Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Termin składania wniosków upłynął: 2 lutego 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1). Zapraszamy do składania wniosków w 2018 roku.

.

Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą) ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla danego ucznia musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku. Rekomendowane jest dołączenie do wniosku ustalonego programu stażu zagranicznego.

Udział w stażu musi być udokumentowany certyfikatem Mobilność. Więcej informacji na temat dokumentów Europass można znaleźć na stronie pod adresem: http://europass.org.pl/.

Potencjalni beneficjenci

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Udział osób bezrobotnych w zagranicznych stażach jest działaniem niekwalifikowalnym.
.

Mobilności kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

  • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.

Udział w ww. formach wpisuje się w programy doskonalenia zawodowego kadry edukacji zawodowej.

Potencjalni beneficjenci

Wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:

  • nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
  • doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
  • osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego.

Udział osób, które nie są kadrą organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego będzie uznany za nieuprawniony.

We wniosku mobilności dana placówka musi przedstawić plan rozwoju szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie. Cele projektu są określane wspólnie przez nauczycieli i dyrektora w oparciu o potrzeby szkoły i jej uczniów oraz kadrę, dzięki czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała instytucja.

Zasady wnioskowania

Wnioski składane są raz w roku elektronicznie przez uprawnione do udziału w akcji 1 organizacje. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać wyłącznie organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET organisation) tzn. podmioty, które prowadzą statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (oferują programy kształcenia i szkolenia zawodowego). Natomiast organizacje, które nie są bezpośrednio organizacją kształcenia i szkolenia zawodowego mogą uczestniczyć w projekcie mobilności wyłącznie jako konsorcjum.

WAŻNE: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie 2017 do akcji 1 w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W jednym wniosku dana organizacja może zaplanować zarówno mobilność uczniów jak i mobilność swojej kadry kształcenia zawodowego. Złożenie osobnych wniosków przez tę samą instytucję spowoduje odrzucenie wniosków na etapie oceny formalnej.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Aktualny wykaz uprawnionych krajów programu znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+ 2017.

Maksymalna kwota dofinansowania przyznanego na zaakceptowane projekty będzie zależała od szeregu elementów: liczby i czasu trwania wnioskowanych okresów mobilności; poprzednich rezultatów wnioskodawcy pod względem liczby okresów mobilności, dobrej jakości w odniesieniu do realizacji działań i należytego zarządzania finansami w przypadku, gdy wnioskodawca w latach poprzednich otrzymał podobne dofinansowanie; całkowitego budżetu krajowego przyznanego na akcję w zakresie mobilności.

Wysokość stawek w konkursie 2017 w ramach kategorii wsparcie indywidualne będzie dostępne na stronie programu w zakładce KOMUNIKATY. Finansowanie ze środków programu Erasmus+ jest wyrażone w walucie Euro.

Czas trwania projektu

Projekty mobilności mogą trwać od roku do 2 lat. Jest to okres działań przygotowawczych przed mobilnością, realizacja okresu mobilności oraz działania ewaluacyjne i upowszechniające osiągnięte rezultaty po zakończeniu wyjazdów.

Działania w projekcie mogą się rozpocząć pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2017 r.