07Lip2017

Nagrody za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe – Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2017

Jedną z bardziej doniosłych chwil w czasie pierwszego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w roku 2016 była ceremonia wręczenia nagród za doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały przykłady takiej doskonałości.

Kolejne nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia drugiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) 24 listopada 2017 przez Marianne Thyssen, europejskiego komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilność pracowników.

Ceremonia wręczenia nagród będzie okazją do zaprezentowania niektórych z najlepszych przykładów kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie oraz:

 • stanowić będzie wyraz uznania doskonałości i dobrej pracy;
 • umożliwi rozwijanie sieci współpracy i nowych możliwości kariery;
 • pozwoli zwycięzcom stać się ambasadorami w swojej specjalności;
 • umożliwi dotarcie do obywateli przez zmobilizowanie podmiotów zaangażowanych
  w kształcenie i szkolenie zawodowe na wszystkich poziomach.

Jakie są kryteria?

Komisja zaproponuje wspólne kryteria przyznawania wszystkich nagród. Obejmą one zilustrowanie doskonałości w kształceniu i szkoleniach zawodowych, wykazanie energii
i zaangażowania oraz wymiar europejski. Pełna lista kryteriów została zamieszczona w tej ulotce. Ponadto każda nagroda będzie miała własne, specjalne kryteria, które zostaną uzgodnione przez organizacje odpowiedzialne za dane wyróżnienie.

Jak będzie zorganizowane przyznawanie nagród?

Organizacją przyznawania nagród zajmą się podmioty najlepiej nadające się
do tej roli
. Komisja będzie je w razie potrzeby wspierać radą i zadba o to, żeby wyniki były podane w terminie określonym w planach ustalonych z każdym z organizatorów. Organizacje, które otrzymały nagrodę w roku 2016 mogą uczestniczyć w konkursie ponownie w 2017 r.

Kategorie nagród

 • Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Zawodowych (International Skills Competitions Awards) ta kategoria jest przyznawana osobie, która dostała najwięcej punktów w ramach konkursu, w uznaniu dla jej wyjątkowego dokonania w trakcie wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Nagroda Konkursu Fotograficznego Cedefop (Cedefop Photo Award) – to konkurs organizowany przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) przeznaczony dla osób będących w trakcie kształcenia i szkolenia zawodowego w UE, otwarty dla zespołów dwu- i trzyosobowych. Są w nim przewidziane dwie nagrody za najlepszą serię fotografii. Konkurs ma służyć zachęceniu osób będących w trakcie kształcenia i szkolenia zawodowego
  do pokazania, czym dla nich jest kształcenie i szkolenie zawodowe oraz jak wygląda ich codzienna nauka zawodu;
 • Nagroda ETF procesu turyńskiego za przedsiębiorczość (ETF Torino Process Award for Entrepreneurship) – to wyróżnienie w konkursie Europejskiej Fundacji Kształcenia (European Training Foundation ETF) za dobrą praktykę w promowaniu przedsiębiorczości jako kluczowej kompetencji w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W konkursie mogą brać udział wszystkie organizacje prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe w krajach będących partnerami ETF;
 • Nagroda Nowatorska instytucja kształcąca i szkoląca zawodowo (Innovative VET Provider Award) – przeznaczona jest dla europejskiej instytucji kształcenia
  i szkolenia zawodowego, która przyczyniła się do doskonałości
  w kształceniu i szkoleniu zawodowym przez innowacyjne praktyki między członkami grupy ekspertów Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia
  i Szkolenia Zawodowego;
 • Nagroda za badania dotyczące kształcenia i szkoleń zawodowych (VET Research Award) – to wyróżnienie za doniosły projekt badawczy dotyczący szkolenia
  i kształcenia zawodowego albo za wniesiony przez indywidualnego badacza szczególnie istotny wkład w innowacyjne myślenie w dziedzinie kształcenia
  i szkolenia zawodowego;
 • Nagroda EAfA uhonorowanie za wybitny wkład w ofertę, jakość, wizerunek
  i mobilność w ramach praktyk Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships). Nagroda EAfA będzie przyznawana firmom, praktykantom, a także nauczycielom i osobom szkolącym
  w ramach praktyk;
 • Nagroda za naukę w pracy (Learning at Work Award) – jej celem jest wyróżnienie organizacji, które wspierają i promują naukę i szkolenia zawodowe dla pracowników na wszystkich etapach kariery zawodowej w mikroprzedsiębiorstwach
  i małych firmach, a także zainspirowanie nowych praktyk i polityk.

Kategorie