Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Termin składania wniosków upłynął: 29 marca 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1). Zapraszamy do składania wniosków w 2018 roku.

.

Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem min. trzech takich podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Celem takiej kooperacji jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

W 2017 roku projekty Partnerstw strategicznych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego mogą być realizowane w dwóch typach:

 1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanymi produktami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studium przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowanych na języki specjalistyczne.
 2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy; w podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Projekt musi być zgodny z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Na rok 2017 wyznaczono następujące priorytety dla ww. sektora:

 • Rozwój partnerstw biznesowych z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, promujących uczenie się w miejscu pracy we wszystkich jego formach;
 • Zapewnienie ciągłego przepływu informacji umożliwiającego prowadzenie kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o osiągane rezultaty, w ramach systemów zapewniania jakości, zgodnie z zaleceniem EQAVET;
 • Doskonalenie kompetencji kluczowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym wspólnych metod wprowadzania tych kompetencji do programów nauczania;
 • Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich umiejętnościach zawodowych poprzez ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe;
 • Wprowadzanie systematycznych metod i możliwości w zakresie wstępnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i mentorów kształcenia i szkolenia zawodowego w szkołach i w miejscu pracy,

Możliwe do realizacji działania w Akcji 2:

 • Międzynarodowe spotkania projektowe partnerów.;
 • Działania służące uczeniu się/nauczaniu/szkoleniom – wyjazdy szkoleniowe pracowników lub osób uczących się.
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Opracowanie i testowanie Rezultatów Pracy Intelektualnej.
 • Wydarzenia Upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej.

Kategorie działań Rezultaty Pracy Intelektualnej oraz Wydarzenia Upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji. W projekcie należy również zaplanować działania związane z jego zarządzaniem, komunikacją, monitorowaniem, ewaluacją oraz upowszechnianiem osiągniętych rezultatów.

Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest zaplanowanie takich rezultatów – adekwatnych do skali i typu projektu, które będzie można upowszechnić i z których będą mogły skorzystać inne organizacje zainteresowane tematyką, której dotyczył projekt. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu, po zakończeniu jego finansowania, stanowi istotny element oceny jakościowej wniosku.

Potencjalni beneficjenci

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły zawodowe, centra kształcenia praktycznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe, partnerzy społeczni, fundacje, stowarzyszenia branżowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Wniosek do Narodowej Agencji składa koordynator w imieniu całego partnerstwa.

Duży nacisk w tej akcji i w sektorze położony jest na wspieranie współpracy międzysektorowej, tj. sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, edukacji ogólnej, edukacji dorosłych oraz młodzieży.

Projekty dofinansowane w roku 2014 | Projekty dofinansowane w roku 2015 | Projekty dofinansowane w roku 2016

Czas trwania projektu i dofinansowanie

Długość trwania projektu – od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2017 r. Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w przypadku projektów trzyletnich.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Partnerstwa Strategiczne” zawarte są w „Przewodniku po programie”.

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Przykłady realizowanych projektów partnerstw strategicznych można znaleźć na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+ pod adresem: http: //ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/