszeń:
17 marca 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników mobilności oraz ewaluacji mobilności i będzie skoncentrowana na aspektach dotyczących przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, które to elementy są kluczowe w realizowaniu projektów akcji 1 w ramach programu Erasmus+.

Cele wydarzenia to:

 • identyfikacja kluczowych czynników wpływających na jakość mobilności;
 • różnice i podobieństwa w podejściu do wspierania mobilności w różnych sektorach programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • promocja mobilności jako procesu uczenia się.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących wszystkie sektory programu Erasmus+. Dofinansowanie z sektora Edukacja dorosłych jest dostępne dla osób:

 • posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczestników mobilności i/lub ewaluacji mobilności w ramach projektów mobilnościowych (przynajmniej jeden zrealizowany projekt mobilnościowy) i chcących dzielić się posiadaną wiedzą;
 • reprezentujących sektor Edukacja dorosłych (organizacje/instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze);
 • zainteresowanych realizowaniem projektów mobilnościowych w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil organizacji wysyłającej odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1-2 miejscami (w zależności od liczby zgłoszeń) na to wydarzenie dla uczestników z Polski reprezentujących sektor Edukacja dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 PLN.

Prosimy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: FLIC – From Local to International Cooperation

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 21.11.2015
 • Miejsce: Ericeira, Portugalia

Termin zgłoszeń:
25 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Portugalska Narodowa Agencja Erasmus+ w sektorach Kształcenie i Szkolenia (w tym Edukacja dorosłych), we współpracy z portugalską Narodową Agencją sektora Młodzież oraz z gminą Mafra, organizuje europejskie, międzysektorowe seminarium kontaktowe w Ericeira, w dniach 18-21 listopada 2015 r.

Seminarium będzie okazją do poprawy i wspierania udziału władz lokalnych i regionalnych w programie Erasmus+, w celu promowania międzysektorowych partnerstw strategicznych i wyjazdów studentów, stażystów, nauczycieli i innych pracowników zaangażowanych w kształcenie i szkolenie, w tym edukację dorosłych..

Uczestnicy powinni pochodzić z instytucji zaangażowanych w edukację i szkolenia na poziomie regionalnym i lokalnym, takich jak władze lokalne i regionalne, szkoły, ośrodki szkoleniowe, ośrodki kształcenia dla dorosłych i młodzieży, stowarzyszenia kulturalne itp.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • przedstawicieli organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, szkół, ośrodków szkoleniowych, ośrodków kształcenia dla dorosłych i młodzieży, stowarzyszeń;
 • pracowników młodzieżowych, naukowców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, opiekunów młodzieży;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1-2 miejscami dla organizacji z Polski w ramach sektora Edukacja dorosłych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: tutaj.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe: European Shared Strategies for Reducing the Occurance of NEET

 • Termin wydarzenia: 5.11.2015 – 7.11.2015
 • Miejsce: Neapol, Włochy

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z NEETs. NEETs stanowią grupę młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie są objęci szkoleniami oraz nie są zatrudnieni. Jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. rozwiązywania problemów NEETs;
 • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami w obszarze tematycznym NEETs;
 • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Szczegóły programu wydarzenia zostaną opublikowane wkrótce.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe:Participation

 • Termin wydarzenia: 28.10.2015 – 30.10.2015
 • Miejsce: Zandvoort, Holandia

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium jest przeznaczone dla uczestników, którzy chcą złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych. Seminarium zakłada opracowanie projektów do akcji 2, jednak możliwa będzie również praca nad projektami w akcji 1, jako wstęp do przyszłego opracowania projektu w akcji 2. Szczególnie zachęcani są uczestnicy bez doświadczenia w programie Erasmus+ i współpracy międzynarodowej. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość wspólnej pracy nad projektami.

Głównym tematem jest uczestnictwo osób dorosłych w społeczeństwie i zatrudnienie. Temat jest zgodny z Europejską agendą na rzecz uczenia się dorosłych, która podkreśla potrzebę zwiększenia uczestnictwa w uczeniu się dorosłych w różnych formach (edukacja formalna, pozaformalna, nieformalna) w celu zdobycia umiejętności przydatnych na rynku pracy, dla aktywnego obywatelstwa, edukacji zdrowotnej lub rozwoju osobistego. Różne aspekty tej tematyki mogą być brane pod uwagę.
Podczas wydarzenia nacisk zostanie położony na:

 • Uczestnictwo poprzez wolontariat. W jaki sposób wolontariat może przyczynić się do uczestnictwa w uczeniu się grup defaworyzowanych oraz rozpoznawania i uznawania ich kompetencji?
 • Potencjał TIK w uczestnictwie: w jaki sposób TIK może przyczynić się do dostępu i uczestniczenia w uczeniu się grup defaworyzowanych?
 • Nowe role organizacji w odnieseniu do uczestnictwa w uczeniu się (np. nowe i zmieniające się role bibliotek oraz władz lokalnych).
 1. Zaproszenie
 2. Program
 3. Informacje praktyczne

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education & Training

 • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 27.11.2015
 • Miejsce: Kopenhaga, Dania

Termin zgłoszeń:
10 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja dorosłych, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja szkolna. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i pracy nad projektami, które dotyczą m. in. opracowywania materiałów szkoleniowych, wdrażania nowych modułów szkoleniowych, wzmacniania umiejętności dot. przedsiębiorczości oraz podnoszeniu jakości w szkoleniu i nauczaniu przedsiębiorczości.

Celami wydarzenia są:

 •   dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. nauczania przedsiębiorczości w środowisku międzykulturowym;
 •   zrozumienie bogatego potencjału projektów międzysektorowych w obszarze edukacji i szkoleń;
 •   wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami;
 •   opracowywanie konkretnych pomysłów na projekty;
 •   podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Strona internetowa organizotora seminarium: http://tca-dk.wix.com/contactseminar-cph

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Narodowa Agencja dokona selekcji zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl


 

Szkolenie: CONNECTOR 2.0

 • Termin wydarzenia: 30.06.2015 – 5.07.2015
 • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

Termin zgłoszeń:
27 maja 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się;
 •   łączenie edukacji nieformalnej, formalnej i pozaformalnej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczenie się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

Rejestracja