ols

 

Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online

testy biegłości językowej i kursy językowe

 

W edycji 2014 programu Erasmus+, system udostępniania licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS został otwarty dla studentów uczelni wyższych i Wolontariatu Europejskiego (od terminu R3 2014).

Obowiązek użytkowania systemu dotyczy indywidualnych uczestników, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki, praca w projekcie EVS) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski. Planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o pozostałe języki oficjalne UE.

Od konkursu 2015 system udostępniania licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS został otwarty dla wszystkich uczestników długoterminowych (min. 30 dni bez podróży) działań w ramach Akcji 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna, dla których jeden z języków dostępnych w systemie OLS jest głównym językiem stażu (z wyjątkiem native speakerów).

Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.

 

System użytkują następujące podmioty:

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura (DG EAC) – przyznaje licencje dla Narodowych Agencji, definiuje politykę redystrybucji licencji, prowadzi analizę statystyk.

Narodowe Agencje (NA) programu Erasmus+ – przyznają licencje beneficjentom programu, system OLS wysyła do beneficjentów automatyczną wiadomość z danymi do logowania oraz hasłem dostępu, na adres e-mail wskazany w umowie finansowej.

Beneficjenci (instytucje, organizacje) – przypisują licencje indywidualnym uczestnikom projektów, prowadzą kontakty e-mailowe, przypisują uczestników do kursów językowych, monitorują wykorzystanie licencji i osiągane rezultaty uczestników testów kontrolnych i kursów. Dane uczestników wprowadzane są do systemu OLS , uczestnikom przypisywany jest jeden z 6 języków obcych, a na adres e-mailowy uczestnika wysyłana jest wiadomość z linkiem do testu/kursu. Informację o wynikach testu językowego uczestnik otrzyma mailem.

Uczestnicy – zobowiązani są do wykonania dwóch testów językowych (pierwszy przed wyjazdem, a drugi po powrocie/pod koniec realizacji działań EVS) i uczestnictwa w kursie językowym on-line, przy czym licencja na kurs językowy może być przyznana jedynie osobie, która wypełniła pierwszy test językowy.

 

Role i szczegółowe zadania użytkowników systemu OLS:

Narodowa Agencja:

 • przyznanie licencji beneficjentom w bazie programu E+, walidacja licencji przyznanych beneficjentom w systemie OLS po transferze;
 • monitorowanie wykorzystania licencji i rezultatów osiąganych przez uczestników; dostęp do danych dotyczących licencji do testu biegłości językowej i licencji na kurs, dostęp do zaagregowanych wyników testów biegłości językowej i rezultatów kursów językowych oraz możliwość ”wyciągnięcia” danych;
 • realokacja licencji pomiędzy beneficjentami (w przyszłości także pomiędzy sektorami);
 • informowanie beneficjentów o sposobie przyznania licencji uczestnikom mobilności: adresy e-mail beneficjenta i uczestników mobilności powinny być aktualne i poprawne, ponieważ za ich pośrednictwem wysłana jest informacja o sposobie logowania do OLS;

Instytucje – beneficjenci:

 • przypisanie licencji zaakceptowanym uczestnikom mobilności długoterminowej (wpisanie adresów e-mail uczestników do modułu OLS – możliwość skopiowania adresów z innej bazy; określenie języka testu dla każdego uczestnika) – beneficjenci określają język i termin ważności licencji. Uczestnicy nie mogą zmienić języka kursu;
 • walidacja licencji przypisanych uczestnikom (uczestnik otrzymuje informację z systemu o możliwości wypełnienia testu biegłości językowej);
 • przyznanie licencji na kurs on-line wybranym uczestnikom mobilności na podstawie wyników testu biegłości językowej (osobom, które chcą wziąć udział w kursie, zgodnie z ich językowymi potrzebami);
 • monitorowanie wykorzystania licencji (dostęp do danych dotyczących licencji na test biegłości językowej i licencji na kurs, dostęp do wyników testów biegłości i rezultatów kursów językowych poszczególnych uczestników, możliwość ”wyciągnięcia” zaagregowanych danych);
 • realokacja licencji pomiędzy uczestnikami;

Uczestnicy mobilności:

 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez instytucję/uczelnię wysyłającą /organizację koordynującą – po otrzymaniu informacji z OLS; jeśli uczestnik nie wypełni testu w określonym przez beneficjenta terminie, beneficjent będzie mógł przyznać licencję innej osobie;
 • udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku). Uprzednio przyznana licencja na kurs nie może zostać wykorzystana przez inną osobę;
  • dla sektora HE: dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie w dniu 10.10.N, dostęp do kursu do dnia 10.04.N+1;
  • dla sektora Młodzież: EVS – dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez organizację koordynującą w OLS jako czas trwania działań w ramach Wolontariatu Europejskiego licząc od pierwszego logowania;
  • dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe: dostęp do kursu językowego jest równy długości mobilności (może zostać otwarty przed wyjazdem na staż, po zakończeniu rekrutacji).
 • udział uczestnika w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas mobilności będzie identyczny;
 • na 2 tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 30 dni.

 

Główne funkcje systemu OLS dla:

 • beneficjentów (uczelni) – sekcje: przyznanie licencji na test biegłości językowej uczestnikom (assessment licence allocation to participants), przyznanie licencji na kurs on-line uczestnikom (course licence allocation to participants), monitoring wykorzystania licencji (monitoring of used licences) – 1 mobilność = 1 licencja i 1 język;
 • uczestników mobilności:
  • możliwość założenia profilu w OLS przez każdego uczestnika;
  • dostęp do informacji o funkcjonowaniu systemu;
  • sprawdzenie przez system kompatybilności wymogów systemu z oprogramowaniem zainstalowanym w komputerze uczestnika;
  • możliwość wypełnienia testu biegłości językowej;

 

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:

 • language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
 • tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
 • forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
 • news;
 • level test: test na zakończenie kursu on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem użytkownika systemu OLS w wersji polskiej [PL] i angielskiej [EN].

Zapisz

Zapisz

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback