Formularze wniosków 2019


×

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że Komisja Europejska w dniu 31 stycznia 2019 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie 2019 o jeden tydzień  z 5 lutego 2019  do 12 lutego 2019 (do godziny 12.00 czasu brukselskiego).
Przesunięcie spowodowane jest technicznymi problemami ze składaniem wniosków on-line.


×

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Pełny komunikat [PDF]


×

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek”. Po wejściu do formularza on-line wstępne informacje na temat składania wniosku dostępne są w zakładce „Instrukcje”, a szersze w Web Application Forms Guidelines (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines) opracowanych przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Komunikaty dotyczące wniosków

 • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
 • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
 • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]

Formularze wniosków i dokumenty dodatkowe

Formularze wniosków

 

×

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Pełny komunikat [PDF]


×

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

 

Dokumenty dodatkowe

 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)


Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1)
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (KA101)
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

Baza danych

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102)

 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

Akredytacja „(KA108), konkurs 2019”;

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum ważnego w konkursie 2019 r., które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107).

UWAGA! KE zaleca, aby nowe konsorcjum, tj. nie posiadające akredytacji ważnej w roku 2019/20, zamierzające złożyć wniosek „Mobilność z krajami programu (KA103)” lub wniosek „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)” w konkursie 2019 r. w PIERWSZEJ kolejności złożyło wniosek o certyfikat – „Akredytacja (KA108)”, a w DRUGIEJ wniosek KA103 lub KA107.
Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2019 r. o godz. 12.00.

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie – zostanie udostępniony w po 12.02.2019 r.
 • Zasady konkursu wniosków (KA108)
 • Wniosek o certyfikat – „Akredytacja (KA108)” – patrz link podany powyżej

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2019

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2019

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (KA104)

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

Projekty Wymian Młodzieży i mobilności osób pracujących z młodzieżą (KA105)

×Uwaga! Informujemy, że na platformie formularzy on-line Web Eforms nastąpiły aktualizacje, w związku z czym w nowych formularzach Web Eforms 2019, pełnomocnictwa (Mandates) można pobrać bezpośrednio z wniosku. W tym celu, należy stworzyć wniosek na platformie WebEforms (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/), wpisać wszystkie informacje dot. projektu w poprzednich zakładkach i przejść do zakładki „Załączniki”, z której można będzie pobrać Pełnomocnictwa (Mandates). Dane w Pełnomocnictwach zostaną automatycznie uzupełnione. Dokumenty należy pobrać i przekazać do podpisu. Na ostatniej stronie pełnomocnictw pojawi się również kod identyfikacyjny wniosku, przypisujący pełnomocnictwo do konkretnego wniosku.  W Rundzie 1/2019 wyjątkowo będą akceptowane pełnomocnictwa podpisane tzw. „starym trybem”, tj. wzorem lat ubiegłych z wykorzystaniem formularzy w formacie Microsoft Word (.doc). Takie formularze również będą musiały być podpisane i załadowane do wniosku w zakładce „Załączniki”. Informujemy również, ze Pełnomocnictwa są obowiązkowym załącznikiem do wniosku, bez których nie będzie można go złożyć.
 • Harmonogram działań
 • Wniosek web eForm dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (Youth mobility)
 • Instrukcja do wypełniania wniosku
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Współpraca szkół – Akcja KA229

Dokumenty dodatkowe

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA229) [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania formularza on-line  [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 1. W zakładce Możliwości dla wnioskodawców należy wybrać sektor: Edukacja szkolna. Następnie należy wybrać formularz Projekty Współpracy szkół.
 2. Zmiana języka formularza w prawym górnym rogu.
 3. Po wejściu do formularza on-line wstępne informacje na temat składania wniosku dostępne są w menu bocznym w zakładce „Instrukcje”.
 4. Oświadczenie (DoH), należy pobrać z menu bocznego, z zakładki „Załączniki” i załączyć do składanego wniosku. W przypadku gdy wniosek podpisuje inna osoba niż przedstawiciel prawny, do wniosku należy też dołączyć pełnomocnictwo.  Zalecany wzór takiego dokumentu znajduje się w sekcji „Dokumenty dodatkowe”.

 

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania  formularza on-line [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 1. W zakładce Możliwości dla wnioskodawców należy wybrać sektor: Edukacja szkolna. Następnie należy wybrać formularz Partnerstwa strategiczne w sektorze edukacji szkolnej (KA201).
 2. Zmiana języka formularza w prawym górnym rogu.
 3. Po wejściu do formularza on-line wstępne informacje na temat składania wniosku dostępne są w menu bocznym w zakładce „Instrukcje”.
 4. Oświadczenie (DoH) oraz „Mandate” – pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy, należy pobrać z menu bocznego, z zakładki „Załączniki” i załączyć do składanego wniosku.
  W przypadku gdy wniosek (lub „Mandate”) podpisuje inna osoba niż przedstawiciel prawny, do wniosku należy też dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Zalecane wzory takich dokumentów znajdują się w sekcji „Dokumenty dodatkowe”.

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady Konkursu wniosków 2019 [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady konkursu wniosków 2019 [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

×Uwaga! Informujemy, że na platformie formularzy on-line Web Eforms nastąpiły aktualizacje, w związku z czym w nowych formularzach Web Eforms 2019, pełnomocnictwa (Mandates) można pobrać bezpośrednio z wniosku. W tym celu, należy stworzyć wniosek na platformie WebEforms (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/), wpisać wszystkie informacje dot. projektu w poprzednich zakładkach i przejść do zakładki „Załączniki”, z której można będzie pobrać Pełnomocnictwa (Mandates). Dane w Pełnomocnictwach zostaną automatycznie uzupełnione. Dokumenty należy pobrać i przekazać do podpisu. Na ostatniej stronie pełnomocnictw pojawi się również kod identyfikacyjny wniosku, przypisujący pełnomocnictwo do konkretnego wniosku.  W Rundzie 1/2019 wyjątkowo będą akceptowane pełnomocnictwa podpisane tzw. „starym trybem”, tj. wzorem lat ubiegłych z wykorzystaniem formularzy w formacie Microsoft Word (.doc). Takie formularze również będą musiały być podpisane i załadowane do wniosku w zakładce „Załączniki”. Informujemy również, ze Pełnomocnictwa są obowiązkowym załącznikiem do wniosku, bez których nie będzie można go złożyć.

Dokumenty dodatkowe:

 • Pełnomocnictwo dla organizacji polskiej, która jest partnerem w projekcie składanym do Polskiej Narodowej Agencji (nie koordynuje projektu), do podpisania mandate
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Wniosek Web form „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży”
 • Harmonogram działań projektowych
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate)


Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu ploityk (ang. KA3: Support for Policy Reform)×Uwaga! Informujemy, że na platformie formularzy on-line Web Eforms nastąpiły aktualizacje, w związku z czym w nowych formularzach Web Eforms 2019, pełnomocnictwa (Mandates) można pobrać bezpośrednio z wniosku. W tym celu, należy stworzyć wniosek na platformie WebEforms (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/), wpisać wszystkie informacje dot. projektu w poprzednich zakładkach i przejść do zakładki „Załączniki”, z której można będzie pobrać Pełnomocnictwa (Mandates). Dane w Pełnomocnictwach zostaną automatycznie uzupełnione. Dokumenty należy pobrać i przekazać do podpisu. Na ostatniej stronie pełnomocnictw pojawi się również kod identyfikacyjny wniosku, przypisujący pełnomocnictwo do konkretnego wniosku.  W Rundzie 1/2019 wyjątkowo będą akceptowane pełnomocnictwa podpisane tzw. „starym trybem”, tj. wzorem lat ubiegłych z wykorzystaniem formularzy w formacie Microsoft Word (.doc). Takie formularze również będą musiały być podpisane i załadowane do wniosku w zakładce „Załączniki”. Informujemy również, ze Pełnomocnictwa są obowiązkowym załącznikiem do wniosku, bez których nie będzie można go złożyć.

Projekty dialogu między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA347)

 • Pełnomocnictwo (mandate)
 • Instrukcja wypełniania wniosku Web Form
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Harmonogram działań

Formularz Web Form [online]


Terminy składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2019 roku znajdują się tutaj.

Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Zapisz