Archiwum

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych wydarzeń:


Szkolenie: “Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 17.09.2017 – 19.09.2017
 • Miejsce: Tallinn, Estonia

Termin zgłoszeń:
5 maja 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują wnioski, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj oraz na stronie seminarium: https://contactseminar.wixsite.com/erasmusplus

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: “European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 15.05.2017 – 17.05.2017
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
9 kwietnia 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium tematyczne i kontaktowe koncentruje się na wkładzie programu Erasmus+ w integrację migrantów (w tym nowo przybyłych), osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach. Projekty w Erasmus+ mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, trenerów, wychowawców, mentorów, pracowników i liderów młodzieżowych, organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych, decydentów politycznych i wszystkich zainteresowanych stron z sektorów: Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, oraz Młodzież w celu ułatwienia i promowania włączania społecznego wyżej wymienionych grup docelowych, w szczególności poprzez ponadnarodową wymianę skutecznych narzędzi, praktyk i metodologii.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród osób pracujących w różnych sektorach programu Erasmus+, wspierających aktywną integrację migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium: Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders (PEARL)

 • Termin wydarzenia: 4.07.2017 – 5.07.2017
 • Miejsce: Birmingham ,Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
31 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Narodowa Agencja programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii Erasmus organizuje dwudniowe wydarzenie tematyczne, które odbędzie się w Birmingham. Wstępny program dostępny jest tutaj.

Poprzednie wydarzenie (ECVET Today and Tomorrow, 2015), z udziałem partnerów z Bułgarii, Islandii, Irlandii, Malty, Słowenii i Szkocji, pozwoliło na lepsze zrozumienie różnych krajowych systemów oceniania i uznawania praktyk, poznanie indywidualnych i wspólnych perspektyw, oraz pokazało obszary, które powinny zostać przedyskutowane.

Obecne seminarium jest kontynuacją w/w szkolenia z 2015 roku i przeznaczone jest dla specjalistów i praktyków zajmujących się europejskimi narzędziami wspierającymi przejrzystość i uznawanie kwalifikacji – szczególnie tymi, które mają na celu ułatwienie oceny i uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności m.in.: ECVET, EQAVET i Europass.  Na spotkaniu zostaną omówione sukcesy i perspektywy oraz potencjalne bariery dla dalszego i szerszego wykorzystania wszystkich takich narzędzi i instrumentów. Celem wydarzenia jest poprawa polityki mobilności w sektorze VET, oraz nadanie kierunku przyszłym europejskim praktykom i inicjatywom skupionym na ułatwianiu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 3 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Prosimy o wypełnienie opisowej części formularza w języku angielskim (dane adresowe/kontaktowe i osobowe w j. polskim).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects

 • Termin wydarzenia: 25.04.2017 – 27.04.2017
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
23 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Trzydniowe szkolenie skoncentruje się na identyfikacji wyzwań, przed którymi obecnie stoją organizacje w związku z realizacją projektów KA1 Erasmus+ w sektorze VET. Spotkanie nie tylko stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i pomysłów, ale także spróbuje zbudować strategie dotyczące metod i narzędzi w celu zwiększenia mobilności uczniów i pracowników. Będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty KA1 w programie Erasmus+ VET. Seminarium jest skierowane do pracowników szkół zawodowych i instytucji VET oraz interesariuszy.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA1 w sektorze VET;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 23 marca b.r., do końca dnia na adres: mdybala@frse.org.pl . W tytule maila należy umieścić tytuł wydarzenia: „Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects” . Zgłoszenia bez dołączonego formularza i tytułu identyfikującego wydarzenie nie będą rozpatrywane.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy


Wizyta studyjna: The Role of Social Partners in VET

 • Termin wydarzenia: 8.05.2017 – 12.05.2017
 • Miejsce: Sztokholm, Szwecja

Termin zgłoszeń:
15 marca 2017 r.

Tematyka i cele

W rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi i innymi podmiotami ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu oczekiwań rynku pracy i zwiększaniu atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Wizyta studyjna w Sztokholmie skoncentruje się na konkretnych przykładach i inicjatywach dotyczących wzmacniania sektora VET. Uczestnicy odbędą wizyty w krajowych, regionalnych i lokalnych instytucjach VET, spotkają interesariuszy i przedsiębiorców, będą mieli możliwość spotkania i rozmowy z uczniami i nauczycielami.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.utbyten.se/the-role-of-social-partners-in-vet

Celami wydarzenia są:

 • poznanie inicjatyw podejmowanych przez różne sektory na poziomie krajowym;
 • prezentacja różnych partnerów społecznych;
 • omówienie współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego i partnerami społecznymi
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: How to use the Work-based Learning TOOLKIT – TCA Training Seminar

 • Termin wydarzenia: 27.03.2017 – 28.03.2017
 • Miejsce: Kolonia, Niemcy

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Work-based Learning TOOLKIT www.wbl-toolkit.eu to pierwsza platforma internetowa, która zapewnia dostęp do obszernych materiałów i uniwersalnych narzędzi przydatnych w uczeniu się opartym na pracy (WBL). TOOLKIT może być wykorzystywany przez podmioty kluczowe dla kształcenia w środowisku pracy, partnerów społecznych, instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, władze lokalne i krajowe. Platforma pozwala również na nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami związanymi z tematyką WBL.  WBL TOOLKIT jest podstawą sieci tematycznej  – NetWBL network www.net-wbl.eu  , której celem jest wspieranie upowszechniania dobrych praktyk i rezultatów projektów z dziedziny WBL w programach: Erasmus + i LLP.

Seminarium skierowane jest do uczestników, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi dostępnych w WBL Toolkit, przykładów dobrej praktyki oraz chcieliby upowszechniać WBL Toolkit. Po szkoleniu będzie można korzystać z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji.

W programie przewidziane są warsztaty, porady ekspertów w tej dziedzinie, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, oraz wieczór kulturalny w Kolonii.

Celami wydarzenia są:

 • uzyskanie zestawu narzędzi, które będą stanowić praktyczną pomoc dla każdego, kto jest zaangażowany we wdrażanie WBL;
 • dostarczenie informacji i przykładów dobrych praktyk dla użytkowników na wszystkich poziomach;
 • możliwość skorzystania z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń ;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: „Key to inclusion” – International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion

 • Termin wydarzenia: 19.04.2017 – 22.04.2017
 • Miejsce: Słowenia

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO *

* UWAGA: Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez stronę SALTO dotyczą jedynie sektora młodzieży.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości międzysektorowe wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA2;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tematyce integracji społecznej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • zebranie dobrych praktyk przyczyniającymi się do integracji młodzieży na poziomie lokalnym;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact

 • Termin wydarzenia: 25.01.2017 – 27.01.2017
 • Miejsce: Saragossa* (hiszp. Zaragoza), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
6 grudnia 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyką seminarium kontaktowego jest poprawa jakości i zwiększenie liczby otrzymanych wniosków w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w konkursie 2017 oraz wymiana dobrych praktyk. Organizatorzy chcieliby zachęcić uczestników do tworzenia sieci, które mogłyby prowadzić do nowych projektów w sektorze VET.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych,  szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA1 i KA2.

Link do programu: http://www.sepie.es/doc/formacion-profesional/seminarios/ProgrammeDraftv2.pdf

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+, w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach VET
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń

* stolica regionu Aragonii znajduje się w prawie jednakowej odległości (około 300 km) od innych dużych miast: Madrytu, Barcelony, Walencji i Bilbao. Oznacza to, że istnieją różne możliwości dojazdu do miasta: http://www.spain.info/en/que-quieres/ciudades-pueblos/grandesciudades/zaragoza/como_llegar_zaragoza.html  ; http://www.turismodezaragoza.es/zaragoza-ciudad.html

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 5 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe

 • Termin wydarzenia: 19.12.2016 – 20.12.2016
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
27 października 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe ma na celu wspieranie nawiązywania kontaktów wśród przedsiębiorstw i organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, zainteresowanych przygotowywaniem wniosków na projekty Erasmus+ KA1. Projekty mogą wspierać zarówno mobilności uczniów, jak i / lub kadry zaangażowanej w poprawę jakości kształcenia ukierunkowanego na praktykantów. Ponadto wydarzenie będzie się skupiać na rozwiązaniach dla projektów KA1 mających pozytywne skutki dla uczestniczących organizacji, np. w kategoriach bardziej atrakcyjnych programów dla praktykantów.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ wspierających mobilność uczniów i pracowników;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego i pracy kadry nauczającej;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 4 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Change mentalities to fight against educational inequalities –Building bridges between formal and non-formal education of the youngster

 • Termin wydarzenia: 30.11.2016 – 02.12.2016
 • Miejsce: Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:
18 października 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest  przestawienie kilku nowatorskich i oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na pisanie projektów w ramach programu Erasmus+ (KA 1 lub 2) w celu zmniejszenia nierówności społecznych i edukacyjnych wśród młodzieży.

Liczne międzynarodowe badania prowadzone przez Unię Europejską i OECD podkreślają fakt, że wiele metod dydaktycznych np.: wydalenie ze szkoły, powtarzanie roku, pasywne metody nauczania, sprzyja powstawaniu nierówności społecznych i edukacyjnych. Przyszłe projekty powinny przyczynić się do zmniejszenia tych mechanizmów, tworzyć związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Seminarium będzie krótkie, ale intensywne, będą prezentacje ekspertów (badania, obserwacje itp.) dobre praktyki, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, warsztaty i dyskusje.

Uczestnicy seminarium powinni reprezentować szkoły ogólne i zawodowe, instytucje zajmujące się szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi młodzieży, chcieliby wspierać zmiany w tradycyjnym systemie edukacji i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Mogą to być pracownicy oświaty (nauczyciele i pedagodzy, trenerzy zawodu), jak i facylitatorzy*(osoby wspierające proces uczenia się młodych osób między 12 a 20 r.ż.) lub trenerzy kadry szkolnej z sektora prywatnego lub publicznego.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ na temat zmniejszania nierówności społecznych i edukacyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży;
 • stworzenie europejskiej sieci specjalistów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Więcej informacji na stronie: : http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ressources/nos-seminairesconferences/change-mentalities/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – VET Connected – GET Connected

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
10 października 2016 r.

Tematyka i cele

Léargas, irlandzka Narodowa Agencja Erasmus+, ma przyjemność zaprosić na seminarium kontaktowe „VET Connected – Get Connected”, które odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2016 w Dublinie. Dublin, stolica Irlandii, jest nowoczesnym i jednocześnie zabytkowym miastem z tętniącą życiem dzielnicą kulturalną.

Seminarium jest skierowane do organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, które chcą poszerzyć zakres swojej działalności i wziąć udział w międzynarodowych mobilnościach uczniów i pracowników. Uczestnicy muszą być zainteresowani wymianą i rozwijaniem dobrych praktyk oraz zaangażować się w planowanie projektów mobilności (KA1) w ramach Erasmus+. Pierwszeństwo podczas naboru mają instytucje, które jeszcze nie mają doświadczenia w projektach KA1 w sektorze VET.

Celem wydarzenia jest poznanie możliwości dostępnych w ramach programu Erasmus+ poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie mobilności VET i zrozumienie mechanizmów, które dobrze działają w partnerstwach projektowych. W szczególności seminarium koncentruje się na ułatwieniu uczestnikom znalezienia potencjalnych partnerów.

Celami wydarzenia są:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzynarodowymi mobilnościami;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Hands on Experience for VET trainers

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 24.11.2016
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
27 września 2016 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji projektów KA1 i KA2 w ramach Programu Erasmus+  w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Priorytetem instytucji specjalizujących się w kształceniu zawodowym (VET) jest stworzenie oferty dla uczniów/studentów, dającej możliwość zdobycia praktycznych kwalifikacji. Nauczyciele VET, odnoszący sukcesy w życiu zawodowym, musza dysponować nie tylko przygotowaniem akademickim, ale także praktycznym doświadczeniem zawodowym w nauczanej dziedzinie. Praktyczne umiejętności są kluczowe,  muszą być związane z daną dziedziną i aktualne. Trenerzy, nauczyciele muszą być na bieżąco także z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

Program Erasmus + to idealny program dla nauczycieli, trenerów VET do podniesienia swoich kwalifikacji, dzięki podejmowanie ukierunkowanych praktyk w branży, co pozwali im wzbogacić swoje umiejętności w oparciu o najnowszą technologię. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Celami wydarzenia są:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zwiększenie umiejętności w zakresie zastosowania najnowszych technologii

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
14 września 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie dotyczyło wspierania uczniów niepełnosprawnych w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Wizyta studyjna – The future begins today: educational and professional guidance practices

 • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Botosani, Rumunia

Termin zgłoszeń:
11 września 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wizyty studyjnej dotyczy doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rzecz uczniów zagrożonych przedwczesny porzuceniem nauki, uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Goście zagraniczni będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i debatach dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego, odwiedzać szkoły, które z powodzeniem realizują działania, również w ramach projektów międzynarodowych Erasmus+, których efektem jest stwarzanie możliwości nauki lub szkolenia uczniom zagrożonym przedwczesnym porzuceniem nauki. Podczas wizyty przewidziane są również spotkania z przedstawicielami władz.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń w obszarze tematyki wizyty;
 • poszerzenie wiedzy w obszarach doradztwa edukacyjnego i zawodowego, walidacji kompetencji uzyskiwanych w ramach projektów współpracy międzynarodowej, tworzenia spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych dla uczniów;
 • networking służący pozyskaniu partnerów do realizacji projektów w programie Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Wizyta studyjna – Educational approaches in the field of special education and social inclusion for children and youngsters with disabilities

 • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 30.09.2016
 • Miejsce: Deva, Rumunia

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Uczestnicy wizyty studyjnej będą brali udział w debatach i konferencjach, będą odwiedzali szkoły i inne instytucje prowadzące edukację dla uczniów z niepełnosprawnościami, również takie, które realizowały projekty współpracy międzynarodowej w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. W czasie wizyty zostały także przewidziane spotkania z przedstawicielami władz. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu realizacji wspólnych projektów.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń między profesjonalistami zajmującymi się edukacją uczniów z niepełnosprawnościami w obszarze rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach;
 • nawiązywanie kontaktów w celu realizacji projektów programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 05.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Trzecia międzynarodowa konferencja sieci NetWBL: “Work-based Learning 2020”

 • Termin wydarzenia: 28.06.2016 – 29.06.2016
 • Miejsce: Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Konferencja jest trzecim i ostatnim już międzynarodowym wydarzeniem w ramach realizacji projektu NetWBL. Będzie ona okazją do podsumowania działań projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. W międzynarodowym gronie przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji kształcenia i szkolenia, przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ oraz ekspertów i polityków będziemy rozmawiać o przyszłości kształcenia w środowisku pracy (WBL).

Konferencja w Berlinie będzie koncentrować się wokół tematu „Co wydarzyło się w dziedzinie rozwijania kształcenia w środowisku pracy do roku 2016? Jakie są perspektywy na przyszłość? Wydarzenie zakończy się sformułowaniem przez poszczególne grupy docelowe konkretnych rekomendacji.

Kształcenie zawodowe realizowane w środowisku pracy ma znaczący udział we wspieraniu młodych ludzi na drodze do znalezienia zatrudnienia oraz rozwijaniu ich konkurencyjności ekonomicznej. Kraje z dobrze rozwiniętym i atrakcyjnym systemem kształcenia i szkolenia zawodowego, a w szczególności te, w których szeroko rozpowszechniona jest nauka zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawcy (np. w formie kształcenia dualnego), mają wyraźnie niższe wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych, kończących naukę zawodu.

Dlatego też NetWBL ma na celu wzmacnianie elementów kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy (Work-Based Learning WBL) w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, a w szczególności wspieranie form kształcenia na zasadzie przygotowania zawodowego u pracodawcy  (Apprenticeships). Głównym produktem współpracy sieci NetWBL jest WBL – TOOLKIT (wbl-toolkit.eu), który prezentuje rezultaty najlepszych projektów z tej dziedziny, finansowanych ze środków programów “Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. NetWBL zwraca się do głównych podmiotów kluczowych dla kształcenia w środowisku pracy, w każdym z krajów europejskich, biorąc pod uwagę różnice prawne oraz różnorodność systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Ponadto NetWBL wspiera Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships).

Konferencja będzie również okazją do nawiązywania kontaktów.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.net-wbl.eu/?page_id=245

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • osób reprezentujących: władze publiczne, partnerów społecznych (związki branżowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe), organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe oraz ekspertów
 • zainteresowanych współpracą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz wdrażaniem, promowaniem uczenia się w rzeczywistym środowisku pracy
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Projekty

Organizatorzy przygotują kompendium projektów reprezentowanych w trakcie konferencji. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie krótkich opisów swoich projektów. Uczestnicy będą także mogli podczas konferencji zaprezentować rezultaty swoich projektów w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu w lobby.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do Narodowej Agencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelu.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln. Koszty zakwaterowania w hotelu (maks. 2 noclegi) zostaną zwrócone na podstawie faktury za noclegi.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 05.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning

 • Termin wydarzenia: 5.06.2016 – 7.06.2016
 • Miejsce: Południowa Szkocja, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
13 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium międzysektorowe koncentruje się na tematyce angażowania osób z trudnościami edukacyjnymi w pozaformalną i formalną edukację. Projekt ten jest kontynuacją udanej Konferencji dotyczącej Integracji Społecznej (Social Inclusion), która została zorganizowana przez brytyjską Narodowa Agencję Erasmus + w grudniu 2014 roku.

Głównym celem spotkania będzie wspólne opracowanie metod i podejścia do grupy docelowej (młodzież z trudnościami w uczeniu się, przedwcześnie kończąca naukę, osoby o niskich kwalifikacjach, uczniowie ze słabymi wynikami w szkole) w celu zniesienia barier i umożliwienia dostępu do różnych typów kształcenia. Seminarium umożliwi organizacjom tworzenie partnerstw międzysektorowych dotyczących w/w tematyki, która jest ważna dla wszystkich: niezależnie od sektora i kraju pochodzenia.

Celami wydarzenia są:

 • pobudzanie międzysektorowej współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń i seminariów pomiędzy Młodzieżą, VET, Edukacją Dorosłych oraz Szkolną w celu pokonywania barier edukacyjnych
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach dotyczących zniesienia barier edukacyjnych;
 • zebranie rekomendacji i rezultatów w celu stworzenia projektów.

Uczestnicy

Dzięki aktywnemu udziałowi, uczestnicy seminarium:

 • staną się świadomi tego, jakie wsparcie jest dostępne w ramach programu Erasmus +, w odniesieniu do Strategii Integracji i Różnorodności;
 • dostaną możliwość tworzenia sieci i partnerstw międzysektorowych;
 • zainspirują się przykładami dobrych praktyk z różnych sektorów i krajów, które mogłyby być zastosowane lub zaadaptowane lokalnie;
 • pogłębią wiedzę na temat programu Erasmus+ w celu wspierania młodych ludzi z trudnościami edukacyjnymi.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Uczestnicy muszą władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestnika z Polski.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Trzecia międzynarodowa konferencja sieci NetWBL: “Work-based Learning 2020”

 • Termin wydarzenia: 28.06.2016 – 29.06.2016
 • Miejsce: Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Konferencja jest trzecim i ostatnim już międzynarodowym wydarzeniem w ramach realizacji projektu NetWBL. Będzie ona okazją do podsumowania działań projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. W międzynarodowym gronie przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji kształcenia i szkolenia, przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ oraz ekspertów i polityków będziemy rozmawiać o przyszłości kształcenia w środowisku pracy (WBL).

Konferencja w Berlinie będzie koncentrować się wokół tematu „Co wydarzyło się w dziedzinie rozwijania kształcenia w środowisku pracy do roku 2016? Jakie są perspektywy na przyszłość? Wydarzenie zakończy się sformułowaniem przez poszczególne grupy docelowe konkretnych rekomendacji.

Kształcenie zawodowe realizowane w środowisku pracy ma znaczący udział we wspieraniu młodych ludzi na drodze do znalezienia zatrudnienia oraz rozwijaniu ich konkurencyjności ekonomicznej. Kraje z dobrze rozwiniętym i atrakcyjnym systemem kształcenia i szkolenia zawodowego, a w szczególności te, w których szeroko rozpowszechniona jest nauka zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawcy (np. w formie kształcenia dualnego), mają wyraźnie niższe wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych, kończących naukę zawodu.

Dlatego też NetWBL ma na celu wzmacnianie elementów kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy (Work-Based Learning WBL) w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, a w szczególności wspieranie form kształcenia na zasadzie przygotowania zawodowego u pracodawcy  (Apprenticeships). Głównym produktem współpracy sieci NetWBL jest WBL – TOOLKIT (wbl-toolkit.eu), który prezentuje rezultaty najlepszych projektów z tej dziedziny, finansowanych ze środków programów “Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. NetWBL zwraca się do głównych podmiotów kluczowych dla kształcenia w środowisku pracy, w każdym z krajów europejskich, biorąc pod uwagę różnice prawne oraz różnorodność systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Ponadto NetWBL wspiera Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships).

Konferencja będzie również okazją do nawiązywania kontaktów.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.net-wbl.eu/?page_id=245

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • osób reprezentujących: władze publiczne, partnerów społecznych (związki branżowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe), organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe oraz ekspertów
 • zainteresowanych współpracą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz wdrażaniem, promowaniem uczenia się w rzeczywistym środowisku pracy
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Projekty

Organizatorzy przygotują kompendium projektów reprezentowanych w trakcie konferencji. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie krótkich opisów swoich projektów. Uczestnicy będą także mogli podczas konferencji zaprezentować rezultaty swoich projektów w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu w lobby.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do Narodowej Agencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelu.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln. Koszty zakwaterowania w hotelu (maks. 2 noclegi) zostaną zwrócone na podstawie faktury za noclegi.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!