Założenia projektu

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów).

Wydarzenia

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych realizujących umowy w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2″ (28 czerwca 2018 r.)

(Spotkanie jest adresowane do osób rozpoczynających obsługę umów finansowanych ze środków PO WER oraz osób mających małe doświadczenie w realizacji mobilności studentów otrzymujących stypendium socjalne i studentów niepełnosprawnych)

Archiwum wydarzeń

Dokumenty

Wyniki

Plakaty informacyjne

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Plakat musi zawierać informacje:

  • nazwę uczelni (instytucji wysyłającej)
  • tytuł projektu
  • cel projektu (opcjonalnie)
  • wysokość dofinansowania (kwota przyznana uczelni w konkursie 2016)
  • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo uczelni

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Kontakt

Liliana Budkowska, Dyrektor:
lbudkowska@frse.org.pl, tel. 22 46 31 424
Emilia Halemba, Zastępca Dyrektora:
ehalemba@frse.org.pl , tel. 22 46 31 671
Anna Dębska:
adebska@frse.org.pl, tel. 22 46 31 288
Ada Ladzik-Rapczyńska:
aladzik@frse.org.pl, tel. 22 46 31 664

power logotypy