Jean Monnet

Cele działań „Jean Monnet”

Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli UE w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i kulturami.

 

Główne obszary tematyczne Jean Monnet dotyczą wymiaru UE m.in. w ramach studiów regionalnych (porównawczych – europejskich), strategii komunikacji i informacji, ekonomii, historii, dialogu międzykulturowego, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, prawa, polityki i administracji, studiów interdyscyplinarnych. Inne obszary tematyczne (takie jak socjologia, filozofia, religia, geografia, literatura, sztuka, nauki ścisłe, itd.) mogą również stanowić jeden z obszarów tematycznych Jean Monnet, jeżeli obejmują elementy nauczania, badań lub refleksji na temat UE oraz przyczyniają się do dodania europejskiego wymiaru do programów nauczania.

 

Program wspiera następujące akcje:

Nauczanie i badania:

 • Moduły „Jean Monnet”;
 • Katedry „Jean Monnet”;
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”.

Wsparcie dla stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyższego:

 • Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej.

Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki (debata orientacyjna ze światem akademickim)

 • Sieci „Jean Monnet”;
 • Projekty „Jean Monnet”.
  .

Moduł Jean Monnet jest krótkim programem nauczania lub kursem w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, realizowanym w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych, również w ramach kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych. Moduły mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie w ramach studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem interdyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego większej liczby naukowców i ekspertów.

Moduł Jean Monnet pozwala na utrwalenie i włączenie zagadnień związanych z Unią Europejską do programów nauczania (dotychczas obejmujących tę tematykę jedynie w ograniczonym zakresie). Moduły pozwalają również udostępnić wiedzę o Unii Europejskiej szerokiemu gronu osób: zarówno studentom, jak również wszystkim zainteresowanym tematem.

Moduły Jean Monnet muszą przyjmować jedną z następujących form:

 • ogólne lub wprowadzające zajęcia dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które jeszcze nie posiadają szerokiej oferty zajęć w tej dziedzinie);
 • wyspecjalizowane nauczania na temat zmian zachodzących w Unii Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które posiadają już rozwiniętą ofertę zajęć w tej dziedzinie);
 • kursy letnie i kursy intensywne ( w pełni uznawane).

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego z każdego kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Czas trwania działania

Moduł Jean Monnet musi obejmować co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku akademickim (przez trzy kolejne lata) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej i być prowadzony  w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek.

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W  ramach  Modułów Jean  Monnet wymagane jest prowadzenie działań  związanych z upowszechnianiem  i  wykorzystywaniem działalności prowadzonej w ramach Modułu w odniesieniu do  szerszej grupy odbiorców  niż bezpośrednio  zaangażowane  strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.  Aby zwiększyć oddziaływanie swoich działań , Moduły powinny do swych działań upowszechniających włączyć  wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER)  oraz otwartych  działań edukacyjnych.  Przykładowe działania, do których zachęcane są Moduły , wskazane zostały w Przewodniku po Programie Erasmus+, w podrozdziale „Moduły Jean Monnet”.

Zasady finansowania

Maksymalna kwota dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 30 000 EUR. Przyznane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu Modułu Jean Monnet.

Dofinansowanie działań w ramach Modułu Jean Monnet przebiega w systemie łączącym skalę kosztów jednostkowych i finansowanie ryczałtowe. System ten opiera się na wyliczeniu kosztu nauczania za godzinę w danym kraju. Stosuje się następującą metodę:

 • jednostkowe koszty nauczania: obliczony koszt jednostkowy za godzinę w danym kraju mnoży się przez liczbę godzin nauczania;
 • dodatkowe finansowanie ryczałtowe: w przypadku modułów Jean Monnet do wspomnianej powyżej podstawy kosztów dodaje się „uzupełniającą” wartość procentową w wysokości 40%.

Ostateczna kwota dofinansowania jest obliczana przez zastosowanie maksymalnego progu finansowania UE w wysokości 75% do całkowitej obliczonej kwoty dofinansowania. Należy też wziąć pod uwagę, że maksymalny pułap dofinansowania dla Modułu Jean Monnet  to 30 000 EUR.

Konkretne kwoty mające zastosowanie do modułów Jean Monnet można znaleźć w podrozdziale „Koszty jednostkowe modułów Jean Monnet”, znajdującym się w rozdziale dotyczącego działań „Jean Monnet” w przewodniku po programie Erasmus+.

Katedra Jean Monnet jest stanowiskiem wykładowym ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, przeznaczonym dla profesorów uniwersyteckich, obejmowanym na okres trzech lat. Katedrę Jean Monnet obejmuje tylko jeden profesor, który musi zapewnić nauczanie w wymiarze co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują bezpośrednie zajęcia w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych, również w ramach kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych ani opieki indywidualnej nad studentem.

Katedry Jean Monnet stanowią integralną część instytucji szkolnictwa wyższego, która otrzymuje dofinansowanie i są wpisane w prowadzoną przez nią działalność naukową.

Działania wspierane się w ramach katedry Jean Monnet

Główne działania

 • obejmujące minimum 90 godzin w ciągu roku akademickiego, skierowane na:
  • pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
  • zapewnianie przyszłym specjalistom w dziedzinach, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, gruntownej edukacji na temat zagadnień związanych z Unią Europejską.

Dodatkowe działania:

 • prowadzenie zajęć i wykładów dla studentów z innych wydziałów (np. architektury, medycyny), aby umożliwić im lepsze przygotowanie do zawodu wykonywanego w przyszłości;
 • zachęcanie młodego pokolenia nauczycieli i naukowców do poznania zagadnień związanych z Unią Europejską oraz zapewnianie im doradztwa i wsparcia w tym zakresie;
 • organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie badań w zakresie tematów związanych z UE, również w przypadku innych poziomów kształcenia, takich jak doskonalenie nauczycieli lub kształcenie obowiązkowe;
 • organizowanie wydarzeń (konferencji, seminariów/webinariów, warsztatów, itp.) skierowanych do decydentów lokalnego, regionalnego i krajowego szczebla, jak również do społeczeństwa obywatelskiego.

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego z każdego kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Profil Katedr Jean Monnet

Kierownicy katedr Jean Monnet muszą był stałymi pracownikami instytucji składającej wniosek oraz posiadać tytuł profesora. Kierownikiem Katedry Jean Monnet nie może być profesor wizytujący w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Czas trwania działania

Kierownicy katedr Jean Monnet muszą prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim (przez trzy kolejne lata) i przeprowadzić co najmniej jedno z działań dodatkowych (opisane powyżej) w ciągu każdego roku akademickiego.

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W  ramach  Katedr  Jean  Monnet wymagane jest prowadzenie działań  związanych z upowszechnianiem  i  wykorzystywaniem rezultatów działalności Katedry w odniesieniu do  szerszej grupy odbiorców  niż bezpośrednio  zaangażowane  strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.  Aby zwiększyć oddziaływanie swoich działań , kierownicy Katedr powinni do swych działań upowszechniających włączyć  wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER)  oraz otwartych  działań edukacyjnych.  Przykładowe działania, do których zachęcani są kierownicy Katedr, wskazane zostały w Przewodniku po Programie Erasmus+, w podrozdziale „Katedry Jean Monnet”.

Zasady dofinansowania

Kwota maksymalnego dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 50 000 EUR. Przyznane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu Katedry Jean Monnet.

W przypadku przyznawania dofinansowania w ramach działań „Jean Monnet” stosuje się system opierający się na połączeniu skali kosztów jednostkowych i finansowania ryczałtowego. System ten opiera się na obliczaniu kosztu nauczania za godzinę w danym kraju. Stosuje się następującą metodę:

 • jednostkowe koszty nauczania: obliczony koszt jednostkowy za godzinę w danym kraju mnoży się przez liczbę godzin nauczania w ramach katedry Jean Monnet;
 • dodatkowe finansowanie ryczałtowe: w przypadku katedry Jean Monnet do wspomnianej powyżej podstawy kosztów dodaje się „uzupełniającą” wartość procentową w wysokości 10%.
  Ta uzupełniająca wartość procentowa uwzględnia dodatkowe działania akademickie prowadzone w ramach katedry, takie jak koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty upowszechniania, koszty materiałów dydaktycznych i koszty pośrednie itp.

Ostateczna kwota dofinansowania jest obliczana przez zastosowanie maksymalnego progu finansowania UE w wysokości 75% do całkowitej obliczonej kwoty dofinansowania. Należy też wziąć pod uwagę, że maksymalny pułap dofinansowania dla Katedry Jean Monnet  to 50 000 EUR. Konkretne kwoty mające zastosowanie do Katedr Jean Monnet można znaleźć w podrozdziale „Koszty jednostkowe Katedr Jean Monnet”, znajdującym się w rozdziale dotyczącego działań „Jean Monnet” w przewodniku po programie Erasmus+.

W ramach centrum doskonałości Jean Monnet gromadzi się wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów. Celem działań podejmowanych w ramach Centrów doskonałości jest rozwijanie synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych, a także realizacja wspólnych działań transnarodowych i tworzenie powiązań strukturalnych z instytucjami akademickimi w innych krajach. Centra doskonałości Jean Monnet odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów niezwiązanych bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji pozarządowych, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

Instytucje szkolnictwa wyższego planujące utworzenie Centrum doskonałości Jean Monnet powinny dokonać analizy jego strategicznego rozwoju, zapewnić doradztwo i wizję dla najlepszych ekspertów spośród kadry dydaktycznej i badawczej w celu wspierania synergii umożliwiającej współpracę na wysokim szczeblu nad określonymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej. Instytucje te powinny również wspierać i promować inicjatywy Centrum oraz wspomagać ich rozwój.

Zadaniem centrum doskonałości Jean Monnet jest opracowanie trzyletniego planu strategicznego obejmującego szerokie spektrum działań realizujących funkcje badawcze, dydaktyczne, analityczne oraz upowszechniające wyniki działań badawczych.

Centrum doskonałości może obejmować współpracę kilku instytucji i organizacji z tego samego miasta lub regionu. W każdym przypadku Centrum doskonałości musi tworzyć wyraźnie oznaczony instytut lub podmiot wyspecjalizowany w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, i musi działać w instytucji szkolnictwa wyższego

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego z każdego kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W ramach Centrów doskonałości Jean Monnet wymagane jest prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów działalności Centrum w odniesieniu do szerszej grupy odbiorców niż bezpośrednio zaangażowane strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.  Aby zwiększyć oddziaływanie swoich działań, Centra powinny do swych działań upowszechniających włączyć wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwartych działań edukacyjnych.  Przykładowe działania, do których zachęcane są Centra, wskazane zostały w Przewodniku po Programie Erasmus+, w podrozdziale „Centra doskonałości Jean Monnet”.

Zasady dofinansowania

Mechanizm finansowania – koszty rzeczywiste

Koszty kwalifikowane – bezpośrednie i pośrednie (do 7% kosztów kwalifikowanych)

Kwota maksymalnego dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 100 000 EUR, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego kosztu centrum doskonałości Monnet.

W ramach Jean Monnet wspiera się stowarzyszenia, których jednoznacznie określonym celem jest wnoszenie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej. Stowarzyszenia takie powinny mieć charakter interdyscyplinarny i być otwarte dla wszystkich zainteresowanych wykładowców, nauczycieli i naukowców specjalizujących się w problematyce Unii Europejskiej w danym kraju lub regionie. Powinny one reprezentować społeczność akademicką w ramach studiów dotyczących Unii Europejskiej na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Wsparcie otrzymają wyłącznie stowarzyszenia, które są formalnie zarejestrowane i posiadają niezależny status prawny.

Działania dofinansowane

Stowarzyszenia mogą realizować szeroki zakres działań, na przykład:

 • organizowanie i prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących się studiami z zakresu Unii Europejskiej i problematyką Unii Europejskiej (np. publikowanie biuletynu, stworzenie specjalnej strony internetowej, organizowanie corocznego posiedzenia rady, organizowanie specjalnych wydarzeń o charakterze promocyjnym mających na celu większe wyeksponowanie tematyki związanej z Unią Europejską itp.);
 • prowadzenie badań w dziedzinie wybranych zagadnień europejskich w celu wsparcia merytorycznego decydentów lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego szczebla oraz rozpowszechnianie wyników tych badań wśród zainteresowanych instytucji, włączając w to instytucje europejskie, oraz wśród szerszego grona odbiorców, wzmacniając tym samym aktywność obywatelską.

Kto może złożyć wniosek?

Każde stowarzyszenie naukowców i badaczy specjalizujących się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, ustanowione w dowolnym kraju na świecie. Jednoznacznie określonym celem takiego stowarzyszenia musi być wnoszenie wkładu w studia w zakresie procesu integracji europejskiej na poziomie krajowym lub transnarodowym. Stowarzyszenie musi mieć charakter interdyscyplinarny.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W ramach wsparcia dla stowarzyszeń w programie Jean Monnet wymagane jest prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów działalności stowarzyszenia w odniesieniu do szerszej grupy odbiorców niż bezpośrednio zaangażowane strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.  Aby zwiększyć oddziaływanie swoich działań, stowarzyszenia powinny do swych działań upowszechniających włączyć wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwartych działań edukacyjnych.

Zasady dofinansowania

Mechanizm finansowania – koszty rzeczywiste

Koszty kwalifikowane – bezpośrednie i pośrednie (do 7% kosztów kwalifikowanych)

Kwota maksymalnego dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 50 000 EUR. Przyznane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 80% całkowitego kosztu wsparcia Jean Monnet na rzecz stowarzyszeń.

Sieci Jean Monnet promują tworzenie i rozwój konsorcjów międzynarodowych wśród zainteresowanych stron (instytucji szkolnictwa wyższego, Centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.) w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Sieci te wspierają gromadzenie informacji, wymianę praktyk, rozwój wiedzy i promowanie procesu integracji europejskiej na całym świecie. Akcja ta wspiera również wzmacnianie istniejących sieci wspomagających określone działania, w szczególności promując uczestnictwo młodych badaczy w dziedzinach związanych z UE.

Projekty te będą realizowane na podstawie jednostronnych wniosków, dotyczących działań, które nie mogą zostać z powodzeniem zrealizowane na poziomie krajowym i które wymagają zaangażowania co najmniej trzech instytucji partnerskich (w tym instytucji składającej wniosek) pochodzących z trzech różnych krajów. Celem tych działań jest realizowanie projektów o wymiarze wielonarodowym, a nie krajowym.

Dofinansowane działania

Przez cały czas trwania projektu sieci mogą realizować szeroko zakrojony zakres działań, na przykład:

 • gromadzenie i propagowanie informacji i wyników dotyczących metod stosowanych w zaawansowanych badaniach i nauczaniu w zakresie studiów dotyczących UE;
 • umacnianie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi odpowiednimi instytucjami w całej Europie i na świecie;
 • wymiana wiedzy i wiedzy fachowej służąca wzajemnemu doskonaleniu dobrych praktyk;
 • promowanie współpracy i tworzenie platform wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji Europejskiej w istotnych kwestiach dotyczących UE.

Rola organizacji uczestniczących w sieciach Jean Monnet

Sieci Jean Monnet powinny stać się punktami odniesienia w obszarach tematycznych dotyczących Unii Europejskiej, które obejmują zakresem swych działań. Przyjmują one rolę promotorów oraz upowszechniają wiedzę; przyczyniają się również do gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz prowadzenia analiz i tworzenia wizji w zakresie określonych tematów.

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego lub inna organizacja działająca w obszarze integracji europejskiej z każdego kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich. Wnioskodawca musi pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z co najmniej trzech instytucji pochodzących z trzech różnych krajów. Wyznaczone instytucje europejskie (wskazane w Rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cele o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku o dofinansowanie w ramach tej akcji.

Liczba partnerów

Sieć Jean Monnet składa się z co najmniej trzech instytucji uczestniczących pochodzących z trzech różnych krajów.

Czas trwania projektu

Trzy lata

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W ramach Sieci Jean Monnet wymagane jest prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów Sieci w odniesieniu do szerszej grupy odbiorców niż bezpośrednio zaangażowane strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.

Zasady dofinansowania

Kwota maksymalnego dofinansowania, jakie może zostać przyznane, wynosi 300 000 EUR. Przyznane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 80% całkowitego kosztu Sieci Jean Monnet.

Mechanizm finansowania – koszty rzeczywiste

Koszty kwalifikowane – bezpośrednie i pośrednie (do 7% kosztów kwalifikowanych)

Projekty „Jean Monnet” wspierają innowacje, wzajemne inspirowanie się i upowszechnianie treści dotyczących Unii Europejskiej. Projekty te – mimo że w projektowanych działaniach mogą uczestniczyć inni partnerzy – będą opierały się na jednostronnych wnioskach dotyczących poszczególnych projektów i mogą trwać od 12 do 24 miesięcy.

 • W ramach projektów „Innowacje” badane są nowe perspektywy i różne metodyki w celu zwiększenia atrakcyjności zagadnień związanych z Unią Europejską i dostosowania ich do różnych rodzajów społeczności docelowych (np. projekty dotyczące Learning EU @ School).
 • Projekty „Wzajemne inspirowanie się” promują dyskusję i refleksję na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Unii i procesów w niej zachodzących. Projekty mają na celu poszerzenie wiedzy na temat UE w określonych kontekstach.
 • Projekty „Upowszechnianie treści” dotyczą głównie działań informacyjnych i mających na celu upowszechnianie wiedzy.

Od instytucji składającej wniosek dotyczący projektu wymaga się przygotowania jasnej i zrównoważonej strategii, zawierającej szczegółowy program prac oraz informacje na temat oczekiwanych rezultatów. Instytucja wnioskująca powinna uzasadnić potrzebę proponowanych działań, podać bezpośrednich i pośrednich beneficjentów oraz zagwarantować aktywny udział wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie.

Kto może złożyć wniosek?

Instytucje szkolnictwa wyższego lub inne organizacje zajmujące się problematyką Unii Europejskiej, ustanowione w dowolnym kraju na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w krajach programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich. Wyznaczone instytucje (określone w Rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cele o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku w ramach tej akcji. Szkoły realizujące kształcenia na poziomie podstawowym i średnim nie mogą składać wniosku o dofinansowanie, ale mogą brać udział w realizacji działań w ramach projektu.

Liczba organizacji uczestniczących w projekcie

W formularzu wniosku podana jest jedna organizacja (wnioskodawca). Na późniejszym etapie w projekcie może uczestniczyć więcej organizacji.

Czas trwania projektu

Od 12 do 24 miesięcy.

Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów

W ramach Projektów Jean Monnet wymagane jest prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektu  w odniesieniu do szerszej grupy odbiorców niż bezpośrednio zaangażowane strony.  Przyczyni się to do zwiększenia wpływu działań i do zmian o charakterze systemowym.  Przykładowe działania, do których zachęcani są realizujący Projekty Jean Monnet, wskazane zostały w Przewodniku po Programie Erasmus+, w podrozdziale „Projekty Jean Monnet”.

Zasady dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu „Jean Monnet”: 60 000 EUR (stanowiąca maksymalnie 75% kosztów całkowitych)

Mechanizm finansowania

 • Uczestnictwo w konferencjach i utrzymanie prelegentów zamiejscowych – dofinansowanie kosztów jednostkowych (na dzień uczestnika)
 • Podróże prelegentów zamiejscowych – koszty jednostkowe (zależnie od odległości)
 • Działania uzupełniające – kwota ryczałtowa (25 000 Euro)

Szczegółowe kwoty kosztów jednostkowych znajdują się w przewodniku po programie Erasmus+.


.

Harmonogram

Termin składania wniosków w programie Jean Monnet w 2017 roku.

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma rozpocząć się 1 września tego samego roku.

Wniosek składają uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus+ szkoły wyższe (posiadające kartę ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020)

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej.

Udział polskich uczelni w Jean Monnet w latach 2007-2016 [PDF]

Więcej informacji na stronie http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Kontakt

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA).

Dodatkowe informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Ważne informacje dla projektów centralnych

Projekty centralne Erasmus+ to projekty międzynarodowe odpowiadające celom polityk UE w dziedzinach objętych wnioskiem. Projekty centralne realizowane są tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Akcje centralne to: • współpraca biznesu z uczelniami; • współpraca organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym z biznesem i rynkiem pracy; • tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy; • wspieranie reform w obszarze edukacji; • program Jean Monnet, wspierający działanie instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej; • program Sport, wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, w tym działania służące popularyzacji sportu masowego i amatorskiego.
 • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
 • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
 • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
 • Zawiera umowy z beneficjentami
 • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
 • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
 • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
 • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ prowadzi w stosunku do projektów centralnych działalność informacyjną i promocyjną. Narodowa Agencja nie wdraża projektów centralnych i nie zarządza nimi – jest to zadanie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne. Więcej informacji do przeczytania tutaj.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.
Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do EACEA. Terminy składania wniosków w każdym roku określa Komisja Europejska. Aktualne informacje znajdują się na stronie Narodowej Agencji i na stronie EACEA.