28Lis2016

Forum Edukacji Dorosłych

Termin: 28 listopada 2016 r.
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Krajowe Biuro EPALE
Partnerzy merytoryczni: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lokalizacja: Warszawa

ROLA POZAFORMALNEJ EDUKACJI DOROSŁYCH W BUDOWANIU POZYCJI NA RYNKU PRACY. KOMPETENCJE OSÓB UCZĄCYCH SIĘ – WYZWANIA I PRIORYTETY.

Wyniki badania PIAAC wskazują, że 20% dorosłych Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25% dorosłych nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Jednocześnie za mało osób dorosłych uczestniczy w edukacji przez całe życie. Według danych Eurostatu, w Polsce w 2015 r. tylko 3,5% osób dorosłych w wieku 25-64 lat uczestniczyło w edukacji formalnej lub pozaformalnej na 4 tygodnie przed badaniem. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 10,7%, natomiast celem wyznaczonym w Strategii 2020 jest poziom 15%. W związku z tym, zarówno przed Polską jak i przed UE stoją duże wyzwania w tym obszarze.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w naszym kraju Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.

Forum będzie doskonałą okazją, by wspólnie z ekspertami zastanowić się nad wyzwaniami, które stoją przed współczesną edukacją dorosłych. Podczas wspólnej dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak edukacja pozaformalna wpływa na budowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy?
  • Czy rozwój kluczowych kompetencji dorosłych stanowi szansę dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju?
  • Dlaczego tak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych?
  • Jaka jest rola innowacyjnych projektów unijnych i współpracy międzynarodowej we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych?
  • W jaki sposób specjaliści w obszarze edukacji dorosłych mogą wykorzystać platformę EPALE w swoim rozwoju zawodowym?

Uczestników zapraszamy na sesję plenarną poświęconą ogólnym aspektom edukacji dorosłych oraz na obrady w ramach trzech ścieżkach tematycznych, gdzie będziemy rozmawiać o działalności różnego typu instytucji i organizacji działających na rzecz uczenia się dorosłych:

Ścieżka I Sektorowe Rady ds. Kompetencji (w partnerstwie z PARP).

Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

Forum adresowane jest do przedstawicieli kluczowych instytucji w obszarze edukacji dorosłych w Polsce, edukatorów, nauczycieli osób dorosłych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych (w tym przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku), które działają na rzecz edukacji dorosłych, andragogów, oraz innych osób zainteresowanych tematyką uczenia się dorosłych.

Rejestracja

Rejestracja trwa do 23.11.br. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie konferencji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Kategorie