Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium kontaktowe: “Teaching of European values as a key against radicalization in school”

 • Termin wydarzenia: 19.10.2017 – 22.10.2017
 • Miejsce: Hannover, Niemcy

Termin zgłoszeń:
20 lipca 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe jest adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli  ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich szkół ogólnokształcących, uczących dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Spotkanie będzie stanowić okazję dla uczestników do współpracy międzynarodowej, nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalnej wymiany informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów. Uczestnicy otrzymają informacje ogólne o programie Erasmus+ oraz akcji KA2 – partnerstwa strategiczne. Poznają przykłady dobrych praktyk dobrych praktykach i przedstawią swoje pomysły na projekty.

Przekazywanie wartości w szkole nie musi być związane z konkretnymi przedmiotami, takimi jak religia czy etyka – jest to część życia szkolnego i dzieje się cały czas: podczas lekcji, podczas przerwy, przez cały dzień. Uczenie się w grupie, klasie jest niemożliwe bez akceptacji pewnych wartości, takich jak szacunek i tolerancja, równe prawa każdego ucznia, niedyskryminacja i solidarność.

Jednym z głównych celów programu Erasmus+ jest „promocja europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej” (przewodnik po programach), takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Szkoły stawiają czoło ogromnym wyzwaniom w zakresie integracji, uczenia zrozumienia i tolerancji, w radzeniu sobie z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem oraz wymiany i opracowywania pomysłów na projekty koncentrujące się na europejskich wartościach.

Celami wydarzenia są:

 • podzielenie się własnym doświadczeniem oraz wymiana i opracowywanie pomysłów na projekty koncentrujące się na europejskich wartościach;
 • zwiększenie liczby partnerstw w akcji KA2 o dobrej jakości;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Wydarzenie tematyczne: “The development of evidence based practice in guidance services in schools

 • Termin wydarzenia: 07.09.2017 – 08.09.2017 oraz 22-23.02.2018
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
18 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Irlandzka Narodowa Agencja jest organizatorem 2 seminariów tematycznych TCA w zakresie poradnictwa w szkołach. Celem tego dwuetapowego wydarzenia jest opracowanie narzędzi, które ułatwią opracowanie strategii poradnictwa opartego na dowodach naukowych/ faktach (evidence based practice) i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pierwsze seminarium odbędzie się w Dublinie we wrześniu 2017 roku (rozpocznie się nieformalnym spotkaniem dn. 06.09 wieczorem a zakończy dn. 08.09 po 13:00), drugie w lutym 2018 roku. Podczas spotkań, uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoim warsztatem i dobrymi praktykami w odniesieniu do poradnictwa w szkole opartego na dowodach naukowych / faktach, wyciągnięcia wniosków z doświadczeń innych. Seminarium zapewni możliwość dyskusji grupowej, interakcji i refleksji.

UWAGA: zgłoszenie się na seminarium, oznacza również uczestnictwo w drugiej jego części – w lutym 2018.

Metoda evidence based practice jest oparta na zbieraniu i analizę danych. Uczestnicy seminarium będą:

 • Identyfikować narzędzia i metody gromadzenia danych – w tym narzędzia online
 • Tworzyć bank pytań dotyczących zbierania danych w obszarach: finansowania, zasobów i personelu, procesów (działania doradcze) i wyników (wyniki uczniów, takie jak umiejętności / kompetencje w zakresie zarządzania karierą)
 • Wymieniać informacje i doświadczenia na temat aktualnych praktyk – co się dobrze sprawdza, co nie działa

Uczestnicy

Seminaria są skierowane do doradców, przedstawicieli władz lokalnych, decydentów, menedżerów i praktyków, którzy odgrywają rolę w prowadzeniu, zarządzaniu, wspieraniu i / lub dostarczaniu poradnictwa w szkołach średnich (tj. uczniów od 12 do 19 r.ż). Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie i / lub praktyka oparta na dowodach w zakresie poradnictwa w szkołach. Ponadto preferowani będą wnioskodawcy, którzy są obecnie zaangażowani w badanie, informowanie i rozwijanie działań opartych na faktach/ dowodach naukowych w doradztwie zawodowym i szkolnym.

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia: tj w 2 częściach wydarzenia, we wrześniu 2017 i w lutym 2018 r.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: “S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project

 • Termin wydarzenia: 11.10.2017 – 15.10.2017
 • Miejsce: Warszawa

Termin zgłoszeń:
20 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Szkoły składające wnioski (S2S school to school) do programu Erasmus+ często wykazują niską świadomość dotyczącą przygotowywania spójnych propozycji w zakresie analizy potrzeb, sformułowania celów, działań, wyników, rozpowszechniania i trwałości oraz zgodności z priorytetami E+. W odpowiedzi na analizę składanych wniosków akcji KA2 do sektora edukacji szkolnej, Narodowe Agencje chciałyby wesprzeć nauczycieli i dyrektorów szkół w profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjnych o współpracy międzynarodowej w obszarach:

 • cykl i logika działań projektowych;
 • jakość partnerstwa
 • kształcenie, nauczanie, szkolenie
 • upowszechnianie i trwałość rezultatów

Szkolenie jest przygotowywane przy współpracy 5 Narodowych Agencji (polską, hiszpańską, słoweńską, szwedzką i włoską) i będzie wspierane przez trenerów, którzy są ekspertami w planowaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w zespołach nad projektami związanymi z ich zainteresowaniami, dzięki czemu grupy będą miały możliwość wyboru tematów ważnych z punktu widzenia ich instytucji oraz społeczności lokalnych.

Celami wydarzenia są:

 • poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania projektami;
 • zwiększenie liczby partnerstw S2S o dobrej jakości;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2 S2S

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 5 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Wizyta studyjna: “Digitalisation and new learning environments – Good practices for school leaders”

 • Termin wydarzenia: 18.09.2017 – 20.09.2017
 • Miejsce: Oulu, Finlandia

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Wizyta studyjna jest przeznaczona dla liderów szkół (dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ogólnokształcących, główni nauczyciele, władze oświatowe) i dotyczy cyfryzacji w środowiskach edukacyjnych. Uczestnicy powinni być gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu cyfryzacji w swojej pracy i swoich placówkach.

Wizyta studyjna obejmuje: prezentacje ekspertów, wizyty studyjne w celach edukacyjnych w rejonie Oulu, wspólne rozmowy z uczestniczącymi liderami szkół oraz informacje o programie Erasmus+: KA1 i KA2.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród nauczycieli działających w różnych programach europejskich, chcących wziąć udział w projektach KA1 i KA2;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: “Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

 • Termin wydarzenia: 30.08.2017 – 02.09.2017
 • Miejsce: Praga, Czechy

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium kontaktowego organizowanego przez czeską Narodową Agencję Programu Erasmus+ i eTwinning jest promowanie synergii między Erasmusem + a inicjatywą eTwinning, inspirowanie uczestników do komunikowania się poprzez portal eTwinning oraz współpraca w projektach akcji KA2 i pomoc w tworzeniu sieci wśród nauczycieli zaangażowanych w projekty. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję spotkać się z użytkownikami platformy eTwinning i wykorzystać to narzędzie jako potencjalny portal komunikacji i współpracy w projektach akcji KA2: S2S (school-to-school). Z drugiej strony uczestnicy programu eTwinning otrzymają możliwość zapoznania się z programem Erasmus+, szczególnie z projektami S2S KA2. Organizatorzy oczekują aktywnego udziału w seminarium, zapoznania się z eTwinningiem i jego możliwościami w projektach KA2 oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród nauczycieli działających w różnych programach europejskich, chcących wziąć udział w projektach KA2 z wykorzystaniem platformy eTwinning;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2 S2S

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: “Contact seminar ‘intercultural competences”

 • Termin wydarzenia: 12.10.2017 – 14.10.2017
 • Miejsce: Zandvoort aan Zee, Holandia

Termin zgłoszeń:
5 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium kontaktowe jest skierowane do nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w Europie.  Uczestnicy powinni pochodzić ze szkół / organizacji zajmujących się projektami dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Główny nacisk jest położony na kształcenie ogólne, ale także zawodowe, jeżeli dotyczy wyżej wspomnianej grupy wiekowej.

Tematem seminarium jest walidacja kompetencji międzykulturowych za pomocą interaktywnych warsztatów, wykładów i przykładów dobrych praktyk przedstawianych przez głównych mówców.

Cele wydarzenia to:

 • zdobywania wiedzy na temat kompetencji międzynarodowych i ich walidacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty akcji KA2 w programie Erasmus+ a także w programie e-Twinning

Więcej informacji na temat szkolenia będzie można znaleźć na stronie seminarium: http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

 • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
29 maja 2017 r.

Tematyka i cele:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Uczestnicy:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!