Archiwum

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalną listą wydarzeń.

 
 

Szkolenie: PACE – Peace Action Cooperation in Europe”

 • Termin wydarzenia: 27.11.2017-01.12.2017 ( cały projekt do 23.03.2018)
 • Miejsce: Tbilisi, Gruzja; Warszawa

Termin zgłoszeń:
5 listopada 2017

 

Tematyka i cele

Celem szkolenia jest podniesienia kompetencji nauczycieli, wychowawców i liderów młodzieżowych w obszarze planowania, wdrażania i ewaluacji krótkoterminowych projektów z zakresu edukacji na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy, które zachęcają młodych ludzi do bycia twórcami zmian w ich najbliższym środowisku, szkole, społeczności.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Oczekiwane rezultaty:

Projekt PACE składa się z następujących podstawowych działań:
– szkolenie w Gruzji na temat edukacji pokojowej
– 3,5-miesięczny okres, podczas którego uczestnicy realizują działania edukacyjne w zakresie edukacji pokojowej wśród młodych ludzi w swoich społecznościach lub na poziomie międzynarodowym
– seminarium ewaluacyjne w Warszawie z udziałem uczestników nt przeprowadzonych przez nich lokalnych warsztatów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących edukacji pokojowej i przeciwdziałaniu przemocy;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w zakresie edukacji pokojowej wśród młodych ludzi w swoich społecznościach;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 4 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się przesyłając wypełniony application form na adres: ksuchecka@frse.org.pl

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

 

 

 

Szkolenie: INCLUSION WITHIN KA2

 • Termin wydarzenia: 07.11.2017 – 10.11.2017
 • Miejsce: Warszawa

Termin zgłoszeń:
19 października 2017

Tematyka i cele

Włączenie społeczne jest jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez program Erasmus+, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

Jak określono w programie Erasmus+ włączenie społeczne ma dość szeroką definicję i może odnosić się do takich zagadnień jak:

 • niepełnosprawność (tj.uczestników o specjalnych potrzebach) lub problemy zdrowotne;
 • trudności edukacyjne: osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej;
 • przeszkody natury ekonomicznej: osoby o niskim standardzie życia, długotrwałe bezrobocie lub doświadczające ubóstwa itp.;
 • różnice kulturowe: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową;
 • przeszkody społeczne: osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność itd.;
 • przeszkody geograficzne: osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura).

Tematyka włączenia społecznego jest obecna w priorytetach określonych dla Partnerstw Strategicznych realizowanych w ramach akcji 2. Jednym z priorytetów bezpośrednio odnoszącym się do włączenia społecznego jest priorytet horyzontalny. Oznacza to, że ​​jest to tematyka odpowiednia dla różnych sektorów edukacji i możliwa jest współpraca różnych organizacji w jednym projekcie koncentrującym się wokół wspólnych zagadnień związanych z włączeniem społecznym. W zależności od celu, projekty mogą skupiać osoby z różnych środowisk lub być skierowane do jednej konkretnej grupy docelowej.

Wstępny program dostępny jest tutaj.

Oczekiwane rezultaty:

Ogólnym celem seminarium kontaktowego jest znalezienie partnerów o podobnych zainteresowaniach i opracowanie pomysłów na nowe partnerstwa strategiczne w ramach akcji 2 dotyczące włączenia społecznego. Punktem wyjścia są doświadczenia uczestników oraz organizacji i środowiska społecznego, które reprezentują.
Seminarium będzie również okazją do odkrywania nowych podejść w obszarze włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia współpracy między różnymi sektorami i organizacjami. Mamy nadzieję osiągnąć punkt, w którym różnice nie będą stanowić bariery dla przyszłej współpracy.
Aby osiągnąć te cele, zostaną zorganizowane sesje plenarne z udziałem ekspertów i małych grup roboczych gromadzących uczestników gotowych opracować wspólny projekt. NA będzie wspierać uczestników podczas całego seminarium.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów akcji KA2 programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 – 5 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora AE.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education

 • Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
14 września 2017 r.

Tematyka i cele

„Innovation in education” to trzydniowe wydarzenie mające na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Będzie to już kolejne wydarzenie w ramach „Strategic Partnerships Plus”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. i jest jednym z cyklicznych seminariów organizowanych przez rumuńską Narodową Agencję. Dotychczasowe spotkania wypracowały wiele wyników ilościowych i jakościowych, przekładających się na nowe partnerstwa, współpracę i wypracowywanie dobrych praktyk.

Tegorocznym tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia umożliwiające zmiany w procesie nauczania. Konferencja została zaprojektowana jako szkolenie dotyczące pisania wniosków w połączeniu z elementami klasycznego seminarium. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół i organizacji VET, uniwersytetów, instytucji publicznych, władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji pozarządowych, firm itp.

Cele wydarzenia to:

 • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzysektorowe partnerstwa strategiczne
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
 • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

Wykorzystane zostaną szkolenia, warsztaty, moderowane dyskusje, a wyniki pracy będą prezentowane na sesjach plenarnych.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

 

Szkolenie: Quality cooperation/applications in Vocational Education and Training and Adult Education”

 • Termin wydarzenia: 08.11.2017 – 10.11.2017
 • Miejsce: Larnaca, Cypr

Termin zgłoszeń:
14 września 2017 r.

Tematyka i cele

The Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes, która pełni funkcję cypryjskiej Narodowej Agencji programu Erasmus + organizuje seminarium kontaktowe w sektorach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych dla zainteresowanych projektami w akcji KA2. Seminarium odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2017 w Larnace na Cyprze.

Celem seminarium jest zapewnienie nauczycielom/ trenerom/ edukatorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób dorosłych, oraz innym osobom zainteresowanym szkoleniami w w/w sektorach okazji do spotkania się i przedstawienia praktyk we własnym sektorze i instytucji, w celu podnoszenia jakości współpracy. Seminarium kontaktowe obejmuje sesje plenarne, warsztaty, networking.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów akcji KA2 w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education

 • Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
14 września 2017 r.

Tematyka i cele

„Innovation in education” to trzydniowe wydarzenie mające na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Będzie to już kolejne wydarzenie w ramach „Strategic Partnerships Plus”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. i jest jednym z cyklicznych seminariów organizowanych przez rumuńską Narodową Agencję. Dotychczasowe spotkania wypracowały wiele wyników ilościowych i jakościowych, przekładających się na nowe partnerstwa, współpracę i wypracowywanie dobrych praktyk.

Tegorocznym tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia umożliwiające zmiany w procesie nauczania. Konferencja została zaprojektowana jako szkolenie dotyczące pisania wniosków w połączeniu z elementami klasycznego seminarium. Przeznaczone jest dla  przedstawicieli szkół i organizacji VET, uniwersytetów, instytucji publicznych, władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji pozarządowych, firm itp.

Cele wydarzenia to:

 • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzysektorowe partnerstwa strategiczne
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
 • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

Wykorzystane zostaną szkolenia, warsztaty, moderowane dyskusje, a wyniki pracy będą prezentowane na sesjach plenarnych.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium kontaktowe: “Outreach, Guidance & Motivation Strategies

 • Termin wydarzenia: 17.10.2017 – 19.10.2017
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
16 lipca 2017 r.

Tematyka i cele:

Irlandzka Narodowa Agencja programu Erasmus+, Léargas, zaprasza na seminarium kontaktowe, którego celem jest opracowanie pomysłów na projekty Erasmus+:KA1 i KA2 w zakresie działań dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji w dziedzinie kształcenia osób dorosłych (Adult Education Field).

Erasmus+ KA1: Mobilność umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja podniesie jakość swoich usług edukacyjnych.

Akcja Erasmus+KA2: Partnerstwa Strategiczne umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów: wymianę dobrych praktyk i doświadczeń lub opracowywanie innowacyjnych produktów. Projekty KA2 wspierają rozwój oraz wdrażanie wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Seminarium będzie zawierało informacje od ekspertów w zakresie działań dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji w dziedzinie kształcenia osób dorosłych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, dyskusjach i będą mieli możliwość stworzenia szerokiej sieci osób zajmujących się kształceniem dorosłych. Wsparcie dla tego, jak wykonać aplikację KA1 Mobilność i / lub strategiczne partnerstwo KA2 będzie miało charakter całości. Program obejmie wieczorne wydarzenie kulturalne w dniu 19 października.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

 • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
29 maja 2017 r.

Tematyka i cele:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Uczestnicy:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium: “Validation of Non-formal and Informal Learning – Opportunities for Special Target Groups”

 • Termin wydarzenia: 28.11.2017 – 01.12.2017
 • Miejsce: Kuopio, Finlandia

 

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Fińska Narodowa Agencja zaprasza edukatorów i pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych na seminarium tematyczne poświęcone walidacji edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

W większości krajów europejskich walidacja edukacji nieformalnej i pozaformalnej  odbywa się w kontekście edukacji formalnej – kształcenia i szkolenia zawodowego lub szkolnictwa wyższego. Niemniej jednak, nieformalny sektor edukacji dorosłych odgrywa kluczową rolę w kontaktach z wybranymi grupami docelowymi, takimi jak: imigranci, osoby długotrwale bezrobotne, więźniowie, czy osoby o specjalnych potrzebach.

Podczas seminarium uczestnicy spróbują odpowiedzieć na szereg pytań m.in.: w jaki sposób edukacja dorosłych może wdrożyć walidację do swojej podstawowej działalności? Jakie narzędzia są dostępne? Jak wskazać kluczowych interesariuszy istotnych dla walidacji?

Seminarium odbędzie się w Kuopio w Finlandii. Będzie nie tylko stanowić wspaniałą okazję, aby czerpać wiedzę od ekspertów, wziąć udział w warsztatach, czy stworzyć szeroką sieć osób zajmujących się kształceniem dorosłych, ale także da możliwość zobaczenia pojezierza fińskiego i cieszenia się fińską gościnnością.

Cele wydarzenia to:

 • zrozumienie procesu walidacji edukacji pozaformalnej i nieformalnej (VNFIL), z jego zaletami i wyzwaniami, oraz zrozumieć terminologię związaną z VNIFL ;
 • zrozumienie procesu VNIFL z punktu widzenia krajowych i europejskich ram kwalifikacji;
 • używanie i ułatwienie dostępu do narzędzi pomocnych dla procesu VNFIL;
 • stworzenie szerokiej sieci osób zajmujących się kształceniem dorosłych;
 • planowanie i wdrażanie procedury VNIFL w organizacji przy pomocy zespołu ekspertów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, koncentrujących się na wybranych grupach docelowych, takich jak: imigranci, uchodźcy, osoby długotrwale bezrobotne, więźniowie, osoby o specjalnych potrzebach itp.
 • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną); organizacje pracujące z imigrantami, osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami.
 • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

 


Szkolenie: “Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 17.09.2017 – 19.09.2017
 • Miejsce: Tallinn, Estonia

Termin zgłoszeń:
5 maja 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują wnioski, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj oraz na stronie seminarium: https://contactseminar.wixsite.com/erasmusplus

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: “European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 15.05.2017 – 17.05.2017
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
9 kwietnia 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium tematyczne i kontaktowe koncentruje się na wkładzie programu Erasmus+ w integrację migrantów (w tym nowo przybyłych), osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach. Projekty w Erasmus+ mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, trenerów, wychowawców, mentorów, pracowników i liderów młodzieżowych, organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych, decydentów politycznych i wszystkich zainteresowanych stron z sektorów: Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, oraz Młodzież w celu ułatwienia i promowania włączania społecznego wyżej wymienionych grup docelowych, w szczególności poprzez ponadnarodową wymianę skutecznych narzędzi, praktyk i metodologii.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród osób pracujących w różnych sektorach programu Erasmus+, wspierających aktywną integrację migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium kontaktowe: Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme”

 • Termin wydarzenia: 31.05.2017 – 02.06.2017
 • Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
  29 marca 2017 r.

Tematyka i cele:

Seminarium kontaktowe w dziedzinie edukacji dorosłych (AE), organizowane jest przez Narodowe Agencje: Chorwacji (AMEUP), Słowenii (CMEPIUS) i Macedonii (NAEEPM). Przeznaczone jest dla pracowników organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych z mniejszymi szansami. Skierowane jest również do osób zarządzającymi projektami i ekspertów z dziedziny edukacji dorosłych.

Celem tego międzynarodowego spotkania jest umożliwienie nawiązania kontaktów między organizacjami kształcenia dorosłych z różnych krajów i będzie okazją do znalezienia partnerów europejskich o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych w zakresie akcji KA1 Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych, szczególnie w pracy z grupami z mniejszymi szansami:

Trudności edukacyjne: osoby wcześnie przerywające naukę; dorośli o niskich kwalifikacjach
Przeszkody gospodarcze: niski poziom życia, niskie dochody, uzależnienie od systemu opieki społecznej; osoby zadłużone lub z problemami finansowymi;
Różnice kulturowe: imigranci, uchodźcy bądź potomkowie imigrantów lub uchodźców; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby potrzebujące adaptacji językowej i integracji kulturowej;
Przeszkody społeczne: przestępcy; (byli) więźniowie i skazani

Wstępny program spotkania dostępny jest tutaj.

Przewidywane efekty:

 • przedstawienie aktualnej sytuacji w dziedzinie edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych z mniejszymi szansami
 • przedstawienie możliwości finansowania w ramach programu Erasmus + dla organizacji edukacji dorosłych
 • wstępna praca nad aplikacją KA1 wysokiej jakości – Europejski plan rozwoju
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • przedstawienie przykładów dobrych praktyk

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Kryteria wyboru dostępne są tutaj. Polska Narodowa Agencja przeprowadza wstępną selekcję kandydatów, natomiast organizatorzy dokonają ostatecznego wyboru uczestników, którzy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu.

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 29 marca b.r., do końca dnia na adres: mdybala@frse.org.pl . W tytule maila należy umieścić tytuł wydarzenia: „Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme” . Zgłoszenia bez dołączonego formularza i tytułu identyfikującego wydarzenie nie będą rozpatrywane.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Opłata seminaryjna wynosi 30 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

 

Seminarium kontaktowe: E-government and social inclusion of low skilled adults”

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Utrecht, Holandia

Termin zgłoszeń:
  18 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematem konferencji jest „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach”. Pod terminem e-administracja („e-government”) rozumiemy stosowanie urządzeń komunikacji elektronicznej, komputerów i internetu w celu świadczenia usług publicznych dla obywateli. Podczas seminarium uczestnicy skupią się na interakcji cyfrowej między słabo wykształconymi obywatelami a lokalną lub krajową administracją. Spróbują odpowiedzieć na pytania: jaki jest wpływ e-administracji na udział obywateli w życiu społecznym? Jak można się upewnić, że e-administracja nie ma negatywnych konsekwencji na integrację społeczną? Co uczestnicy konferencji mogliby wspólnie zrobić, aby pomóc w integracji? Jakich kompetencji potrzebują specjaliści, aby móc dać odpowiednie wsparcie?

Potencjalni uczestnicy powinni się zajmować i / lub są zainteresowani tematem „e-administracja” („E-government”) w powiązaniu z włączaniem społecznym osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i wykształceniu”; powinni także albo bezpośrednio (jako nauczyciel, trener, wolontariusz itp.) współpracować z osobami, które mają trudności w radzeniu sobie z e-administracją albo brać udział w tworzeniu polityki lub instrumentów / materiałów wspomagających obywateli w kontakcie z e-administracją. Uczestnicy będą się dzielić dobrymi praktykami, doświadczeniami związanymi z tematyką seminarium, poznają inne organizacje międzynarodowe i będą mieli szansę na znalezienie partnerów w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/tca–e-government-and-social-inclusion-of-low-skilled-adults

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników i w zakresie „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach” oraz poznanie osób, instytucji działajacych w tym obszarze;
 • wymiana dobrych praktyk i poszukiwanie innowacyjnych pomysłów;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, innowacyjnych pomysłów, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów w ramach Erasmusa+;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+. Opłata seminaryjna wynosi 100 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

“Strategic Partnerships Plus” A plus for non-discrimination in Europe -Training course with elements of contact seminar-

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 26.11.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
  5 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowie nienawiści w Europie i rozwiązywaniu tych problemów poprzez projekty partnerstw strategicznych. Program Erasmus + oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia do walki z rasizmem, ksenofobią, nietolerancją lub inną formą wykluczenia społecznego.

Celem tego trzydniowego wydarzenia jest opracowanie międzysektorowych partnerstw strategicznych KA2 (na konkurs 2017). W tym roku spotkanie zostało zaprojektowane jako szkolenie dotyczące napisania udanej aplikacji, połączone z elementami klasycznego seminarium kontaktowego. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół, organizacji kształcenia zawodowego, instytucji i władz publicznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, firm, osób zajmujących się (w tym niezawodową) edukacją osób dorosłych.
Rumuńska Narodowa Agencja ANPCDEFP posiada wieloletnią praktykę dotyczącą współpracy międzysektorowej –  zarówno wewnętrznie w NA, jak również wśród swoich beneficjentów. W oparciu o to doświadczenie, organizowane jest wydarzenie, którego priorytetem jest bardziej zintegrowane podejście do partnerstw strategicznych i  połączenie potencjału różnych organizacji  działających w dziedzinach: edukacji  szkolnej, formalnej, pozaformalnej, pracy z młodzieżą, kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego.

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzysektorowymi projektami partnerstw strategicznych;
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia projektów KA2;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów międzysektorowych;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Non-Formal and Informal Learning (& Validation)

 • Termin wydarzenia: 8.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
  30 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem seminarium jest stworzenie pomysłów projektów i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych dotyczących tematyki seminarium. Partnerstwa mają na celu rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizację wspólnych inicjatyw promująycych współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

Opis wydarzenia na stronie irlandzkiej NA: w przygotowaniu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

Seminarium kontaktowe: Intercultural and intergenerational dialogue for social inclusion

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 15.10.2016
 • Miejsce: Palermo, Włochy

Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Opracowanie i rozwój nowych podejść edukacyjnych skierowanych do dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, w tym w szczególności do migrantów i uchodźców, mężczyzn i kobiet mieszkających w nowych krajach, m. in. w celu zwiększenia ich aktywności obywatelskiej. Program Erasmus+ może wesprzeć tworzone w tym zakresie inicjatywy poprzez realizację projektów mających na celu włączenie społeczne migrantów i ich aktywizację społeczną, w tym poprzez dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy.

Opis wydarzenia przygotowany przez włoską NA: kliknij tutaj.

Program wydarzenia (roboczy): kliknij tutaj.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Recognition and validation in adult education

 • Termin wydarzenia: 6.11.2016 – 9.11.2016
 • Miejsce: Toledo, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
8 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Promowanie projektów w akcji 1 (Mobilność kadry edukacji dorosłych)  i akcji 2 (Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych) dotyczących rozpoznawania i walidacji umiejętności, kompetencji oraz pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w sektorze Eduakcja dorosłych.

Cele szczegółowe:

 • Uzyskanie informacji o programie Erasmus+ i sektorze Edukacja dorosłych.
 • Uzyskanie informacji o przykładach dobrej praktyki dot. rozpoznawania i walidacji kompetencji i umiejętności od organizacji, które realizowały już projekty międzynarodowe.
 • Uzyskanie informacji o rozwoju i użytkowaniu narzędzi dot. rozpoznawania i walidacji kompetencji.
 • Poznanie organizacji do realizacji projektów.
 • Udział w warsztatach w celu opracowania przyszłych projektów / partnerstw.
 • Uzyskanie pomocy Narodowej Agencji i ekspertów w opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

 Tematyka:

 • Umiejętności podstawowe w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
 • Charakterystyka i etapy walidacji.
 • Przykłady narzędzi.
 • Dokumentacja dot. formularza wniosku, sektora Edukacji dorosłych, akcji 1 i 2, przewodników po programie.

Strona internetowa wydarzenia: w przygotowaniu.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Seminarium będzie dotyczyło wspierania w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną uczniów niepełnosprawnych. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych. W sektorze edukacja dorosłych projekty mogą dotyczyć np. eduakcji rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

Seminarium kontaktowe: Connecting  Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+

 • Termin wydarzenia: 9.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Split, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktów między przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji edukacyjnych w celu stworzenia projektów w ramach programu Erasmus+ mających na celu modernizację i internacjonalizację edukacji i szkoleń.

Opis wydarzenia na stronie chorwackiej NA: kliknij tutaj.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Konferencja i seminarium międzynarodowe: Promoting Adult Education under the Erasmus+ Program

 • Termin wydarzenia: 6.10.2016 – 7.10.2016
 • Miejsce: Lizbona, Portugalia

Termin zgłoszeń:
12 lipca 2016 r.

Tematyka i cele:

Promocja i podkreślenie znaczenia sektora edukacji dorosłych w społecznościach europejskich oraz opracowanie Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych o jak najwyższej jakości i wpływie.

Celami wydarzenia są:

 • dyskusja na kwestiami priorytetowymi dla sektora edukacji dorosłych z udziałem m. in. przedstawicieli władz krajowych i KE;
 • opracowanie wysokiej jakości projektów dot. tematyki istotnej dla sektora edukacji dorosłych.

Strona wydarzenia: kliknij

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

 Seminarium kontaktowe: Lifelong Learning in Prisons

 • Termin wydarzenia: 4.10.2016 – 7.10.2016
 • Miejsce: Oulu, Finlandia

Termin zgłoszeń:
17 czerwca 2016 r, godz: 10:00.

Tematyka i cele:

Seminarium kontaktowe skierowane jest do profesjonalistów zajmujących się edukacją w zakładach karnych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktych z różnych krajów europejskich. Celem jest stworzenie pomysłów na projekty i rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+ (akcja 2). Dodatkowo, uczestnicy mogą skorzystać z nawiązanych kontaktów w celu znalezienia organizacji goszczącej w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacyjnej.

Celami wydarzenia są:

Partnerstwa strategiczne (akcja 2) mają na celu wsparcie rozwoju, transferu i wdrażania innowacyjnych praktyk oraz wdrażania wpólnych działań promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów edukacji w zakładach karnych, np:

 • umiejętności podstawowe osób dorosłych (czytanie, liczenie, ICT), umiejętności miękkie;
 • doradztwo i poradnictwo, uznawanie wcześniej nabytych kompetencji;
 • wykorzystanie TIK w uczeniu się, uczenie się na odległość;
 • sztuka i aktywność kulturowa;
 • doskonalenie zawodowe kadry zajmującej się edukacją w zakładach karnych;
 • potrzeby edukacyjne cudzoziemców, migrantów lub mniejszości etnicznych, kobiet, skazanych z trudnościami w uczeniu się lub problemami ze zdrowiem psychicznym;
 • przeniesienie, reintegracja, zatrudnienie (byłych) skazanych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: link.

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Konferencja i seminarium międzynarodowe: The relevance of Adult Education and the Erasmus+ Program

 • Termin wydarzenia: 2.06.2016 – 3.06.2016
 • Miejsce: Lizbona, Portugalia

Termin zgłoszeń:
6 maja 2016 r.

Tematyka i cele:

Promocja i podkreślenie znaczenia sektora edukacji dorosłych w społecznościach europejskich oraz opracowanie Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych o jak najwyższej jakości i wpływie.

Celami wydarzenia są:

 • dyskusja na kwestiami priorytetowymi dla sektora edukacji dorosłych z udziałem m. in. przedstawicieli władz krajowych i KE;
 • opracowanie wysokiej jakości projektów dot. tematyki istotnej dla sektora edukacji dorosłych.

Szkic programu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 5.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej szkolenia

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Tematyka i cele:

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do osób:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacja dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: Quality Matters Seminar – A cross-sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme

 • Termin wydarzenia: 4.05.2016 – 7.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

Termin zgłoszeń:
17 marca 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników mobilności oraz ewaluacji mobilności i będzie skoncentrowana na aspektach dotyczących przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, które to elementy są kluczowe w realizowaniu projektów akcji 1 w ramach programu Erasmus+.

Cele wydarzenia to:

 • identyfikacja kluczowych czynników wpływających na jakość mobilności;
 • różnice i podobieństwa w podejściu do wspierania mobilności w różnych sektorach programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • promocja mobilności jako procesu uczenia się.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących wszystkie sektory programu Erasmus+. Dofinansowanie z sektora Edukacja dorosłych jest dostępne dla osób:

 • posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczestników mobilności i/lub ewaluacji mobilności w ramach projektów mobilnościowych (przynajmniej jeden zrealizowany projekt mobilnościowy) i chcących dzielić się posiadaną wiedzą;
 • reprezentujących sektor Edukacja dorosłych (organizacje/instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze);
 • zainteresowanych realizowaniem projektów mobilnościowych w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil organizacji wysyłającej odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1-2 miejscami (w zależności od liczby zgłoszeń) na to wydarzenie dla uczestników z Polski reprezentujących sektor Edukacja dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 PLN.

Prosimy zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

 

Seminarium kontaktowe: FLIC – From Local to International Cooperation

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 21.11.2015
 • Miejsce: Ericeira, Portugalia

Termin zgłoszeń:
25 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Portugalska Narodowa Agencja Erasmus+ w sektorach Kształcenie i Szkolenia (w tym Edukacja dorosłych), we współpracy z portugalską Narodową Agencją sektora Młodzież oraz z gminą Mafra, organizuje europejskie, międzysektorowe seminarium kontaktowe w Ericeira, w dniach 18-21 listopada 2015 r.

Seminarium będzie okazją do poprawy i wspierania udziału władz lokalnych i regionalnych w programie Erasmus+, w celu promowania międzysektorowych partnerstw strategicznych i wyjazdów studentów, stażystów, nauczycieli i innych pracowników zaangażowanych w kształcenie i szkolenie, w tym edukację dorosłych..

Uczestnicy powinni pochodzić z instytucji zaangażowanych w edukację i szkolenia na poziomie regionalnym i lokalnym, takich jak władze lokalne i regionalne, szkoły, ośrodki szkoleniowe, ośrodki kształcenia dla dorosłych i młodzieży, stowarzyszenia kulturalne itp.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • przedstawicieli organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, szkół, ośrodków szkoleniowych, ośrodków kształcenia dla dorosłych i młodzieży, stowarzyszeń;
 • pracowników młodzieżowych, naukowców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, opiekunów młodzieży;
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1-2 miejscami dla organizacji z Polski w ramach sektora Edukacja dorosłych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: tutaj.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe: European Shared Strategies for Reducing the Occurance of NEET

 • Termin wydarzenia: 5.11.2015 – 7.11.2015
 • Miejsce: Neapol, Włochy

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z NEETs. NEETs stanowią grupę młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie są objęci szkoleniami oraz nie są zatrudnieni. Jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. rozwiązywania problemów NEETs;
 • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami w obszarze tematycznym NEETs;
 • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Szczegóły programu wydarzenia zostaną opublikowane wkrótce.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe:Participation

 • Termin wydarzenia: 28.10.2015 – 30.10.2015
 • Miejsce: Zandvoort, Holandia

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium jest przeznaczone dla uczestników, którzy chcą złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych. Seminarium zakłada opracowanie projektów do akcji 2, jednak możliwa będzie również praca nad projektami w akcji 1, jako wstęp do przyszłego opracowania projektu w akcji 2. Szczególnie zachęcani są uczestnicy bez doświadczenia w programie Erasmus+ i współpracy międzynarodowej. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość wspólnej pracy nad projektami.

Głównym tematem jest uczestnictwo osób dorosłych w społeczeństwie i zatrudnienie. Temat jest zgodny z Europejską agendą na rzecz uczenia się dorosłych, która podkreśla potrzebę zwiększenia uczestnictwa w uczeniu się dorosłych w różnych formach (edukacja formalna, pozaformalna, nieformalna) w celu zdobycia umiejętności przydatnych na rynku pracy, dla aktywnego obywatelstwa, edukacji zdrowotnej lub rozwoju osobistego. Różne aspekty tej tematyki mogą być brane pod uwagę.
Podczas wydarzenia nacisk zostanie położony na:

 • Uczestnictwo poprzez wolontariat. W jaki sposób wolontariat może przyczynić się do uczestnictwa w uczeniu się grup defaworyzowanych oraz rozpoznawania i uznawania ich kompetencji?
 • Potencjał TIK w uczestnictwie: w jaki sposób TIK może przyczynić się do dostępu i uczestniczenia w uczeniu się grup defaworyzowanych?
 • Nowe role organizacji w odnieseniu do uczestnictwa w uczeniu się (np. nowe i zmieniające się role bibliotek oraz władz lokalnych).
 1. Zaproszenie
 2. Program
 3. Informacje praktyczne

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

 

Seminarium kontaktowe: The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education & Training

 • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 27.11.2015
 • Miejsce: Kopenhaga, Dania

Termin zgłoszeń:
10 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja dorosłych, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja szkolna. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i pracy nad projektami, które dotyczą m. in. opracowywania materiałów szkoleniowych, wdrażania nowych modułów szkoleniowych, wzmacniania umiejętności dot. przedsiębiorczości oraz podnoszeniu jakości w szkoleniu i nauczaniu przedsiębiorczości.

Celami wydarzenia są:

 •   dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. nauczania przedsiębiorczości w środowisku międzykulturowym;
 •   zrozumienie bogatego potencjału projektów międzysektorowych w obszarze edukacji i szkoleń;
 •   wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami;
 •   opracowywanie konkretnych pomysłów na projekty;
 •   podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Strona internetowa organizotora seminarium: http://tca-dk.wix.com/contactseminar-cph

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczeniem się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Narodowa Agencja dokona selekcji zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl


 

Szkolenie: CONNECTOR 2.0

 • Termin wydarzenia: 30.06.2015 – 5.07.2015
 • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

Termin zgłoszeń:
27 maja 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się;
 •   łączenie edukacji nieformalnej, formalnej i pozaformalnej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych;
 • zainteresowanych aktywnym uczenie się i nauczaniem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia i z powrotem.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z Regulaminem zwrotu kosztów uczestnictwa.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Michała Chodniewicza michal.chodniewicz@frse.org.pl

Rejestracja