Dialog usystematyzowany

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym regionie, kraju i na terenie Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży oraz narodowe agencje programu Erasmus+.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”.

Decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.

Jaki jest cel spotkań w ramach dialogu usystematyzowanego?

Akcja 3. promuje czynny udział osób młodych w życiu demokratycznym i sprzyja debacie poruszającej tematy i priorytety określone w ramach dialogu usystematyzowanego oraz odnowionych ram politycznych w odniesieniu do młodzieży.

Dialog usystematyzowany to rozmowy, obrady, dyskusje między osobami młodymi i decydentami odpowiedzialnymi za kreowanie i tworzenie polityki młodzieżowej oraz zajmującymi się sprawami młodzieży. Celem dialogu jest uzyskanie użytecznych rozwiązań, pomysłów, diagnozy potrzeb młodzieży niezbędnej w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

Debaty i spotkania koncentrują się na organizacji wydarzeń, podczas których osoby młode wraz z decydentami, ekspertami oraz przedstawicielami organów publicznych odpowiedzialnych za sprawy młodzieży omawiają między sobą uzgodnione tematy.

Ponadto zgodnie z rocznym programem prac przyjętym przez Komisję, priorytet stanowić będą projekty, w ramach których dąży się do realizacji jednego lub większej liczby istotnych priorytetów opisanych we wstępnych rozdziałach dotyczących „Młodzieży” w części B przewodnika po programie.

Czym są spotkania w ramach usystematyzowanego dialogu?

Projekty w ramach usystematyzowanego dialogu mogą mieć formę spotkań, seminariów, konferencji, konsultacji i wydarzeń. Działania te mają zachęcać osoby młode do czynnego udziału w życiu demokratycznym w Europie oraz wspólnej pracy z decydentami.

Praktycznym skutkiem takich wydarzeń jest umożliwienie osobom młodym zabrania głosu (poprzez formułowanie stanowisk, wniosków i zaleceń) na temat tego, w jaki sposób powinno się kształtować i wdrażać strategie polityczne na rzecz młodzieży w Europie.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback