Komitet ekspercki

Komitet Ekspercki wspiera Narodową Agencję podczas opracowywania założeń projektów badań, konsultując adekwatność przyjętych metod i narzędzi badawczych. Skład komitetu stanowi grupa ekspercka złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego oraz praktyków i ekspertów merytorycznych, którzy reprezentują wszystkie sektory edukacji objęte wsparciem finansowym programu Erasmus+. Współpraca z przedstawicielami Komitetu pomoże w zachowaniu bezstronności i transparentności badań. Ważną rolą ekspertów będzie również zaangażowanie w proces analizy wypracowanych rezultatów, dzięki możliwości recenzowania opracowanych raportów oraz komentowania wyników zrealizowanych projektów badawczych.

Skład Komitetu Eksperckiego zostanie podany po zakończeniu procesu nominacji.