Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk


Termin składania wniosków: 21 marca 2019 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1).

 

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych

Celem takiej kooperacji jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być realizowane w dwóch typach:

  1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane na języki specjalistyczne.
  2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Projekt musi być zgodny z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Aktualne priorytety znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2019.

Działania możliwe do realizacji w Akcji 2:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
  • budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych;
  • ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
  • wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).

Potencjalni beneficjenci

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, szkoły zawodowe, centra kształcenia praktycznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe, partnerzy społeczni, fundacje, stowarzyszenia branżowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Wniosek do Narodowej Agencji składa koordynator w imieniu całego partnerstwa.

Duży nacisk w tej akcji i w sektorze położony jest na wspieranie współpracy międzysektorowej, tj. sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, edukacji ogólnej, edukacji dorosłych oraz młodzieży.

Projekty dofinansowane w roku 2014 | Projekty dofinansowane w roku 2015 | Projekty dofinansowane w roku 2016

Czas trwania projektu i dofinansowanie

Długość trwania projektu – od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 r. Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w przypadku projektów trzyletnich.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Partnerstwa Strategiczne” zawarte są w „Przewodniku po programie”.

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Przykłady realizowanych projektów partnerstw strategicznych można znaleźć na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+ pod adresem: http: //ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/