Działania wspierające

.

EPALEueflag

Krajowe Biuro EPALE (ec.europa.eu/epale)

Przestrzeń w Internecie służąca wymianie, przedstawianiu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie edukacji dorosłych. Strona została opracowana dla kadr edukacji dorosłych – nauczycieli, szkoleniowców i wolontariuszy, a także decydentów politycznych, badaczy i naukowców zajmujących się tematyką uczenia się dorosłych w całej UE.

Czytaj więcej

eurydice_c

Polskie Biuro Eurydice (eurydice.org.pl)

Dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za systemy polityki i kształcenia w Europie analizy oraz informacje z dziedziny kształcenia i młodzieży. Składa się z centralnej jednostki koordynującej przy agencji wykonawczej i z jednostek krajowych z siedzibą we wszystkich państwach objętych programem Erasmus+, a także Albanii, Bośni, Hercegowinie, Czarnogórze i Serbii.

  Czytaj więcej

.

Eurodesk Polska

Krajowe Biuro Eurodesk Polska (eurodesk.pl)

Eurodesk dostarcza osobom młodym oraz pracującym z młodzieżą informacje na temat możliwości w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie. Krajowe Biuro prowadzi bazę programów grantowych, organizacji, źródeł informacji i projektów młodzieżowych. Sieć Eurodesk jest obecna we wszystkich krajach uczestniczących w programie i koordynowana przez Biuro Eurodesku w Brukseli.

Czytaj więcej

eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning (etwinning.pl)

Program eTwinning wspiera nauczycieli i szkoły w nim uczestniczące oraz umożliwia  tworzenie przy pomocy mediów elektronicznych europejskiej sieci współpracy szkół i przedszkoli. Biuro odpowiada również za rozwój platformy eTwinning i organizację działalności zawodowej nauczycieli na szczeblu europejskim.

Czytaj więcej

.

Europass

Krajowe Centrum Europass (europass.org.pl)– udziela pomocy osobom fizycznym w udokumentowaniu swoich umiejętności oraz przedstawieniu ich w jasny i czytelny sposób. Celem tej inicjatywy jest usprawnienie komunikacji między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami w całej Europie. W każdym kraju Centrum Europass koordynuje wszystkie działania związane z dokumentami Europass.

Czytaj więcej

elllogo

European Language Label (ell.org.pl)

Konkurs, którego celem jest wyróżnienie instytucji i nauczycieli realizujących oryginalne projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie języków obcych. To europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany instytucjom i indywidualnym nauczycielom.

Czytaj więcej

.

epm_small

Europejski Portal Młodzieżowy (europa.eu/youth/pl)

Jedno z ważniejszych narzędzi informacyjnych Unii Europejskiej dla młodzieży. Wspiera program Erasmus+ i politykę młodzieżową UE. Edukacja i rozwój zawodowy, nauka pozaformalna, rozwijanie zainteresowań, aktywne obywatelstwo, zaangażowanie, wolontariat w kraju i za granicą, podróże i odkrywanie świata, prawa młodych ludzi, kultura i sztuka, integracja międzykulturowa, sport – to główne tematy portalu, który jest tworzony w 27 językach.

Czytaj więcej

salto

Centrum Współpracy SALTO (salto-youth.net/rc/eeca/)

Zapewnia narodowej agencji oraz podmiotom zaangażowanym w pracę z młodzieżą zasoby, informacje i szkolenia oraz wspiera uznawalność uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Realizowane działania ukierunkowane są tematycznie (m.in. uczestnictwo, szkolenie, różnorodność kulturowa) oraz geograficznie (kraje Partnerstwa Wschodniego oraz Rosja, południowy region Morza Śródziemnego oraz Bałkany).

.

Sieć ENIC-NARIC (enic-naric.net)

Dostarcza informacji na temat uznawalności dyplomów i okresów studiów podejmowanych w innych krajach europejskich oraz udziela porad na temat zagranicznych dyplomów akademickich w kraju, w którym ustanowiony jest dany ośrodek. Ponadto sieć zapewnia dostęp do wiarygodnych informacji osobom, które wyjeżdżają z kraju w celu podjęcia pracy bądź nauki.

Euroguidance (euroguidance.pl)

Promuje wymiar europejski w systemach poradnictwa zawodowego oraz dostarcza wysokiej jakości informacji na temat mobilności. Sieć tworzą centra Euroguidace istniejące we wszystkich krajach uczestniczących w programie i w krajach Bałkanów Zachodnich.