Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Partnerstwo strategiczne to międzynarodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

Jej celem jest realny, długofalowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą – tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie.

Projekty partnerstwa to także szansa na rozwój organizacji lub instytucji poprzez wymianę doświadczeń, stosowanych rozwiązań, poznawanie nowych metod pracy, tworzenie programów czy narzędzi do pracy z młodzieżą.

Potencjalni beneficjenci

W partnerstwach mogą brać udział organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną, o różnych doświadczeniach i z różnych obszarów (np. instytucje publiczne, organizacje młodzieżowe, eksperci, instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, świat nauki, przedsiębiorstwa).

Zawierane partnerstwa mogą mieć różną skalę: możliwa jest zarówno współpraca z jednym partnerem z zagranicy, jak i realizacja dużego przedsięwzięcia, w które zaangażowanych będzie kilka, a nawet kilkanaście podmiotów.

Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

Inicjatywy młodzieżowe to projekty przygotowywane z myślą o lokalnych społecznościach, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupy młodych ludzi (13-30 lat) z minimum dwóch różnych krajów.

W trakcie przedsięwzięcia obie grupy realizują działania o tej samej tematyce, pozostając ze sobą w ciągłym kontakcie i wymieniając się na bieżąco doświadczeniami. Część działań może być również realizowana wspólnie w kraju/krajach partnerów.

Celem inicjatyw, trwających od 6 miesięcy do 2 lat, jest umożliwienie młodym ludziom wspólnej pracy, dzielenia się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, a także aktywnego włączenia się w życie społeczności.

Cele i polityki Komisji Europejskiej

Co nowego w 2017 roku?

Począwszy od 2016 roku wprowadzono podział na dwa typy projektów:

 • wymiana dobrych praktyk i doświadczeń;
 • projekty mające na celu opracowywanie rezultatów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania.

Mogą one trwać od 6 do 36 miesięcy, jednak rekomendujemy by nie planować działań dłuższych niż dwa lata.

Współpraca umożliwiająca wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacji partnerskiej, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży – to w dużym skrócie cele pierwszego typu projektów. (uwaga: tu także zawierają się projekty Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych).

Drugi to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Ważne by niezależnie od rodzaju projektu koncentrować się na edukacji pozaformalnej, podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, jej kompetencji i osób z nią pracujących.

Priorytety wyznaczone dla sektora młodzież w konkursie 2017 w Akcji 2

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora młodzieży lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który ma miejsce największy wpływ, musi być jednak młodzież. Jakie to priorytety:

 • Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży;
 • Podnoszenie jakości pracy z młodzieżą;
 • Promowanie rozwiązań i działań zwiększających uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym, zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem.

Ostatni z wymienionych priorytetów został uznany za szczególnie istotny z punktu widzenia polityki krajowej, tj. projekty, które się do niego odwołują są szczególnie mile widziane w konkursie 2017.

Możliwe do realizacji działania w Akcji 2:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy)
 • Spotkania międzynarodowe partnerów
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
  • łączona mobilność (blended & virtual mobility) młodzieży
  • programy mobilności osób pracujących z młodzieżą (dłuższe wyjazdy o charakterze stażowym czy job shadowing).

Poniższe 2 działania są opcjonalne, wybierane są tylko dla większych projektów z rezultatami:

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej
 • Działania upowszechniające rezultaty.

 

×Warto wiedzieć

W 2016 roku otrzymaliśmy 182 wnioski Akcji 2. a dofinansowaliśmy 27.

Roczny budżet tej akcji to około 2,3 mln EUR a skala zainteresowania środkami sięga kilkudziesięciu milionów.

Luty, kwiecień i październik to terminy konkursu wniosków.