Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Co nowego w 2018 roku?

Nadal obowiązuje podział na dwa typy projektów:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk i;
 • projekty mające na celu opracowywanie rezultatów pracy intelektualnej z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania, tzw. projekty innowacyjne.

Mogą one trwać od 6 do 36 miesięcy, jednak rekomendujemy by nie planować działań dłuższych niż dwa lata.

Współpraca umożliwiająca wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacji partnerskiej, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży – to w dużym skrócie cele pierwszego typu projektów. (uwaga: tu także zawierają się projekty Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych).

Drugi rodzaj projektów to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców, te wytworzone w projekcie innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Ważne by niezależnie od rodzaju projektu koncentrować się na edukacji pozaformalnej, podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą, jej kompetencji oraz kompetencji osób z nią pracujących.

Priorytety wyznaczone dla sektora młodzież w konkursie 2018 w Akcji 2

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora młodzieży lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który projekt będzie miał największy wpływ, musi być młodzież. Jakie to priorytety:

 • Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży;
 • Podnoszenie jakości pracy z młodzieżą;
 • Promowanie rozwiązań i działań zwiększających uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym i społecznym, zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem.

Szczegółowy opis priorytetów horyzontalnych oraz dla sektora młodzieży, znajduje się w Przewodniku po Programie Erasmus+ [http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/]

Działania możliwe do realizacji w Akcji 2:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy)
 • Międzynarodowe spotkania partnerów
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
  • łączona mobilność (blended & virtual mobility) młodzieży
  • programy mobilności osób pracujących z młodzieżą (dłuższe wyjazdy o charakterze stażowym czy job shadowing).

Poniższe 2 działania są opcjonalne, wybierane są tylko dla większych projektów z istotnymi rezultatami:

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. rezultatów pracy intelektualnej
 • Działania upowszechniające rezultaty.

Warto wiedzieć

W 2017 roku otrzymaliśmy  139 wniosków w Akcji 2., dofinansowanie otrzymało 26 projektów.

Roczny budżet Akcji 2 sektora Młodzież na rok 2018 wynosi 2,8 mln EUR, a skala zainteresowania środkami sięga kilkudziesięciu milionów.

Luty, kwiecień i październik to terminy konkursu wniosków.