Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

 

Powszechne wykorzystanie ICT wpływa na rozwój i popularyzację nowych form zatrudnienia umożliwiających pracę zdalną z domu, a także szkolenia w wygodnej formie e-learning, zwiększając szanse osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby niepełnosprawne, niskowykwalifikowane, kobiety wychowujące dzieci) na zatrudnienie. Zaprezentowane w artykule studium przypadku międzynarodowego projektu ID-Women (program Erasmus+) pokazuje, że praca zdalna wpływa korzystnie na wzrost aktywizacji osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Doskonalenie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem łatwo dostępnej formuły e-learningu stwarza możliwości aktywnego uczestnictwa w procesie w procesie uczenia się.

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu

http://www.itee.radom.pl/index.php/pl/

Forum MSP kierowane jest do właścicieli firm i pracowników sektora MSP i działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, dostawców rozwiązań i narzędzi, a także reprezentantów instytucji otoczenia biznesu związanych z tematyką HRM. Ponad 20 wystąpień praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem. Możliwość poznania nowych trendów w rekrutacji, udziału w warsztatach i spotkania z ekspertami krajowymi, zagranicznymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

https://wydarzenia.parp.gov.pl/

Warsztaty są skierowane do beneficjentów programów Erasmus+ i POWER, którzy nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów z zastosowaniem elementów ECVET. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z tematyką realizowanych przez nich projektów. Zadaniem każdej grupy będzie uzgodnienie efektów uczenia się dla mobilności w wybranej branży i metod ich weryfikacji, a także ustalenie zakresu uznawania osiągnięć. Praca w grupach ułatwi uczestnikom wymianę doświadczeń i wypracowanie propozycji rozwiązań, które można zastosować w projekcie lub przy pisaniu wniosku w konkursie 2016. Wartością dodaną warsztatów będzie możliwość konsultacji problematycznych kwestii bezpośrednio z ekspertem.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.eksperciecvet.org.pl/

W dniu 7 listopada 2016r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące roli opiekuna w projektach mobilności edukacyjnegj w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe w którym wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych oraz innych instytucji będących beneficjentami programu Erasmus+. Seminarium zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Uczestników przywitał Rafał Hubczyk, Z-ca Dyrektora Programu Erasmus+ w Pionie Kształcenie Zawodowe i Edukacja Dorosłych oraz Izabela Laskowska, Koordynator Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe, która omówiła zagadnienia dotyczące Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

W trakcie seminarium uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez nauczycieli posiadających duże doświadczenie w realizacji projektów mobilnościowych, Panią Urszulę Martykę-Wiecha z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie oraz Pana Janusza Salamończyka z Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Podczas dwóch sesji moderowanych przez Katarzynę Tulkis-Błesnowską oraz Małgorzatę Turek, uczestnicy wymieniali się doświadczeniem związanym ze sprawowaniem opieki merytorycznej, pedagogicznej oraz organizacyjnej w trakcie trwania staży zagranicznych. Rezultatem tego spotkania będzie poradnik na temat roli opiekuna w projektach zagranicznych staży, który powstanie w przyszłym roku a materiały zebrane w trakcie seminarium zostaną uwzględnione w planowanym materiale.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku podejmie liczne działania uświetniające pierwszy Tydzień Umiejętności Zawodowych. Obejmują one warsztaty z szefami kuchni ze znanych restauracji oraz z profesjonalistami w dziedzinie hotelarstwa a także promocję i prezentację rezultatów projektu Erasmus+. Wszystkie działania pozwolą uczniom lepiej poznać ich zawody, nabyć nowe umiejętności i zaprezentować posiadaną wiedzę, umiejętności oraz talenty. Będzie to też okazja do promocji szkoły w środowisku lokalnym i zacieśnienia współpracy między szkołą a środowiskiem branżowym.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

http://www.zsgh.gda.pl/

Całość zaplanowano jako dwa uzupełniające się treściowo moduły:

Dnia 6 grudnia 2016 roku przeprowadzone zostanie spotkanie pn. „Forum informacyjne – Fundusze europejskie w szkole”” upowszechniające rezultaty realizowanego przez szkołę projektu „4 Professions 4 Great Future”” oraz idei programu Erasmus+ .
W trakcie jego trwania nastąpi ogłoszenie wyników konkursu adresowanego do młodzieży gimnazjów.

Formuła imprezy zakłada udział przedstawicieli gimnazjów regionu, jak i firm partnerskich z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.

Dnia 9 grudnia 2016 roku odbędzie się seminarium, którego celem oprócz wystąpienia prelegentów na temat Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji będzie moderowana dyskusja jego uczestników.

Ze względu na tematykę organizatorzy zaprosili do udziału przedstawicieli kadry zawodowej szkół ponadgimnazjalnych powiatu, uczelni regionu, jak i lokalnych organizacji społeczno – zawodowych działających na terenie Ponidzia. Jego miejsce planowane jest w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy al. Mickiewicza w Busku-Zdroju.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie

http://www.zshg.waw.ids.pl/

Warsztaty są skierowane do beneficjentów programów Erasmus+ i POWER, którzy nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów z zastosowaniem elementów ECVET. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z tematyką realizowanych przez nich projektów. Zadaniem każdej grupy będzie uzgodnienie efektów uczenia się dla mobilności w wybranej branży i metod ich weryfikacji, a także ustalenie zakresu uznawania osiągnięć. Praca w grupach ułatwi uczestnikom wymianę doświadczeń i wypracowanie propozycji rozwiązań, które można zastosować w projekcie lub przy pisaniu wniosku w konkursie 2016. Wartością dodaną warsztatów będzie możliwość konsultacji problematycznych kwestii bezpośrednio z ekspertem.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.eksperciecvet.org.pl/

Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną i oferujemy techniczne oraz usługowe kierunki kształcenia. Uczniowie szkół gimnazjalnych (ostatnie klasy) będą przez jeden dzień uczniami naszej szkoły. W ten sposób dokładniej zapoznają się ze specyfiką różnych zawodów oraz metodami pracy stosowanymi w naszej szkole. Dzięki temu, ich przyszła decyzja co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej a tym samym przyszłego zawodu będzie bardziej świadoma.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach

http://www.zst.gorlice.pl/

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych jest przedsięwzięciem, którego celem jest zapoznanie uczniów gimnazjum z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy.
Nasze działania będą realizowane w następujących formach:
-prezentacje filmowe zawodów,
-pokazy czynności zawodowych na stanowiskach pracy u pracodawców,
-pokazy umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych,
– dostarczenie uczniom informacji o zawodach, ścieżkach edukacyjnych oraz trendach na rynku pracy.
Chcemy zainspirować uczniów do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Centrum Informacji Zawodowej-Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php

Celami akcji „Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji” jest promocja kształcenia zawodowego, prezentacja zawodów i oferty kształcenia legnickich szkół, możliwości zatrudnienia oraz zdobycie przez uczniów umiejętności zastosowania metod statystycznych do racjonalnego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. W ramach akcji odbędą się warsztaty dla uczniów, konferencja dla nauczycieli – koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Powstanie także Mapa Kształcenia Zawodowego w Legnicy oraz zorganizowany zostanie Międzyszkolny Konkurs z Wiedzy o Zawodach.

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

http://www.odmidn.legnica.pl/

Uczestnicy projektów „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” i „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii” przygotują poczęstunek dla zaproszonych gości: uczniów, rodziców, lokalnych władz. Obecna będzie także prasa i telewizja.
Gastronomowie przygotują tradycyjne dania hiszpańskie i angielskie, a aranżacją stołów i obsługą gości zajmą się hotelarze. Goście będą mogli spróbować przystawek i gorących dań, poznać przepisy sporządzone przez uczniów. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie przez uczniów zdobytych umiejętności oraz zainteresowanie społeczności lokalnej projektami europejskimi, współpracą międzynarodową, a także propagowanie aktywności zawodowej.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli

http://www.zszdwola.cba.pl/joomla/

Wyniki badania PIAAC wskazują, że 20% dorosłych Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25% dorosłych nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Jednocześnie za mało osób dorosłych uczestniczy w edukacji przez całe życie. Według danych Eurostatu, w Polsce w 2015 r. tylko 3,5% osób dorosłych w wieku 25-64 lat uczestniczyło w edukacji formalnej lub pozaformalnej na 4 tygodnie przed badaniem. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 10,7%, natomiast celem wyznaczonym w Strategii 2020 jest poziom 15%. W związku z tym, zarówno przed Polską jak i przed UE stoją duże wyzwania w tym obszarze.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w naszym kraju Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.

Forum będzie doskonałą okazją, by wspólnie z ekspertami zastanowić się nad wyzwaniami, które stoją przed współczesną edukacją dorosłych. Podczas wspólnej dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

Jak edukacja pozaformalna wpływa na budowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy?
Czy rozwój kluczowych kompetencji dorosłych stanowi szansę dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju?
Dlaczego tak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych?
Jaka jest rola innowacyjnych projektów unijnych i współpracy międzynarodowej we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych?
W jaki sposób specjaliści w obszarze edukacji dorosłych mogą wykorzystać platformę EPALE w swoim rozwoju zawodowym?

Uczestników zapraszamy na sesję plenarną poświęconą ogólnym aspektom edukacji dorosłych oraz na obrady w ramach trzech ścieżkach tematycznych, gdzie będziemy rozmawiać o działalności różnego typu instytucji i organizacji działających na rzecz uczenia się dorosłych:

Ścieżka I Sektorowe Rady ds. Kompetencji (w partnerstwie z PARP).

Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

Forum adresowane jest do przedstawicieli kluczowych instytucji w obszarze edukacji dorosłych w Polsce, edukatorów, nauczycieli osób dorosłych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych (w tym przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku), które działają na rzecz edukacji dorosłych, andragogów, oraz innych osób zainteresowanych tematyką uczenia się dorosłych.”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://konferencje.frse.org.pl/fed2016

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zaplanowano w naszej szkole dwa rodzaje przedsięwzięć 1- skierowane do uczniów naszej szkoły (wizyty studyjne w Centrum Logistycznym Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim, spotkanie z przedstawicielami firmy Snails Garden, warsztaty praktyczne na temat potraw kuchni francuskiej które poprowadzi przedstawiciel Polskiej Akademii Kulinarnej, wyjazd do Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego na spotkanie informacyjno-edukacyjne połączone z zajęciami praktycznymi w terenie). 2- skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych „( zaj. warsztatowe w zawodzie tech. obsługi turystycznej, tech, żywienia i usług gastronimicznych Tech.Usług fryzjerskich, tech. logistyk.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

http://www.hipolit.info/

Celem warsztatów jest pokazanie nastolatkom, iż umiejętności związane z zawodami nauczanymi w szkole są przydatne w życiu codziennym, a także stanowią dobrą alternatywę, aby związać swoje życie zawodowe z zawodami, jakich można nauczyć się w naszej szkole. W trakcie warsztatów uczestnicy będą robić świeczki i choinki z piernika oraz poznają sposoby ich dekorowania (sporządzanie lukru, wykonanie i zdobienie pierników). Ponadto będą wykonywać stroiki o tematyce świątecznej z materiałów naturalnych i sztucznych, poznają różne techniki łączenia materiałów. Będzie miała również miejsce prezentacja zbóż (budowa i przeznaczenie zboża od zasiewu do produktu a także informacje nt. zboża w produktach spożywczych).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu

http://koscielec.pl/new/

1) Apel Inauguracyjny – otwarcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
2) Dzień Kariery w Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy – lekcje otwarte przygotowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, „”Poznaj siebie i swoje umiejętności”” – kącik doradztwa zawodowego.
3) Bydgoska Konferencja „”UTALENTOWANY UCZEŃ – WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK – SUKCES PRZEDSIĘBIORCY”” – krótkie przemówienia przedstawicieli władz regionalnych i oświatowych oraz miejscowych pracodawców, rozdanie certyfikatów uczestnikom projektu w ramach PO WER VET.
4) Upowszechnianie rezultatów w ramach projektu PO WER VET – lekcja otwarta, prezentacja osiągnięć uczniów.
5) Konkurs „”Poczet Wielkich Elektryków””- poświęcony inż. Stefanowi Ciszewskiemu.

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

http://www.zselek.pl/

Głównym celem wydarzeń jest promowanie kształcenia zawodowego oraz zaprezentowanie współpracy systemu edukacji z lokalnym rynkiem pracy. Podczas Bydgoskiej Konferencji „UTALENTOWANY UCZEŃ – WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK – SUKCES PRZEDSIĘBIORCY” zaproszeni goście: władze regionu i oświatowe oraz przedstawiciele lokalnych pracodawców wygłoszą krótkie przemówienia. Cykl wydarzeń związany jest z promowaniem kształcenia zawodowego ale również upowszechnianiem rezultatów projektu staży zagranicznych „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach PO WER.

Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

1. Prezentacja projektów mobilności zawodowej (LdV, Erasmus+). Dystrybucja materiałów promocyjnych Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
2. Seminarium na temat predyspozycji zawodowych prowadzone przez wykładowców WSH TWP w Szczecinie.
3. Prezentacja oferty ZSP w Chojnie dotyczącej kierunków technicznych i zawodowych – dzień otwarty dla uczniów gimnazjów: zwiedzanie pracowni, prezentacja projektów mobilności, spotkanie z pracodawcami, prezentacja kierunków kształcenia zawodowego oferowanych przez szkołę połączona z pokazem prac uczniów kształcących się na kierunkach zawodowych..
4. spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy w Chojnie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

https://www.zsp1chojna.pl/

W tych dniach zaprezentowana będzie wystawa prac uczniów (uczestników programu Erasmus+), którzy w ub. roku szkolnym odbyli praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech. Uczestnicy projektowali m. in. logo, Księgę Znaku zawierającą elementy systemu identyfikacji wizualnej, wykonali też rysunki odręczne. Przed wyjazdem w ramach konkursów zaprojektowali logo projektu i piktogram zabytku.Te prace również będą pokazane.

Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

http://mielczarski.katowice.pl/

Spotkania z partnerami szkoły i promowanie edukacji w zawodach takich jak technik hotelarstwa, technik logistyk, kucharz, cukiernik, piekarz i mechanik. Naszym głównym celem jest zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym.

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest organizowany w celu propagowania szkolnictwa zawodowego wśród lokalnej społeczności. Adresatami wydarzenia są uczniowie gimnazjów i liceów oraz mieszkańcy regionu.W czasie tygodnia zaplanowano działania w formie dni otwartych szkoły. Każdy dzień poświęcony jest innemu kierunkowi kształcenia zawodowego w naszej placówce. Zajęcia będą miały formę wykładów, warsztatów i szkoleń. Goście usłyszą ciekawe informacje na temat umiejętności potrzebnych do danego zawodu, zaobserwują umiejętności uczniów oraz będą mogli samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, wykonać zabieg pielęgnacyjny, doświadczenie chemiczne, samobadanie piersi czy też zaprojektować i wykonać dekorację bożonarodzeniową.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/aktualnosci/227-centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-morawicy-zaprasza

Celami Festiwalu są promocja kształcenia zawodowego, wzmacnianie współpracy i budowanie partnerstw, prezentacja zawodów i oferty kształcenia, dobrych praktyk, możliwości zatrudnienia i rozwoju osobistego oraz integracja społeczna i rozwój aktywności obywatelskiej. W ramach Festiwalu odbędą się drzwi otwarte, konferencja dla nauczycieli i pracodawców a także warsztaty, pokazy, szkolenia, konkursy, wizyty w firmach, zajęcia otwarte, spotkania z absolwentami i pracodawcami oraz konferencja prasowa. Rezultatami Festiwalu będą poszerzenie wiedzy na temat kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy, zwiększenie naboru do szkół zawodowych, podpisanie umów partnerskich pomiędzy szkołami zawodowymi a instytucjami otoczenia społecznego.

Powiat Pilski

http://www.powiat.pila.pl/

Celem wydarzenia jest promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół zawodowych, a także przedstawienie wypracowanych do tej pory rezultatów projektu Trio2Succes. Podczas spotkania chcemy przetestować stworzone scenariusze, których celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych. Uczniów zaprosimy również do gry podczas której stworzą kooperatywę. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie zwiększy świadomość młodych ludzi w obszarze ekonomii społecznej, a nam pozwoli krytycznie spojrzeć na rezultaty naszej dotychczasowej pracy.

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych; Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

http://www.spoldzielnie.org/

Uczniowie ZS 2 w Sanoku zorganizują zajęcia dla uczniów gimnazjum. Podczas spotkania przekażą podstawowe informacje na temat Erasmus+, swoje wrażenia z udziału w programie oraz zaprezentują umiejętności zawodowe zdobyte dzięki niemu. Ma to na celu zachęcenie gimnazjalistów do wyboru kształcenia technicznego i pokazanie im możliwości, jakie daje Erasmus+.
Spotkanie będzie obejmować prezentacje multimedialne zawierające materiały wizualne przygotowane podczas wyjazdów na praktyki zawodowe, quiz z nagrodami dla uczniów gimnazjum oraz możliwość wzięcia udziału w zajęciach z użyciem programowalnych klocków Lego Mindstorm.

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka

http://www.zs2.sanok.pl/

Zespół Szkół Technicznych planuje organizację wystawy zdjęć oraz kampanii informacyjnej, których celem jest promocja zagranicznych staży i praktyk zawodowych młodych osób.W trakcie działań upowszechniane będą rezultaty 4 prowadzonych przez szkołę projektów dotyczących mobilności zawodowej uczniów, w tym przede wszystkim korzyści wynikające z udziału uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w zagranicznych praktykach.Wydarzenie zostanie zorganizowane w przestrzeni miejskiej, tak by umożliwić bezpośredni kontakt z jak największą liczbą mieszkańców Słupska.

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

http://www.drzewniak.slupsk.pl/

W dniach 5-9 grudnia w naszej szkole będą promowane działania związane z kształceniem zawodowym: wystawa plakatów, zdjęć, rozdawanie ulotek przygotowanych przez uczniów. Przeprowadzone będą lekcjach wychowawcze poświęcone zagranicznym praktykom zawodowym z udziałem uczniów biorących w nich udział. Na zakończenie wszystkich aktywności 09 grudnia odbędzie się konferencja :” Kształcenie umiejętności zawodowych: aktywna teraźniejszość, dobra przyszłość!” Na spotkaniu z uczniami, rodzicami ,przedsiębiorcami, przedstawicielami lokalnych władz będą prezentowane prace uczniów, którzy odbyli praktyki zagraniczne: plakaty, filmiki, zdjęcia, prezentacje. Odbędzie się również dyskusja.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku

http://ekonomik.slupsk.pl/

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych rozpocznie się 5.12.16 uroczystą galą z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli biznesu i nauki współpracujących w ramach pierwszego w Polsce Szkolnego Klubu Biznesu.Przez cały tydzień uczniowie naszego technikum będą przyjmowali młodzież z miejscowych szkół podczas Festiwalu Umiejętności. Gimnazjaliści na kilkunastu stanowiskach będą mogli odkryć swoje talenty i zbadać umiejętności w dziedzinie elektroniki, automatyki i informatyki. Nasi uczniowie podczas tego i następnych tygodni odwiedzą Politechnikę Śl. oraz współpracujące zakłady pracy zapoznając się z najnowszymi technologiami w przemyśle, systemem kształcenia uczelni oraz perspektywami zatrudnienia w regionie.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

http://szkola.zse.edu.pl/

 • Znajomość języków obcych – moda czy konieczność? – prelekcja
 • Warsztaty nt. Kompetencje czyli co pracodawcy cenią najbardziej i EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) bezpieczny sposób na pracę z granicą – Wojewódzki Urząd Pracy Kielce
 • Robotyka dla każdego – zbuduj i zaprogramuj swojego robota – wystawa robotów
 • Program edukacyjny Cisco Networking Academy – certyfikacja umiejętności informatycznych.
 • Prezentacja praktyk zagranicznych realizowanych w ramach projektów programu Erasmus+ i PO WER.
 • Europejski Paszport Umiejętności- elektroniczne portfolio; Europass Mobility i ECVET.
 • Współpraca szkoły technicznej z przedsiębiorcą – patronaty i stypendia dla najlepszych.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

http://www.technikum.net.pl/

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych podkreśli wartości kształcenia zawodowego. Spotkają się uczniowie, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele lokalnych firm. Będzie to okazja dla uczniów do podzielenia się wzajemnie wiedzą i zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Nauczyciele poznają potrzeby i wymagania pracodawców. Zaplanowanych jest wiele wydarzeń: prezentacje, warsztaty, telekonferencja, panele dyskusyjne. Gościem specjalnym będzie partner szkoły w programie Erasmus plus z Wielkiej Brytanii. Głównymi wydarzeniami tygodnia będą: wizyta studyjna w FCA SA w Tychach, sesja podsumowująca praktyki zawodowe Erazmus plus 2016 oraz panel dyskusyjny dla nauczycieli na temat ECVET.

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

http://www.zs4.tychy.edu.pl/

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji kobiet-pracodawcow, tak aby mogly pelnic funkcje czlonka komisji egzaminacyjnych izb rzemieslniczych. Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakosc egzaminow zawodowych w rzemiosle” wspolfinansowanego ze srodkow EFS. Planujemy przeszkolenie 30 kobiet-pracodawcow, ktore spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2012 w sprawie przeprowadzania egzaminow czeladniczych, mistrzowskich oraz sprawdzajacych przeprowadzanych przez izby rzemieslnicze.

Związek Rzemiosła Polskiego

http://www.zrp.pl/

Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

Partnerami merytorycznymi konferencji FRSE są: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji, umiejętności i talentów. W trakcie sesji plenarnych zaproszeni eksperci będą m.in. poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jak wspierać rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach i jaką rolę w tym procesie pełnią kompetencje? Czy i w jakim zakresie rozwój innowacyjnych technologii wpływa na kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rynek pracy?

Podczas dwóch sesji tematycznych zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i przykłady dobrych praktyk wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych, jak również praktyczne informacje na temat Europejskiego system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Podsumowaniem konferencji będzie debata ekspercka na temat perspektyw rozwoju kompetencji zawodowych z uwzględnieniem relacji gospodarka-edukacja-rynek pracy.

W trakcie konferencji będzie można porozmawiać z ekspertami FRSE w zakresie programu Erasmus+ oraz ECVET, Europass i EPALE. Eksperci ITeE-PIB zaprezentują stanowiska technodydaktyczne, które umożliwiają kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Eksperci PARP umożliwią zainteresowanym rejestrację swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz przedstawią możliwości dofinansowania usług rozwojowych. Więcej informacji w sekcji Wydarzenia towarzyszące.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego (JST), uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.eksperciecvet.org.pl/

Celem wydarzenia jest zachęcenie i zainteresowanie lokalnej młodzieży i dorosłych edukacja zawodową, ktróa umożliwi im odniesienie sukcesu zarówno w Polsce jak i zagranicą. Zaprosimy ich do obserwacji i udziału w lekcjach języka zawodowego, będą mieli okazje porozmawiać z naszymi uczniami którzy odbyli zagraniczne praktyki dzięki programowi Erasmus+ jak i dzięki szkolnym wyjazdom.Nasi uczniowie odwiedzą lokalne restauracje, hotele i biura gdzie wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach podnoszących umiejętności.Nauczyciele zaangażowani w projekty europejskie będą sie dzielić swoim doświadczeniem (przykłady dobrych praktyk) z zainteresowanymi instruktorami z sąsiedzkich placówek. Uwieńczeniem tygodnia będzie otwarty „Fashion Day”.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/

W dniach 6- 8 grudnia organizowane bedą Dni Portugalskie w Zespole Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Białymstoku, w ramach których bedzie można zapoznać sie z kulturą i obyczajami Portugalczyków, poprzez: prezentacje multimedialne, konkursy i quizy, degustacje potraw, stoiska, spotkania z mieszkańcami Portugalii. Zwięczeniem tych działań będzie konferencja 8 grudnia 2016 o godz. 14.00, podsumowująca wyjazd grupy 22 uczniów do Lizbony na przełomie kwietnia i maja 2016r. W ramach konferencji przedstawimy efekty wyjazdu, uczestnicy pochwalą się zdobytą wiedzą, którą przedstawią w formie scenek i stoisk. Młodzieży uroczyscie zostaną wręczone dokumenty Europass mobilność i ECVETy.

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

http://www.ekonomik.bialystok.pl/j/

Przybliżenie zagadnień związanych z kształceniem w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Uzyskanie wiedzy, przez przyszłych uczniów naszej szkoły, z zakresu kariery zawodowej związanej z dalszym zawodem. Promocja naszej szkoły na terenie lokalnym/miasta. Organizacja dnia otwartego w szkole połączona z quizem zawodowym i konkursem z nagrodami.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

http://zeromski.czest.pl/

Podczas wydarzenia będą promowane dotychczasowe projekty związane z mobilnością zawodową uczniów. Planowane są prezentacje, konkursy, oraz wystawy.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

http://zsgh.pl/szkola/

Głównym celem konferencji jest promowanie kształcenia zawodowego, jak również integrowanie ośrodków kształcenia zawodowego. Ponadto, organizatorzy chcą umożliwić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, by zapewnić odpowiednie dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Uczniowie będą mieli możliwość podzielenia się wynikami projektów, w których uczestniczyli oraz zaprezentować umiejętności nabyte podczas staży.
Konferencja ta umożliwi promowanie kształcenia zawodowego w społeczności lokalnej.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu

http://www.zsgh.kalisz.pl/

Wydarzenie ma na celu zachęcić uczniów do brania udziału w zagranicznych praktykach i generalnie popularyzować ideę zagranicznych praktyk zawodowych. W ramach tej akcji byli praktykanci mają przedstawić zdobyte doświadczenie zawodowe w postaci prezentacji multimedialnych. Panel złożony z nauczycieli i uczniów wybierze najlepsze prace, które będą przedstawione młodszym uczniom o godz. 10 w dniu 6 grudnia na szkolnej sali konferencyjnej. Oczekiwane efekty to zwiększenie liczby potencjalnych praktykantów zagranicznych oraz docelowo zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży w regionie.

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

http://www.zspolice.pl/

Na spotkaniu przekażemy informacje o zrealizowanych stażach w Portugalii i Wielkiej Brytanii, zaprezentujemy produkty projektu ( prezentacje, film, książki ,album, kalendarze,dania kuchni portugalskiej).

Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Przodkowie

http://www.zspprzodkowo.pl/

Centrum Kształcenia Praktycznego planuje realizację następujących przedsięwzięć:
1. wizyta grupy gimnazjalistów w pracowniach praktycznej nauki zawodu połączona ze spotkaniem z uczestnikami projektu „”Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym””. Celem będzie poznanie przez gimnazjalistów czynności zawodowych w zawodach, w których kształci Centrum oraz przekazanie przez naszą młodzież wrażeń i korzyści płynących z uczestnictwa w ww. projekcie.
2. „Poznaj inny zawód” -poznanie umiejętności zawodowych kształconych w zawodach innych niż wybrany; zamiana grup uczniów między klasami. na zajęciach praktycznych.
3. Spotkanie uczestników projektu – uczniów i nauczycieli z lokalnymi pracodawcami.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

http://ckp.starachowice.pl/

Celem organizacji “Dnia otwartego w Technikum nr 24 w Warszawie” jest promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży gimnazjalnej. Odwiedzający w tym dniu naszą szkołę będą mieli możliwość zwiedzenia pracowni przedmiotowych, np. pracowni informatycznych, pracowni introligatorskiej. W trakcie zwiedzania szkoły uczestnicy mogą bezpośrednio obserwować zajęcia z nauki zawodu takie jak: np. montaż komputerów, druk wielkoformatowy, druk 3D, prezentacja pracy w introligatorni, konfiguracja serwera sieciowego. Uczestnicy tego wydarzenia: uczniowie gimnazjum, uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów spotkają się z zaproszonymi przez szkołę pracodawcami z branży IT, którzy zapoznają ich z wymaganiami rynku pracy.

Technikum nr 24 w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie

http://zs26.edu.pl/

Podsumowanie projektu mobilnościowego „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech”. Celem warsztatów kulinarno – kulturowych jest upowszechnienie rezultatów projektu mobilnościowego. Uczestnicy projektu – uczniowie Zespołu Szkól Nr 2 w Żyrardowie (trzy grupy uczniów w 2016 roku), podzielą się swoją wiedzą z zakresu kuchni włoskiej oraz znajomością kultury włoskiej z młodszymi kolegami – uczniami gimnazjum i ich nauczycielami. Zaprezentują nabyte podczas stażu zagranicznego umiejętności zawodowe, społeczne i językowe.

Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie

http://www.zs2zyrardow.szkolnastrona.pl/

,,Dbam o swoje stopy”
Prezentacja umiejętności w zawodach:

 • opiekun medyczny – pielęgnacja stopy cukrzycowej
 • kosmetyczka – pielęgnacyjna stopy zdrowej
 • masażysta – refleksoterapia
 • informatyk – obsługa informatyczna i promocja projektu
 • kucharz – receptury i potrawy diety cukrzycowej
 • florysta – przygotowanie dekoracji

Celem projektu jest promocja szkolenia zawodowego, nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami na rzecz promocji kształcenia ustawicznego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku PCKU w środowisku.

Korzyści dla uczestników:

 • informacja o możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych przez dorosłych
 • prezentacja umiejętności zawodowych
 • wsparcie w kształtowaniu kariery zawodowej.”

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

http://www.pcku.powiat-chrzanowski.pl/index.php

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

http://www.zsp2garwolin.pl/start_pusta.php

W dniach 7-8 grudnia 2016 roku zapraszamy na dni otwarte projektów realizowanych w ramach POWER – VET i Erasmus+ przez Fundację Rozwój i Edukacja. Podczas 2 dni dowiecie się o możliwościach wyjazdu na zagraniczne, bezpłatne staże zawodowe, poznacie dobre praktyki i dowiecie się o sukcesach młodzieży, która już z Nami wyjechała. Dowiecie się jakie wyjazdy planujemy i kogo zapraszamy do współpracy. Poznacie Naszych międzynarodowych Partnerów i kraje goszczące Naszych uczniów. Opowiemy Wam i zaprezentujemy doświadczenia młodzieży z wyjazdów oraz przedstawimy Wam jakie możliwości daje udział w Naszych projektach. Pokażemy zdobyte przez młodzież doświadczenia zawodowe i ich samych jako potencjalnych dobrych pracowników. Zapraszamy!

Fundacja Rozwój i Edukacja

http://www.fundacja-rie.pl/

Głównym celem jest przybliżenie kuchni włoskiej, produktów ekologicznych przez uczestników projektu oraz zainteresowanie tym tematem dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Uczniowie poprzez realizacje warsztatów moja możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zdobytym we Włoszech i pokazanie zalet wybranego przez siebie zawodu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

http://www.zspsierakowice.pl/

To przedsięwzięcie będzie oparte na prezentacji różnych typów szkół zawodowych na poziomie ponadgimnazjalnym, które oferują naukę w różnych zawodach. Przedmiotem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie ukazanie doskonałości i jakości w kształceniu zawodowym i ich wpływu na poprawę atrakcyjności i wizerunku edukacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

http://www.cen.org.pl/

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, uczniów chorzowskich gimnazjów, którzy stoją przed trudnym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego, jako słusznego wyboru dalszej edukacji. Uczestnicy będą mieli możliwość odkrycia swoich talentów i umiejętności w najczęściej wybieranych kierunkach kształcenia, które mogą być pomocne w planowaniu przyszłego zawodu. Ponadto, w czasie wydarzenia, zostaną zaprezentowane mniej popularne zawody, które są poszukiwane na rynku pracy.

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie

http://www.zstnr2.pop.pl/

Udział wezmą uczniowie i nauczyciele z ZSP w Kłaninie-250 oraz zaproszeni uczniowie i nauczyciele z dwóch gimnazjów-200.W celu upowszechniania rezultatów projektu jakimi są podniesienie umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie sporządzania, planowania i kalkulowania, serwowania oraz tworzenia interaktywnych stron www. zostaną przeprowadzone odpowiednie działania.Odbędą się warsztaty kulinarne poprowadzone przez stażystów, na których inni uczniowie dowiedzą się jak przygotować paellę, tortillę oraz tapas.Grupa kelnerska zaprezentuje sposób serwowania dań.Uczniowie z grupy żywieniowej przekażą informację i zasady związane ze stosowaniem diety śródziemnomorskiej. Grupa informatyczna zaprezentuje interaktywną stronę www.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie

http://www.zspklanino.pl/

Event „European Vocational Skills Day in ZST Mikołów” adresowany jest do młodzieży zainteresowanej techniką. W tym dniu uczniowie poznają możliwości zdobywania różnych umiejętności zawodowych kształconych w trakcie nauki w szkole oraz w czasie zagranicznych staży, takich jak:
– wykonanie prostych elementów na obrabiarce CNC;
– wykonanie elementów reklamowych na drukarce 3D;
– programowanie sterowników przemysłowych;
– budowa obwodów pneumatycznych;
– diagnozowanie pojazdu samochodowego;
– pokazy jazdy w terenie pojazdem własnej konstrukcji;
– ćwiczenie z programowania robotów.
Dodatkowo prezentowane będą pokazy multimedialne ze staży zagranicznych realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

http://www.zst.edu.pl/pl/

Uczniowie RCEZ wraz ze swoimi nauczycielami zorganizują ćwiczenia ukierunkowane na doskonalenie umiejętności zawodowych w pracowniach przedmiotów zawodowych, przeznaczone dla gimnazjalistów. Uczestnicy mobilności zaprezentują umiejętności zawodowe, które zdobyli podczas zagranicznych praktyk zawodowych w niemieckich firmach. Przekażą informacje na temat programu Erasmus+ i możliwości jakie daje młodym ludziom, którzy wybiorą dalsze kształcenie w szkołach technicznych. Spotkanie będzie obejmować ćwiczenia w pracowniach zawodowych, prezentacje, filmiki oraz indywidualne rozmowy z uczestnikami mobilności.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

http://rceznisko.pl/rcez/

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

http://www.elektronik.rzeszow.pl/

Dnia 8 grudnia 2016r. odbędzie się giełda zawodów „Dotknij zawodu”. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli zawodów: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik masażysta, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają specyfikę pracy i kształcenia w zawodach. „Przymierzenie się” do zawodu podczas giełdy, będzie ciekawym doświadczeniem dla osób młodych dorosłych, chcących zdobyć nowy zawód. Udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez profesjonalistów pozwoli uczestnikom na podjęcie świadomej decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawa

http://4free.waw.pl/wydarzenie-24609-gielda-zawodow-dotknij-zawodu-gielda-zawodow-dotknij-zawodu

Zmieniające się realia europejskie, stwarzają pilną potrzebę przygotowania młodych ludzi do trudnej roli uczestnika współczesnej gospodarki rynkowej. Nasz projekt mobilności, będący częścią Programu „Erasmus+” , polegał na zorganizowaniu zagranicznych staży zawodowych dla 30 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk. Poprawa mobilności uczniów, to element Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jednym z założeń projektu jest aktywny udział uczestników w upowszechnianiu jego rezultatów. W ramach European Vocational Skills Week uczestnicy projektu zaprezentują przykłady dobrych praktyk i podzielą się doświadczeniami z odbytego stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Zespół Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawa

http://zs10.pl/

Celem eventu jest zaprezentowanie rezultatów mobilności uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. N. Tesli w Chorzowie w ramach praktyk zawodowych
realizowanych w Irlandii. Uczniowie, uczestnicy projektu Wysokie kwalifikacje zawodowe droga do sukcesu, przedstawią w formie prezentacji przebieg praktyk, zajęcia w czasie wolnym. Nakręcony film przybliży miejsca pobytu, praktyk oraz wyjazdów rekreacyjnych. Wywiady z uczniami, opiekunami oraz partnerami organizującymi praktyki zawodowe pozwolą zweryfikować rezultaty i korzyści, jakie osiągnęli praktykanci.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie

http://www.zstio3.pl/pl/

Dzień otwarty szkoły w ZSIŚiM mający na celu zapoznanie uczniów gimnazjów z ofertą edukacyjną szkoły. Pokazy oraz wykłady na tematy związane ze szkoleniem zawodowym wygłoszone przez profesjonalistów w danej dziedzinie. Oczekiwane rezultaty: prezentacja naszej Szkoły, wprowadzenie naszych uczniów w zagadnienia nowych aspektów i innowacji w zawodach nauczanych w naszej szkole, podnoszenie umiejętności zawodowych naszych uczniów.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

http://www.zsisim.pl/

To inicjatywna skierowana do przedsiębiorców oraz podmiotów, których zakres działalności dotyczy obszaru edukacji. Celem powołania forum jest zbudowanie ram współpracy pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi rynek pracy a szkołami i instytucjami z zakresu obszaru edukacji Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do ciągle zmieniających się wymogów rynku pracy oraz skoordynowanie wielu różnorodnych inicjatyw w obszarze edukacji. Podczas forum będą prezentowane dobre praktyki w obszarze kształcenia zawodowego, prowadzone debaty, panele dyskusyjne oraz prowadzone prace koncepcyjne w mniejszych grupach.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

https://www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-edukacji-i-ksztalcenia-ustawicznego

Wydarzenie będzie uwzględniać następujące elementy:
1. Prezentacja multimedialna dotycząca programu Erasmus+
2. Prezentacja multimedialna dotycząca Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem Saksonii
3. Film reklamujący udział uczniów szkoły w projekcie w roku 2016 – (cenne uwagi, spostrzeżenia)
Celem jest ukazanie jak ważnym jest branie udziału w szkoleniu zawodowym na etapie szkoły średniej i jaka jest rola świadomości kulturowej w stażach zawodowych. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w wydarzeniu będą mieli okazję poznać kluczowe elementy szkolenia zawodowego w programie Erasmus+.

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

http://zs-krzyz.pl/

Warsztaty praktyczne z pokazami przygotowanymi przez praktykantów, którzy brali udział w projektach w Hiszpanii i na Malcie. Grupą odbiorców będą uczniowie lokanych gimnazjów. Wezmą oni udział w przygotowanych zajęciach organizwoanych na terenie naszej szkoły. Wszystkie zajęcia będą promowały głowne idee progarmu i głownym ich celem będzie zachęcenie młodszych do udziału w przyszłych stażach zagranicznych. Głowne tematy pokazów i zajęc to kultura, zwyczaje, turystyka, kuchnia i języki urzędowe Hiszpanii i Malty.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

http://www.zsgh.bytom.pl/

Warsztaty są skierowane do beneficjentów programów Erasmus+ i POWER, którzy nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów z zastosowaniem elementów ECVET. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z tematyką realizowanych przez nich projektów. Zadaniem każdej grupy będzie uzgodnienie efektów uczenia się dla mobilności w wybranej branży i metod ich weryfikacji, a także ustalenie zakresu uznawania osiągnięć. Praca w grupach ułatwi uczestnikom wymianę doświadczeń i wypracowanie propozycji rozwiązań, które można zastosować w projekcie lub przy pisaniu wniosku w konkursie 2016. Wartością dodaną warsztatów będzie możliwość konsultacji problematycznych kwestii bezpośrednio z ekspertem.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.eksperciecvet.org.pl/

Znaczenie tematu kształcenia zawodowego przybiera na wadze w kooperacjach transgranicznych. Tym tematem zajmuje się też komisja ds. zapewnienia Pracowników Wykwalifikowanych i Rozwoju Regionalnego. Bardzo serdecznia zapraszamy na imprezę dyskusyjną: „System kształcenia zawodowego“ we Wrocławiu. Celami imprezy są wymiana informacji o systemach w Polsce i w Niemczech oraz inicjacja współpracy transgranicznej.

Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu; Magdeburg Chamber of Commerce and Industry Chambers’ Enion Elbe/Oder

http://dig.wroc.pl/aktualnosci/