Dialog usystematyzowany

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym regionie, kraju i na terenie Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży oraz narodowe agencje programu Erasmus+.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”.

Decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.

Jaki jest cel spotkań w ramach dialogu usystematyzowanego?

Akcja 3. promuje czynny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach dialogu usystematyzowanego oraz odnowionych ram politycznych w odniesieniu do młodzieży.

Dialog usystematyzowany to rozmowy, obrady, dyskusje między osobami młodymi i decydentami odpowiedzialnymi za kreowanie i tworzenie polityki młodzieżowej oraz zajmującymi się sprawami młodzieży. Celem dialogu jest uzyskanie użytecznych rozwiązań, pomysłów, diagnozy potrzeb młodzieży niezbędnej w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

Debaty i spotkania koncentrują się na organizacji wydarzeń, podczas których osoby młode wraz z decydentami, ekspertami oraz przedstawicielami organów publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży omawiają między sobą uzgodnione tematy.

Ponadto zgodnie z rocznym programem prac przyjętym przez Komisję, priorytet stanowić będą projekty, w ramach których dąży się do realizacji jednego lub większej liczby istotnych priorytetów opisanych we wstępnych rozdziałach dotyczących „Młodzieży” w części B przewodnika po programie.

Czym są spotkania w ramach usystematyzowanego dialogu?

Projekty w ramach usystematyzowanego dialogu mogą mieć formę spotkań, seminariów, konferencji, konsultacji i wydarzeń. Działania te mają zachęcać osoby młode do czynnego udziału w życiu demokratycznym w Europie oraz wspólnej pracy z decydentami.

Praktycznym skutkiem takich wydarzeń jest umożliwienie osobom młodym zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń) na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.