Erasmus+ Sport

Cele programu Erasmus+ Sport

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program Erasmus+ szczególny nacisk należy położyć na projekty dotyczące sportu powszechnego. Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te powinny przyczyniać się do:

 • podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu;
 • podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej;
 • zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci;
 • wzmocnienia wymiany dobrych praktyk.

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu będzie ewoluował w ciągu kolejnych lat. Ostatecznie inicjatywa ta ma być organizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem (drugi pełny tydzień września) obejmującym oficjalne otwarcie, imprezę przewodnią, i ma trwać 4 dni tematyczne, z których każdy będzie miał inny temat przewodni edukację, rynek pracy, zajęcia na świeżym powietrzu, kluby sportowe i kluby fitness. Europejski Tydzień Sportu przyczyni się między innymi do organizowania transgranicznych działań mających na celu podnoszenie świadomości.

Organizację drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu zaplanowano od 10 września 2016 r. Niezależnie od wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską, poszczególne kraje członkowskie organizują krajowe wydarzenia.

Dalsze informacje dotyczące Europejskiego Tygodnia Sportu 2016, w tym obszarów tematycznych, można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/sport

Typy projektów realizowanych w programie Erasmus+ Sport

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane trzy typy projektów:

 • WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
 • WSPÓŁPRACA PARTNERSKA NA MNIEJSZĄ SKALĘ
 • NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA SPORTOWE

Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ wspierane są akcje na rzecz lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety itd.) w celu promowania dialogu z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami (Forum Sportu Unii Europejskiej, wydarzenia w ramach prezydencji UE, konferencje, spotkania, seminaria itd.). Akcje te będą wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem jej agencji wykonawczej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

W Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Współpraca partnerska na mniejszą skalęWspółpraca partnerskaNiekomercyjne Europejskie Wydarzenie sportoweTermin składania wniosku
Maks. grant na działania związane z ETS150.000 €300.000 €21.01.2016
Minimalna liczba partnerów, uczestników5 z 5 krajów3 z 3 krajów
lub być organizowane jednocześnie w 3 krajach
Maks. grant na działania niezwiązane z ETS60.000 €400.000 €500.000 €12.05.2016
Minimalna liczba partnerów, uczestników3 z 3 krajów5 z 5 krajów12 z 12 krajów
Maksymalne dofinansowanie80%80%80%
Okres realizacji12/18/24 miesięcy12/18/24/30/36 miesięcyDo 12 miesięcy

 

Jakie projekty będą realizowane?

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane trzy typy projektów:

Cele współpracy partnerskiej

Celem są opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi

Współpraca partnerska to przede wszystkim innowacyjne projekty mające na celu:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu;
 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej;
 • propagowanie kariery dwutorowej sportowców, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;
 • walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;
 • walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych, w szczególności poprzez wsparcie na rzecz zapobiegania, podnoszenie świadomości oraz współpracę zainteresowanych stron;
 • promowanie wolontariatu w sporcie;
 • wspieranie innowacyjnych i edukacyjnych podejść do zapobiegania przemocy oraz zwalczania rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;
 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;
 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania strategii UE, a przede wszystkim strategii UE na rzecz równości płci i strategii UE w sprawie niepełnosprawności.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie (zob. sekcja „Kraje kwalifikujące się” w części A niniejszego przewodnika). Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży

Liczba i profil organizacji partnerskich

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Okres realizacji projektu

 • Projekty Współpracy Partnerskiej składanie w pierwszej rundzie przyjmowania wniosków -związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 r.- mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy.
 • Projekty Współpracy Partnerskiej składanie w drugiej rundzie przyjmowania wniosków – nie związane z Europejskim Tygodniem Sportu – mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Okres realizacji musi odpowiada celom i zadaniom projektu i musi być określony na etapie składania wniosku. Może zostać określony na 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy.

Wartość dofinansowania

 • Dla projektów nie związanych z Europejskim Tygodniem Sportu maksymalne dofinansowanie projektu: 400 000 EUR
 • Dla projektów związanych z Europejskim Tygodniem Sportu, maksymalne dofinansowanie projektu: 150 000 EUR

Dofinansowanie maksymalnie 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Terminy składania wniosków

W odniesieniu do projektów związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 21 stycznia do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w okresie od 1 kwietnia do 1 września tego samego roku.

W odniesieniu do projektów niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 12 maja do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 stycznia następnego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego projektu w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Cele współpracy partnerskiej na mniejszą skalę

Współpraca partnerska na mniejszą skalę stwarza możliwość opracowania, przeprowadzenia i przeniesienia innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami, w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska na mniejszą skalę będzie dążyła do zapewnienia ciągłości działań przygotowawczych z roku 2013 i będzie wspierała innowacyjne projekty mające na celu:

 • stymulowanie włączania społecznego i równych szans w dziedzinie sportu, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania strategii UE, a przede wszystkim strategii UE na rzecz równości płci i strategii UE w sprawie niepełnosprawności;
 • promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
 • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
 • ochronę sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę powinna promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sportu. UE może zatem zapewnić możliwości ściślejszej współpracy między zainteresowanymi stronami, które nie istniałyby bez działań UE. Współpraca partnerska na mniejszą skalę powinna również propagować synergię z i między politykami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mającymi na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej oraz podejmowanie wyzwań związanych ze sportem.

Działania wspierane w ramach współpracy partnerskiej na mniejszą skalę

 • tworzenie sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami;
 • rozwój, określanie i wymiana dobrych praktyk;
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych;
 • działania mające na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w kontekście rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego osób fizycznych;
 • działania mające na celu promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • działania mające na celu ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu w celu sprostania wyzwaniom społecznym i gospodarczym (gromadzenie danych będących podstawą wyżej wspomnianych działań, badania, konsultacje itd.);
 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości będące podstawą wyżej wspomnianych działań.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku.

Liczba i profil organizacji partnerskich

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma charakter transnarodowy i biorą w niej udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące

Okres realizacji projektu

Projekt współpracy partnerskiej na mała skalę można realizować w okresie 12, 18 lub 24 miesięcy.

Wartość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie projektu: 60 000 EUR

Maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych

Terminy składania wniosków

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 12 maja do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć od 1 stycznia następnego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego projektu w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Charakter wydarzenia

Organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego. W ramach akcji zapewniane jest wsparcie finansowe:

 • na organizację europejskich imprez sportowych organizowanych w jednym kraju programu;
 • na organizację imprez krajowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu przez organizacje niekomercyjne lub organy publiczne działające w dziedzinie sportu.

Oczekiwanymi wynikami tych imprez są:

 • podniesienie świadomości w zakresie roli działalności sportowej w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie

Cele niekomercyjnych europejskich imprez sportowych

Akcja ta ma na celu wspieranie:

 • Wolontariatu w sporcie
 • Włączania społecznego poprzez sport
 • Równości płci w sporcie
 • Aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia
 • Realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu

Działania wspierane w ramach niekomercyjnych europejskich imprez sportowych

W ramach tej akcji wspierane będą między innymi następujące działania standardowe:

 • przygotowanie imprezy;
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę;
 • organizacja imprezy;
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów);
 • realizacja działań związanych ze skutkami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość).
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

Działania nie kwalifikujące się do wsparcia w ramach tej akcji

 • Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe, europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe;
 • zawody sportowe kategorii zawodowej.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Każdy organ publiczny lub każda organizacja niekomercyjna działająca w dziedzinie sportu ustanowione w kraju programu. Przykładowo taką organizacją może być między innymi:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • koordynator imprezy krajowej organizowanej w ramach europejskiej imprezy sportowej.

Kwalifikujące się imprezy i uczestnicy

W przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016:

 • imprezy sportowe obejmujące swoim zasięgiem całą UE organizowane 10 września 2016 r. muszą zostać zorganizowane jednocześnie w co najmniej 5 stolicach lub ważnych miastach krajów programu
 • inne imprezy zorganizowane podczas Europejskiego Tygodnia Sportu lub podczas krajowych wydarzeń ETS.

w europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 3 różnych krajów programu;

lub

imprezy muszą być organizowane jednocześnie w co najmniej 3 krajach programu.

W przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016:

w europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu;

lub

w europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu. Warunek ten jest spełniony, jeżeli uczestnicy biorą udział we wszystkich imprezach.

Okres realizacji projektu

Do 1 roku (od przygotowania imprezy do działań następczych).

Terminy imprez

W przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016: impreza musi odbyć się w okresie od 10 września 2016 r.;

W przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2016: impreza musi odbyć się w 2016 r. (w dowolnym terminie).

Wartość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie projektu:

 • w przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych w trakcie Europejskiego Tygodnia Sportu 2016: 300 000 EUR;
 • w przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015: 500 000 EUR.

Maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych

Terminy składania wniosków

 • W odniesieniu do niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych podczas Europejskiego Tygodnia Sportu 2016: dnia 21 stycznia do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 maja tego samego roku.
 • W odniesieniu do niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych poza Europejskim Tygodniem Sportu 2015: dnia 12 maja r. do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 listopada tego samego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa organizator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji wysyłających uczestników na europejską imprezę sportową.

.

Kryteria oceny wniosków

Adekwatność projektu

 • wniosek dotyczący projektu opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek dotyczący projektu jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy już przeprowadzone przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek dotyczący projektu wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami, metodyką i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodyki.
 • Istnienie i jakość ustaleń dotyczących zarządzania (terminowość, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realne).
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Dodatkowo w przypadku niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej:

 • zakres, w jakim projekt obejmuje osoby posiadające wiedzę fachową z różnych dziedzin, takich jak uprawianie sportu (szkolenie, zawody, trenowanie itd.).

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i treść ustaleń dotyczących współpracy

Zakres, w jakim:

 • w stosownych przypadkach projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu;
 • w projekty zaangażowane są osoby posiadające wiedzę fachową z odpowiednich dziedzin, takich jak polityka w zakresie sportu i uprawianie sportu (szkolenie, zawody, trenowanie itd.), wiedzę akademicką oraz możliwość dotarcia do większego kręgu odbiorców.
 • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących.
 • w stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z kraju partnerskiego wnosi istotną wartość dodaną do projektu (jeżeli warunek ten nie jest spełniony, projekt nie zostanie uwzględniony w procedurze wyboru).

Wpływ i upowszechnianie

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na podmioty inne niż organizacje i osoby fizyczne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Jakość planu rozpowszechniania wyników: adekwatność i jakość środków mających na celu wymianę wyników projektu wśród organizacji uczestniczących lub poza nimi.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku dotyczącym projektu opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po całkowitym wykorzystaniu dofinansowania UE.

 

 

Współpraca partnerska i współpraca partnerska na mniejszą skalę w dziedzinie sportu

Adekwatność projektu Jakość planu projektu i jego realizacji Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i treść ustaleń dotyczących współpracy Wpływ i upowszechnianie
maks. 30 pkt. maks. 20 pkt. maks. 20 pkt. maks. 30 pkt.

 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Adekwatność projektu Jakość planu projektu i jego realizacji Wpływ i upowszechnianie
maks. 30 pkt. maks. 40 pkt. maks. 30 pkt.

.

Uwaga!

Aby wnioski dotyczące projektów mogły zostać rozpatrzone pod kątem przyznania dofinansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania

Więcej informacji

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 46 31 267/418 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Biblioteka dokumentów w dziedzinie sportu

  Programu Rozwoju Sportu do 2020 r.
  Biała Księga Sportu [PL] [EN]
  Wytyczne UE dot. aktywności fizycznej [PL] [EN]
  Europejski wymiar sportu [PL] [EN]
  HEPA Zalecenie Rady w sprawie propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej [PL] [EN]
  Preparatory Actions and Special Events 2009-2011
  Dual Career Guidelines
  Gender Equality in Sport
  Developing the European Dimension in Sport
  Match-fixing in Sport
  Special Barometer: Sport and Physical Activity

Zobacz pozostałe dokumenty

Kontakt

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA).

Dodatkowe informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Ważne informacje dla projektów centralnych

To projekty realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.
 • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
 • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
 • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
 • Zawiera umowy z beneficjentami
 • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
 • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
 • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
 • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne. Więcej informacji do przeczytania tutaj.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback