Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

Działania wspierane w akcji 3.

Akcja trzecia zapewnia wsparcie finansowe dla wielu różnych działań w celu tworzenia i rozwijania innowacyjnej polityki, dialogu i wdrażania oraz dzielenia się wiedzą w obszarze edukacji szkoleń i młodzieży.

Kluczowymi działaniami są:

 • wsparcie w reformowaniu polityk (Support for policy reforms), wspieranie osiągania celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018
 • wspieranie działań związanych z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badań, analiz, monitoringu wdrażania reform, narzędzi strategicznych (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass)
 • promowanie współpracy kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi wsparciem reform.

Większość działań w tej akcji jest zarządzana bezpośrednio przez EACEA i jest ogłaszana poza ogólnym zaproszeniem do składania wniosków. Trzy główne instrumenty realizowane w akcji 3 są zarządzane poprzez specjalne zaproszenia do składania wniosków publikowane na tej stronie

Akcja 3 obejmuje:

Zaproszenia do składania wniosków w 2017 roku w akcji 3

Partnerstwa kształcenie i szkolenie zawodowe-biznes na rzecz uczenia się opartego na pracy i przygotowania zawodowego

Termin składania wniosków – 17/01/2017 – 12:00 (CET/CEST, czasu w Brukseli)

Opis, cele i tematy

Zaproszenie wzywa do składania wniosków dotyczących partnerstw kształcenie i szkolenie zawo­dowe-biznes na rzecz krzewienia uczenia się opartego na pracy i przygotowania zawodowego, tym samym przyczynia­jąc się do realizacji celu z Rygi, zakładającego promowanie wszelkich form uczenia się opartego na pracy, ze szczegól­nym uwzględnieniem przygotowania zawodowego.

Przedmiotowe partnerstwa powinny przyczyniać się do udziału przedsiębiorstw oraz partnerów społecznych w projek­towaniu i realizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do silnego zaakcentowania uczenia się opartego na pracy w tym procesie.
Celem niniejszego zaproszenia jest również poprawa jakości uczenia się opartego na pracy i przygotowania zawodo­wego poprzez promowanie partnerstw obejmujących przedsiębiorstwa, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodo­wego oraz inne odpowiednie zainteresowane strony i organizacje pośredniczące, tak aby tworzyć bardziej odpowiednie,systematyczne i trwałe rozwiązania poprzez transfer wiedzy i uczenie się na podstawie utrwalonych modeli i praktyk. Nacisk położono na wymiar regionalny i lokalny w celu uzyskania konkretnych i trwałych rezultatów w terenie.

Szczegółowe informacje na stronie EACEA.

Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki

 Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia

Termin składania wniosków – 14/03/2017 – 12:00 (CET/CEST, czasu w Brukseli)

Opis, cele i priorytetowe tematy

Projekty przyszłej współpracy to transgraniczne projekty współpracy, których celem jest zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie lub ocena innowacyjnych metod w stosunku do polityk, które mogą być włączone w główny nurt oraz stanowić wkład w poprawę systemów kształcenia i szkolenia. Projekty powinny zapewnić dogłębną wiedzę na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania bądź szkolenia, a także skuteczne metody i narzędzia ułatwiające rozwój odpo­wiednich strategii oraz wnioski istotne dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Projekty przyszłej współpracy powinny być realizowane i wdrażane przez kluczowe zainteresowane strony, które mają udokumentowaną rozległą i najnowszą wiedzę w temacie, wykazują zdolność do innowacyjności lub uzyskania systema­tycznego wpływu poprzez swoją działalność oraz demonstrują potencjał do kierowania programem politycznym w zakresie kształcenia i szkolenia.
Wnioski składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów opisanych poniżej:
— pozyskiwanie podstawowych umiejętności przez osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach,
— propagowanie rozwiązań opartych na wynikach w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego,
— promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie poradnictwa zawodowego,
— profesjonalizacja pracowników (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem),
— osiąganie celów odnowionej strategii UE na rzecz szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje na stronie EACEA.


.

Wydarzenia informacyjne

Organizowane przez komisje europejska i EACEA – Key Action 3: Support for policy Reform InfoDay

Prezentacje przygotowane przez KE i EACEA są dostępne na tej stronie

Więcej informacji o akcji 3 znajduje się na tej stronie.

Kontakt

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA).

Dodatkowe informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Ważne informacje dla projektów centralnych

Projekty centralne Erasmus+ to projekty międzynarodowe odpowiadające celom polityk UE w dziedzinach objętych wnioskiem. Projekty centralne realizowane są tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Akcje centralne to: • współpraca biznesu z uczelniami; • współpraca organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym z biznesem i rynkiem pracy; • tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy; • wspieranie reform w obszarze edukacji; • program Jean Monnet, wspierający działanie instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej; • program Sport, wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, w tym działania służące popularyzacji sportu masowego i amatorskiego.
 • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
 • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
 • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
 • Zawiera umowy z beneficjentami
 • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
 • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
 • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
 • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ prowadzi w stosunku do projektów centralnych działalność informacyjną i promocyjną. Narodowa Agencja nie wdraża projektów centralnych i nie zarządza nimi – jest to zadanie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne. Więcej informacji do przeczytania tutaj.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.
Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do EACEA. Terminy składania wniosków w każdym roku określa Komisja Europejska. Aktualne informacje znajdują się na stronie Narodowej Agencji i na stronie EACEA.