Akcja 1


Mobilność edukacyjna osób

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja 3


Wsparcie w reformowaniu polityk

Jean Monnet


Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej

Sport


Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi

Ważne informacje dla projektów centralnych

Projekty centralne Erasmus+ to projekty międzynarodowe odpowiadające celom polityk UE w dziedzinach objętych wnioskiem. Projekty centralne realizowane są tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Akcje centralne to:
• współpraca biznesu z uczelniami;
• współpraca organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym z biznesem i rynkiem pracy;
• tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy;
• wspieranie reform w obszarze edukacji;
• program Jean Monnet, wspierający działanie instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej;
• program Sport, wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, w tym działania służące popularyzacji sportu masowego i amatorskiego.
  • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
  • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
  • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
  • Zawiera umowy z beneficjentami
  • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
  • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
  • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
  • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ prowadzi w stosunku do projektów centralnych działalność informacyjną i promocyjną. Narodowa Agencja nie wdraża projektów centralnych i nie zarządza nimi – jest to zadanie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej.
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.
Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do EACEA. Terminy składania wniosków w każdym roku określa Komisja Europejska. Aktualne informacje znajdują się na stronie Narodowej Agencji i na stronie EACEA.