Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji Zawodowej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

Seminarium kontaktowe: “Cooperation in the Field of Health and Social Care Education

 • Termin wydarzenia: 11.10.2017 – 14.10.2017
 • Miejsce: Praga, Czechy

Termin zgłoszeń:
20 lipca 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji aktywnie zajmujących się kształceniem zawodowym i szkoleniem przyszłych pracowników z dziedziny zdrowia i opieki społecznej. Zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium są przedstawiciele szkół, firm, organizacji pozarządowych, szpitali lub innych organizacji zaangażowanych działających w tym sektorze. Mogą to być pracownicy organizacji mających już pewne doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów Erasmus+, ale także instytucji, które jeszcze nie brały udziału w programie. Uczestnicy będą wymieniać doświadczenia, przykłady dobrych praktyk i pracować nad nowymi projektami mobilności (jako partner wysyłający lub przyjmujący).

Cele wydarzenia to:

 • umożliwienie budowania sieci wśród organizacji aktywnych w kształceniu zawodowym i szkoleniu przyszłych pracowników w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej;
 • łączenie osób z organizacji wysyłających i przyjmujących oraz promowanie ich współpracy w celu zapewnienia możliwości praktyk zagranicznych;
 • zachęcanie do mobilności kadry (szkolenie kadry w formie praktyk lub job shadowing);
 • możliwość dzielenia się doświadczeniami i odkrywania nowego podejścia w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Wizyta studyjna: “Strengthening the competence-based approach in VET – Flexible learning paths and recognition of competences”

 • Termin wydarzenia: 12.11.2017 – 17.11.2017
 • Miejsce: Helsinki i Kerava/Tampere, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 lipca 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium skierowane jest do dyrektorów instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, szefów wydziałów, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych itp., którzy, zdobędą wiedzę na temat podejścia opartego na kompetencjach i stosowania indywidualnych ścieżek kształcenia, różnych środowisk nauczania w kraju i na świecie, podzielą się najlepszymi praktykami; nawiążą kontakty zawodowe i nieformalną wymianę informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów, oraz uzyskają szansę do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+.

Wizyta rozpocznie się konferencją otwierającą w Helsinkach w EDUFI (fińska Narodowa Agencja), która pokaże uczestnikom założenia fińskiej edukacji i przedstawi program wizyty studyjnej. Następnie uczestnicy w dwóch grupach (maksymalnie 25 uczestników w grupie) będą kontynuować wizytę w różnych miejscach; Tampere i Kerava, gdzie grupy odwiedzą trenerów VET i poznają ich praktyki i innowacje. Poprzez prezentacje ekspertów, dyskusje i wizyty w instytutach zawodowych uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie podejścia opartego na kompetencjach.

Cele wydarzenia to:

 • poznanie, w jaki sposób wdrożono w fińskim systemie kwalifikacji zawodowych podejście oparte na kompetencjach i jego zastosowanie w programach szkoleniowych VET;
 • uzyskanie obrazu poszczególnych ścieżek kształcenia w VET: jakie są wymagania i możliwości nauczania, oceny, uznania, współpracy z światem pracy i działań międzynarodowych;
 • zrozumienie, w jaki sposób ECVET został wdrożony w fińskim systemie VET;
 • dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z uczestnikami z innych krajów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 3 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Dofinansowanie obejmuje bilet lotniczy, 5 dniowy program seminarium, zakwaterowanie na 5 nocy, transport z Helsinek do Tampere / Kerava i Tampere / Kerava oraz na lotnisko Helsinki-Vantaa, codzienne obiady i kolacje w poniedziałek, wtorek i czwartek.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: “Contact seminar ‘intercultural competences”

 • Termin wydarzenia: 12.10.2017 – 14.10.2017
 • Miejsce: Zandvoort aan Zee, Holandia

Termin zgłoszeń:
5 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium kontaktowe jest skierowane do nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w Europie.  Uczestnicy powinni pochodzić ze szkół / organizacji zajmujących się projektami dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Główny nacisk jest położony na kształcenie ogólne, ale także zawodowe, jeżeli dotyczy wyżej wspomnianej grupy wiekowej.

Tematem seminarium jest walidacja kompetencji międzykulturowych za pomocą interaktywnych warsztatów, wykładów i przykładów dobrych praktyk przedstawianych przez głównych mówców.

Cele wydarzenia to:

 • zdobywania wiedzy na temat kompetencji międzynarodowych i ich walidacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty akcji KA2 w programie Erasmus+ a także w programie e-Twinning

Więcej informacji na temat szkolenia będzie można znaleźć na stronie seminarium: http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

 • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
29 maja 2017 r.

Tematyka i cele:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Uczestnicy:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja