Formularze wniosków 2018

Formularze wniosków obowiązujące w konkursie 2018, w zależności od akcji i sektora, mogą mieć formę pliku PDF (eForm) lub formularza online (web-eForm).

 • Wnioski PDF znajdują się poniżej, w punkcie Formularze wniosków. Wystarczy przejść do właściwej akcji i sektora, a następnie zapisać plik z wnioskiem na swoim komputerze.

UWAGA! Formularza nie należy otwierać bezpośrednio w przeglądarce. Przy wypełnianiu wniosków zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Adobe Reader, która jest dostępna tutaj: http://get.adobe.com/reader/, lub wersji poprzedzającej – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starszej.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

×Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektora Młodzież z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie, w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomość e-mail na adres yia@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Termin składania wniosków: 1 lutego 2018 r. (sektory Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych), 15 lutego 2018 r (sektor Młodzież)


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (KA101) [PDF] [ZIP]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (KA102) [PDF] [ZIP]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności (KA116)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności” (KA116) [PDF] [ZIP]

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (VET Mobility Charter)

 • Zaproszenie do składania wniosków [PL] [EN]
 • Wniosek Web form
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku [EN] [PL]
 • Wzór formularza [EN]
 • Zobowiązanie do zapewnienia jakości [EN]
 • Przewodnik „Go International” [EN] [PL]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]

Akredytacja „(KA108), konkurs 2018”;

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum ważnego w konkursie 2018 r., które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107).

UWAGA! KE zaleca, aby nowe konsorcjum, tj. nie posiadające akredytacji ważnej w roku 2018/19, zamierzające złożyć wniosek „Mobilność z krajami programu (KA103)” lub wniosek „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)” w konkursie 2018 r. w PIERWSZEJ kolejności złożyło wniosek o certyfikat – „Akredytacja (KA108)”, a w DRUGIEJ wniosek KA103 lub KA107. Termin składania wniosków upływa 1 lutego br. o godz. 12.00.

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2018

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2018

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (KA104)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji dorosłych” (KA104) [ZIP] [PDF]

{

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty Wymian Młodzieży i mobilności osób pracujących z młodzieżą (KA105)

Projekty Wolontariatu – dotychczas EVS (KA125)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Najbliższy termin składania wniosków: 21 marca 2018 r., godz. 12:00 (sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych)

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]

Współpraca szkół – Akcja KA229

Interpretacja Komisji Europejskiej w sprawie limitu dofinansowania dla partnerstw współpracy szkół KA229.

Zgodnie z otrzymaną interpretacją Komisji Europejskiej szkoły powinny mieć maksymalną elastyczność w dysponowaniu budżetem projektu. Zapis przewodnika: „Finansowanie będzie ograniczone do maksymalnie 16 500 EUR rocznie na uczestniczącą szkołę”, należy traktować jako mechanizm kalkulacji budżetu, który jest ograniczony na podstawie liczby szkół w partnerstwie oraz długości trwania projektu.

Zatem jeśli w projekcie trwającym 12 miesięcy jedna ze szkół partnerskich będzie miała budżet niższy niż podany limit (np. 15 000 euro), wówczas druga może mieć budżet wyższy (do 18 000 euro). Podobnie limit roczny nie oznacza podziału budżetu na poszczególne lata trwania projektu, lecz stanowi regułę kalkulacji. Szkoła, która w projekcie 2-letnim otrzyma dofinansowanie 33 000 euro będzie mogła dysponować nim dowolnie w ciągu trwania projektu, odpowiednio do harmonogramu działań (np. 60% w pierwszym roku i 40% w drugim).

Dokumenty dodatkowe

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA229) [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF] (wersja z 16.02.2018)
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

UWAGA!: Prosimy wybrać wniosek: Projekty Współpracy szkół (School Exchange Partnerships). Zmiana języka formularza w prawym górnym rogu.

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (dostępne w formularzu wniosku).

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate (zalecany wzór) [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania mandate (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej” (KA201) [PDF EN] [PDF PL]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm KA2 [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Prosimy o upewnienie się, że pobrany przez Państwa formularz eForm jest przeznaczony dla wybranego przez Państwa sektora. W przypadku sektora kształcenie i szkolenia zawodowe formularz powinien mieć następujące oznaczenie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training (wersja angielska) lub KA202 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (wersja polska).
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych”[ZIP] [EN] [PL] [ZIP]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN] [PL]

Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady konkursu wniosków 2018 [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego”[ZIP] [PL] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” [ZIP-PL] [PL] [ZIP-EN] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN] [PL]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim).

Komunikaty:

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]

Dokumenty dodatkowe:

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla organizacji polskiej, która jest partnerem w projekcie składanym do Polskiej Narodowej Agencji (nie koordynuje projektu), do podpisania mandate [DOC]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Wniosek Web form „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży”
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Najbliższy termin składania wniosków: 15 lutego 2018 r. (sektor Młodzież)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku Web Form.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Projekty dialogu między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA347)

 • Pełnomocnictwo (mandate) [PL] [EN]
 • Instrukcja wypełniania wniosku Web Form [EN] [PL]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Harmonogram działań [PL] [EN]

Formularz Web Form [online]


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):

Zapisz