Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Termin składania wniosków: 12 lutego 2019 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1).

.

Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla uczestnika mobilności musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku. Rekomendowane jest dołączenie do wniosku ustalonego programu stażu zagranicznego.

Udział w stażu musi być udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem oraz certyfikatem Europass Mobilność. Więcej informacji na temat dokumentów Europass można znaleźć na stronie pod adresem: http://europass.org.pl/.

Potencjalni beneficjenci

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

 • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
 • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Udział osób bezrobotnych w zagranicznych stażach jest działaniem nieuprawnionym.

Czas trwania mobilności uczniów/absolwentów:

 • od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy (krótkoterminowe staże)
 • od 3 do 12 miesięcy (długoterminowe staże ErasmusPro)

ErasmusPro

Ścieżka długoterminowych staży to szansa dla młodych ludzi na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, których oczekują od nich pracodawcy. Mobilności, trwające minimum 3 miesiące, mają na celu poprawę umiejętności i kompetencji, czy to zawodowych czy osobistych, z korzyścią zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i praktykanta. Decydując się więc na tę ścieżkę, wnioskodawca musi mieć świadomość, że długoterminowe staże powinny odbywać się w przedsiębiorstwie i mieć charakter jak najbardziej praktyczny (choć jednocześnie instytucją partnerską wskazaną we wniosku może być placówka/centrum kształcenia zawodowego).

W przypadku wyboru tej ścieżki, organizacja może zawnioskować o dodatkowe środki na krótką wizytę przygotowawczą w instytucji partnerskiej, podczas której omówione zostaną organizacyjne i jakościowe aspekty organizacji długoterminowej mobilności.

 

Mobilności kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

 • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
 • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub innego rodzaju szkoleniach praktycznych w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do krajowego konsorcjum.

Udział w ww. typach mobilności wpisuje się w programy doskonalenia zawodowego kadry edukacji zawodowej.

Potencjalni beneficjenci

Wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:

 • nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
 • doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów szkoleniowych;
 • osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego.

Udział osób, które nie są kadrą organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego będzie uznany za nieuprawniony.

Europejski Plan Rozwoju

We wniosku mobilności wnioskująca placówka musi przedstawić europejski plan rozwoju organizacji/szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie. Cele projektu są określane wspólnie przez kadrę i dyrekcję w oparciu o potrzeby organizacji/szkoły, jej uczniów oraz kadrę, dzięki czemu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała instytucja.

Zasady wnioskowania

Wnioski składane są raz w roku elektronicznie przez organizacje uprawnione do udziału w akcji 1. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać wyłącznie organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET organisations) tzn. podmioty, które prowadzą statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (oferują programy kształcenia i szkolenia zawodowego). Natomiast organizacje, które nie są bezpośrednio organizacją kształcenia i szkolenia zawodowego mogą uczestniczyć w projekcie mobilności wyłącznie w ramach konsorcjum.

WAŻNE: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie 2019 w ramach akcji 1. w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. W jednym wniosku organizacja może zaplanować mobilność zarówno uczniów jak i kadry kształcenia zawodowego. Złożenie osobnych wniosków przez tę samą instytucję spowoduje odrzucenie wniosków na etapie oceny formalnej.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki. Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Aktualny wykaz uprawnionych krajów programu znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+ 2019.

Informacja na temat wysokości stawek w konkursie 2019 w ramach kategorii wsparcie indywidualne jest dostępna na stronie programu w zakładce KOMUNIKATY. Finansowanie ze środków programu Erasmus+ jest wyrażone w walucie Euro.

Czas trwania projektu

Projekty mobilności mogą trwać od 1 roku do 2 lat. Okres trwania projektu określa wnioskodawca, uwzględniając działania przygotowawcze przed mobilnością, terminy praktyk/staży oraz działania ewaluacyjne i upowszechniające po zakończeniu wyjazdów.

Działania w projekcie mogą się rozpocząć pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2019 r.