Erasmus+ Sport

Cele programu Erasmus+ Sport

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program Erasmus+ szczególny nacisk należy położyć na projekty dotyczące sportu powszechnego. Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te powinny przyczyniać się do:

 • podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu;
 • podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej;
 • zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci;
 • wzmocnienia wymiany dobrych praktyk.

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą zapoczątkowaną przez Komisję Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w krajach Unii Europejskiej. Akcje w programie Erasmus+ Sport przyczyniają się do rozwoju Europejskiego Tygodnia Sportu.

Europejski Tydzień Sportu będzie organizowany zgodnie z następującym planem: oficjalne otwarcie, impreza przewodnia, 4 dni tematyczne, z których każdy będzie miał inny temat przewodni: edukację, rynek pracy, zajęcia na świeżym powietrzu, kluby sportowe i kluby fitness. Europejski Tydzień Sportu przyczyni się między innymi do organizowania transgranicznych działań mających na celu podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia sportu.

Od 2017 roku Europejski Tydzień Sportu będzie odbywał się w terminie 23-30 września.  W jego trakcie, oprócz wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską, zorganizowane będą również wydarzenia na szczeblu krajowym i lokalnym.

Dalsze informacje dotyczące Europejskiego Tygodnia Sportu 2018, w tym jego obszarów tematycznych, można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/sport

Typy projektów realizowanych w programie Erasmus+ Sport

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane trzy typy projektów:

 • WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
 • WSPÓŁPRACA PARTNERSKA NA MNIEJSZĄ SKALĘ
 • NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIA SPORTOWE

Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ wspierane są akcje na rzecz lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety itd.) w celu promowania dialogu z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami (Forum Sportu Unii Europejskiej, wydarzenia w ramach prezydencji UE, konferencje, spotkania, seminaria itd.). Akcje te będą wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem jej agencji wykonawczej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

W Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Współpraca partnerska na mniejszą skalęWspółpraca partnerskaNiekomercyjne europejskie imprezy sportowe
Maks. grant na działania60 000 €400 000 €300 000 € (w przypadku projektów w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu)

500 000 € (w przypadku projektów niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu)

Minimalna liczba partnerów, uczestników3 z 3 krajów5 z 5 krajówW przypadku imprez organizowanych w jednym kraju – udział muszą brać uczestnicy z 10 krajów programu.

W przypadku imprez organizowanych równolegle w kilku krajach programu – w sumie we wszystkich imprezach muszą brać udział uczestnicy z 10 krajów programu.

Koszty kwalifikowalne
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie;
 • Międzynarodowe spotkania projektowe;
 • Koszty nadzwyczajne.
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie;
 • Międzynarodowe spotkania projektowe;
 • Koszty nadzwyczajne;
 • Rezultaty pracy intelektualnej;
 • Wydarzenia sportowe upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.
 • Kwalifikowalne koszty bezpośrednie: koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w ramach projektu;
 • Koszty pośrednie (ogólne koszty administracyjne beneficjenta, kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu).
Mechanizm finansowania

 

Dofinansowanie kosztów jednostkowych + koszty rzeczywiste (80% kosztów kwalifikowalnych)Dofinansowanie kosztów jednostkowych + koszty rzeczywiste (80% kosztów kwalifikowalnych)Koszty rzeczywiste (maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych)
Okres realizacji12/18/24 miesięcy12/18/24/30/36 miesięcyDo 12 miesięcy
Termin składania wniosku5.04.20185.04.20185.04.2018
Miejsce składania wnioskuAgencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

 

Jakie projekty będą realizowane?

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane trzy typy projektów:

Cele współpracy partnerskiej

Celem projektu są opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi

Współpraca partnerska to przede wszystkim innowacyjne projekty mające na celu:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu;
 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej;
 • propagowanie kariery dwutorowej sportowców, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie;
 • walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;
 • walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych;
 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;
 • zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;
 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu z siedzibą w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie. Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;
 • organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub młodzieży

Liczba i profil organizacji partnerskich

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu. Nie określono maksymalnej liczby partnerów projektu, jednak budżet na zarządzanie i realizację projektu jest ograniczony stawką maksymalną, odpowiadającą 10 partnerom. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu to 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Okres realizacji musi odpowiada celom i zadaniom projektu i musi być określony na etapie składania wniosku.

Wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektów Współpracy partnerskiej wynosi 400 000 EUR.

Terminy składania wniosków

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 (w południe) wg czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 stycznia następnego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego projektu w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Cele współpracy partnerskiej na mniejszą skalę

Współpraca partnerska na mniejszą skalę stwarza organizacjom i instytucjom możliwość rozpoczynania i rozwijania współpracy, zwiększenia ich potencjału działania na poziomie międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk, wymiany idei i metod stosowanych w różnych obszarach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Projekty dofinansowane w ramach tej akcji mogą również wypracować konkretne rezultaty. Od projektów współpracy partnerskiej na mniejszą skalę oczekuje się również upowszechniania rezultatów podejmowanych działań, w sposób proporcjonalny do założonych celów i zakresu podjętych działań. Projekty współpracy partnerskiej na mniejszą skalę mogą być realizowane przez różne typy instytucji, w szczególności przez organy publiczne na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacje sportowe, organizacje działające w dziedzinie sportu i instytucje edukacyjne.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę będzie dążyła do zapewnienia ciągłości działań przygotowawczych z roku 2013 i będzie wspierała innowacyjne projekty mające na celu:

 • stymulowanie włączania społecznego i równych szans w dziedzinie sportu;
 • promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
 • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
 • ochronę sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów;
 • promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę powinna promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sportu. UE może zatem zapewnić możliwości ściślejszej współpracy między zainteresowanymi stronami, które nie istniałyby bez działań UE. Współpraca partnerska na mniejszą skalę powinna również propagować synergię z i między politykami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mającymi na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej oraz podejmowanie wyzwań związanych ze sportem

Działania wspierane w ramach współpracy partnerskiej na mniejszą skalę

Program Erasmus+ oferuje dużą elastyczność w zakresie działań, które można realizować w ramach współpracy partnerskiej na mniejszą skalę, pod warunkiem że we wniosku dotyczącym projektu wskaże się, iż działania te są najodpowiedniejsze do osiągnięcia celów określonych w odniesieniu do danego projektu. Współpraca partnerska na mniejszą skalę może na ogół obejmować szeroki zakres działań, na przykład:

 • tworzenie sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami;
 • rozwój, określanie i wymiana dobrych praktyk;
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych;
 • działania mające na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w kontekście rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego osób fizycznych;
 • działania mające na celu promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • działania mające na celu ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu w celu sprostania wyzwaniom społecznym i gospodarczym (gromadzenie danych będących podstawą wyżej wspomnianych działań, badania, konsultacje itd.);
 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości będące podstawą wyżej wspomnianych działań.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działający w obszarze sportu, z siedzibą w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie. Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku.

Liczba i profil organizacji partnerskich

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma charakter transnarodowy i biorą w niej udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.

We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinien uczestniczyć co najmniej jeden lokalny lub regionalny klubsportowy.

Nie określono maksymalnej liczby partnerów projektu, jednak budżet na zarządzanie i realizację projektu jest ograniczony stawką maksymalną, odpowiadającą 5 partnerom. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Okres realizacji projektu

Projekt współpracy partnerskiej na mała skalę można realizować w okresie 12, 18 lub 24 miesięcy.

Wartość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie projektu: 60 000 EUR

Terminy składania wniosków

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć od 1 stycznia następnego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa lider/koordynator całego projektu w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Charakter wydarzenia

Organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego. W ramach akcji zapewniane jest wsparcie finansowe na:

 • organizację imprez sportowych na skalę europejską organizowanych w jednym kraju programu;
 • organizację imprez krajowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu przez organizacje niekomercyjne lub organy publiczne działające w dziedzinie sportu.

Oczekiwanymi wynikami tych imprez są:

 • podniesienie świadomości w zakresie roli działalności sportowej w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie

Cele niekomercyjnych europejskich imprez sportowych

Akcja ta ma na celu wspieranie:

 • wolontariatu w sporcie;
 • włączania społecznego poprzez sport;
 • równości płci w sporcie;
 • aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia;
 • realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe a Europejski Tydzień Sportu

W ramach akcji Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe organizowane będą zarówno wydarzenia organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, jak również wydarzenia niezwiązane z nim.

 • W przybliżeniu 30% środków w ramach całej akcji Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe przeznaczone będzie na organizację wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
 • W przybliżeniu 70% środków w ramach całej akcji Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe przeznaczone będzie na organizację wydarzeń niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu (np. wydarzeń związanych z wolontariatem w sporcie, włączeniu społecznemu poprzez sport, równości płci w sporcie, aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia, itp.)

Szacuje się, że ok. 4 wydarzeń zostanie dofinansowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Powinny one być związane z tematami przewodnimi w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, (tj. z edukacją, rynkiem pracy, zajęciami na świeżym powietrzu, klubami sportowymi i klubami fitness).

Szacuje się, że dofinansowanych zostanie ok. 8 wydarzeń niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu. W odniesieniu do tematów przewodnich wskazanych powyżej (tj. wolontariat w sporcie, włączenie społeczne poprzez sport, równość płci w sporcie, aktywność fizyczna wpływająca na poprawę stanu zdrowia), co najmniej jedno wydarzenie powinno skupiać się na zewnętrznym wymiarze sportu (np. na dyplomacji sportowej) i co najmniej jedno wydarzenie powinno skupiać się na roli sportu powszechnego dla wsparcia celów tej akcji (tj. wolontariatu w sporcie, włączenia społecznego poprzez sport, równości płci w sporcie, aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia).

Działania wspierane w ramach niekomercyjnych europejskich imprez sportowych

W ramach tej akcji wspierane będą między innymi następujące działania standardowe:

 • przygotowanie imprezy;
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę;
 • organizacja imprezy;
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów);
 • realizacja działań związanych ze skutkami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość).
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

Działania niekwalifikujące się do wsparcia w ramach tej akcji

 • Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe, europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe;
 • zawody sportowe kategorii zawodowej.

Organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie

Każdy organ publiczny lub każda organizacja niekomercyjna działająca w dziedzinie sportu ustanowione w kraju programu. Przykładowo taką organizacją może być między innymi:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • koordynator imprezy krajowej organizowanej w ramach europejskiej imprezy sportowej.

Kwalifikujące się imprezy i uczestnicy

 • wydarzenie sportowe na skalę europejską, organizowane w jednym kraju, w którym brać udział muszą uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu;

lub

 • europejskie imprezy sportowe organizowane jednocześnie w kilku krajach programu, w których muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu. Warunek ten jest spełniony, jeżeli w sumie uczestnicy we wszystkich imprezach biorą udział uczestnicy z 12 krajów programu.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Okres realizacji projektu

Do 1 roku (od przygotowania imprezy do działań następczych).

Terminy imprez

Imprezy sportowe muszą odbyć się w trakcie następnego roku, w dowolnym terminie do 31 października.

Wartość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie projektu:

 • w przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych w trakcie Europejskiego Tygodnia Sportu 2016: 300 000 EUR;
 • w przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015: 500 000 EUR.

Terminy składania wniosków

Do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 listopada tego samego roku.

Kto składa wniosek?

Wniosek składa organizator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji wysyłających uczestników na europejską imprezę sportową.

.

Kryteria oceny wniosków

Adekwatność projektu

 • wniosek dotyczący projektu opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek dotyczący projektu jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy już przeprowadzone przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek dotyczący projektu wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami, metodyką i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodyki.
 • Istnienie i jakość ustaleń dotyczących zarządzania (terminowość, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realne).
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Dodatkowo w przypadku niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej:

 • zakres, w jakim projekt obejmuje osoby posiadające wiedzę fachową z różnych dziedzin, takich jak uprawianie sportu (szkolenie, zawody, trenowanie itd.).

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i treść ustaleń dotyczących współpracy

Zakres, w jakim:

 • w stosownych przypadkach projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu;
 • w projekty zaangażowane są osoby posiadające wiedzę fachową z odpowiednich dziedzin, takich jak polityka w zakresie sportu i uprawianie sportu (szkolenie, zawody, trenowanie itd.), wiedzę akademicką oraz możliwość dotarcia do większego kręgu odbiorców.
 • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących.
 • w stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z kraju partnerskiego wnosi istotną wartość dodaną do projektu (jeżeli warunek ten nie jest spełniony, projekt nie zostanie uwzględniony w procedurze wyboru).

Wpływ i upowszechnianie

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na podmioty inne niż organizacje i osoby fizyczne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Jakość planu rozpowszechniania wyników: adekwatność i jakość środków mających na celu wymianę wyników projektu wśród organizacji uczestniczących lub poza nimi.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku dotyczącym projektu opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywierania wpływu i generowania wyników po całkowitym wykorzystaniu dofinansowania UE.

 

 

Współpraca partnerska i współpraca partnerska na mniejszą skalę w dziedzinie sportu

Adekwatność projektu Jakość planu projektu i jego realizacji Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i treść ustaleń dotyczących współpracy Wpływ i upowszechnianie
maks. 30 pkt. maks. 20 pkt. maks. 20 pkt. maks. 30 pkt.

 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Adekwatność projektu Jakość planu projektu i jego realizacji Wpływ i upowszechnianie
maks. 30 pkt. maks. 40 pkt. maks. 30 pkt.

.

Uwaga!

Aby wnioski dotyczące projektów mogły zostać rozpatrzone pod kątem przyznania dofinansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznania dofinansowania.

Więcej informacji

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przejdź do strony).

Informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące projektów Erasmus+ Sport można uzyskać e-mailowo pisząc na adres: eacea-sport@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje dla Programu Erasmus+ Sport można uzyskać pod numerem 22 46 31 267/129 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Miejsce składania wnioskuAgencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Biblioteka dokumentów w dziedzinie sportu

  Programu Rozwoju Sportu do 2020 r.
  Biała Księga Sportu [PL] [EN]
  Wytyczne UE dot. aktywności fizycznej [PL] [EN]
  Europejski wymiar sportu [PL] [EN]
  HEPA Zalecenie Rady w sprawie propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej [PL] [EN]
  Preparatory Actions and Special Events 2009-2011
  Dual Career Guidelines
  Gender Equality in Sport
  Developing the European Dimension in Sport
  Match-fixing in Sport
  Special Barometer: Sport and Physical Activity

Zobacz pozostałe dokumenty

Kontakt

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA).

Dodatkowe informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem 22 463 12 67 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl.

Ważne informacje dla projektów centralnych

Projekty centralne Erasmus+ to projekty międzynarodowe odpowiadające celom polityk UE w dziedzinach objętych wnioskiem. Projekty centralne realizowane są tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Akcje centralne to: • współpraca biznesu z uczelniami; • współpraca organizacji zajmujących się kształceniem i doskonaleniem zawodowym z biznesem i rynkiem pracy; • tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy; • wspieranie reform w obszarze edukacji; • program Jean Monnet, wspierający działanie instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej; • program Sport, wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, w tym działania służące popularyzacji sportu masowego i amatorskiego.
 • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
 • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
 • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
 • Zawiera umowy z beneficjentami
 • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
 • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
 • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
 • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ prowadzi w stosunku do projektów centralnych działalność informacyjną i promocyjną. Narodowa Agencja nie wdraża projektów centralnych i nie zarządza nimi – jest to zadanie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne. Więcej informacji do przeczytania tutaj.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.
Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do EACEA. Terminy składania wniosków w każdym roku określa Komisja Europejska. Aktualne informacje znajdują się na stronie Narodowej Agencji i na stronie EACEA.