17Wrz2015

Nieformalne grupy młodzieży, jako beneficjent programu Erasmus+

Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież

„Przewodnik po programie Erasmus+” jednoznacznie wskazuje krąg wnioskodawców uprawnionych do występowania o środki z programu Erasmus+ Młodzież (por. Komunikat NA (1-2015) dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ z dnia 22.01.2015 r.). Co do zasady są to podmioty posiadające osobowość prawną, działające poprzez organy (np. zarząd fundacji), które w imieniu tejże osoby składają oświadczenia woli (np. złożenie wniosku o dofinansowanie).

Kto może występować o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież?

W kręgu podmiotów mogących być Wnioskodawcami znajdują się także nieformalne grupy młodzieży, co jednoznacznie wynika z treści „Przewodnika po programie Erasmus+” w części dotyczącej młodzieży. Jest to jedyny wyjątek w sektorze Młodzież programu Erasmus+, kiedy możliwe jest oddzielenie wskazanych powyżej dwóch cech jakie musi posiadać podmiot wnioskujący o dofinansowanie, tj. zdolności do posiadania statusu beneficjenta oraz posiadania osobowości prawnej (którą posiadają osoby prawne). Przymiot osobowości prawnej pozwala na samodzielne występowanie na gruncie stosunków prawnych, w tym na składanie oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (poprzez właściwe jej organy).

Osobowość prawna a nieformalne grupy młodzieży

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Zatem przyznanie osobowości prawnej musi zostać wprost wskazane w przepisach. Przykładowo wskazać można na art. 17  ust. 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którym stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nieformalnej grupy młodzieży nie mamy do czynienia z podmiotem, który posiada osobowość prawną. Ustawodawca polski nie przewidział bowiem sytuacji, w której nieformalna grupa młodzieży taką właśnie osobowość posiada. Oczywiście sytuacja ta może ulec zmianie poprzez odpowiednie czynności danej grupy nieformalnej – przykładowo założenie i zarejestrowanie stowarzyszenia, a tym samym nabycie osobowości prawnej.

Aby jednak nieformalna grupa młodzieży mogła wnioskować o środki programu (z wyłączeniem Wolontariatu Europejskiego – EVS) istnieje możliwość wystąpienia przez nią o dofinansowanie przy udziale podmiotu, który udzieli jej wsparcia w postaci osobowości prawnej (organ prowadzący/organizacja wspierająca). W tej roli może występować każda osoba prawna (np. gmina, stowarzyszenie, fundacja). Konstrukcja ta pozwala na pozostanie w roli wnioskodawcy nieformalnej grupie młodzieży, przy czym sam wniosek formalnie składany jest przy udziale danego organu prowadzącego (organizacji wspierającej), z którym też zostaje zawarta umowa finansowa. Innymi słowy realizatorem projektu jest wtedy nieformalna grupa młodzieży, jednakże formalnie odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z umową finansową ponosi organ prowadzący (organizacja wspierająca), jako strona umowy.

 

Zobacz oficjalny komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Kategorie