Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 

Projekty realizowane w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi z niskim poziomem umiejętności podstawowych, rozwijanie kompetencji kluczowych i przekrojowych, podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów.
Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.
Wyjątek stanowią projekty współpracy szkół – mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.

Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.

W Przewodniku po programie wyróżniono również projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę.

Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Wspierane działania:

  • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
  • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom – szkolenia dla kadry i uczniów, w tym wyjazdy długoterminowe.
  • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.

Kategorie działań:

  • rezultaty pracy intelektualnej
  • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej

mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w tym przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

  • wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
  • rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce);
  • ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
  • poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

Opis priorytetów horyzontalnych oraz sektora Edukacji szkolnej znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+.

Wniosek mogą złożyć

organizacje działające na rzecz edukacji szkolnej z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, m. in. publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Wykaz instytucji uprawnionych do aplikowania o fundusze w ramach projektów partnerstw strategicznych – współpraca szkół znajduje się na stronie http://erasmusplus.org.pl/eforms/.