Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii”

Konferencja dobyła się 21-22 maja 2018 r. w Centrum Konferencyjnym hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Burmistrz Miasta Zakopane. Organizatorem Konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przedstawiciele świata nauki, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i nauczyciele przybyli do Zakopanego, by podczas dwóch bardzo intensywnych dni podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi kierunków rozwoju edukacji szkolnej. 150 uczestników miało okazję brać udział zarówno w panelu ekspertów, sesjach tematycznych, jak i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków. Podczas konferencji prezentowane były również nowatorskie projekty eTwinning i Erasmus+.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród zacnego grona prelegentów znaleźli się między innymi: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. inż. Marlena Plebańska z Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. Sławomir Wronka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Konferencja była znakomitą okazją do podjęcia głębszej refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed polskimi szkołami w kontekście silnie wybrzmiewających postulatów pedagogiki twórczości, innowacyjnych metod nauczania i wychowania, czy potrzeb projektowania edukacji włączającej i rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów i nauczycieli.

W trakcie konferencji odbyła się mini gala wręczenia wyróżnień dla nowatorskich projektów eTwinning i Erasmus+. Wyróżnione projekty dotyczyły różnorodnych zagadnień i tematów: „Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą”, „Open gates to the universe”, „Mentoring between teachers in secondary and high schools”, „Being e-were, Feeling e-safe”, „Following Enigma”, „Through democracy to literacy”, „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”.

Jedną z atrakcji konferencji było Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE), czyli multimedialny truck zbudowany na potrzeby edukacyjne. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko zapoznać się z multimedialną klaso-pracownią „iLAB” oraz wirtualną rzeczywistością, ale część z nich wzięła udział w warsztatach prowadzonych w MCE. W prowadzonych warsztatach i zajęciach w multimedialnym trucku wzięli również udział m. in. uczniowie ze szkoły podstawowej w Zakopanem.

Podczas panelu eksperckiego podkreślono, że samo korzystanie z nowoczesnych technologii nie stanowi jeszcze o innowacyjności szkoły. Muszą się z tym wiązać zmiany w podejściu nauczycieli do celów nauczania i wychowania. Odnosi się to szczególnie do nadal dominującego systemu oceniania w polskiej szkole, nastawionego na wskazywanie braków i błędów uczniów. W tym kontekście prof. Stefan M. Kwiatkowski stwierdził, że niezwykle ważnym zadaniem nauczycieli i pedagogów, w nowoczesnym procesie dydaktyczno-wychowawczym, jest umiejętność diagnozowania indywidualnego potencjału uczniów, uświadamianie im ich mocnych stron, wzmacnianie ich poczucia wartości oraz uczenie ich kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ od dzieci i młodzieży, którzy znajdują się teraz w szkole, zależy przyszłość Polski. Oni będą musieli rozwiązywać różne problemy i to oni będą tworzyli przyszły kształt naszego kraju.

Wydaje się więc, że słowa Seneki Młodszego: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (od łac. „Non scholae sed vitae discimus”) są ciągle aktualne. Stąd wniosek, że zasadniczą misją szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do życia w szybko zmieniającym się świecie.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny oraz aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Szkoła w świecie zmian i nowych technologii.

W imieniu Organizatorów
Edward Torończak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Relacja filmowa

Konferencja Erasmus+ relacja

Relacja z panelu eksperckiego

Wywiady z prelegentami

Wywiad z dr Pawłem Poszytkiem

Wywiad z prof. zw. dr hab. Stefanem M. Kwiatkowskim

Wywiad z prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidtem

Wywiad z dr hab. Przemysławem Bąblem

Wywiad z Lilianną Kupaj

Wywad z Elżbietą Matras i Moniką Mojsiejonek

Galeria

Prelegenci

Dzień 1

dr Paweł Poszytek
dr Paweł PoszytekDyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej; m.in od 2003 członek grupy konsultacyjnej ds. wdrożenia w Polsce Europejskiego Portfolio Językowego. W latach 2004–2009 członek grupy konsultacyjnej ds. tworzenia polityki językowej Unii Europejskiej. Ponadto: członek roboczej grupy językowej w ramach programu Edukacja i Szkolenia 2010 wspierającego strategię lizbońską oraz członek grupy eksperckiej powołanej przez Komisję Europejską – ELIN Europejska Sieć Inspektorów Językowych. Ponadto jest koordynatorem projektu Rady Europy „Country Profile”.

W okresie 2017–2018 współtwórca nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.  Jest twórcą polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Komisji Europejskiej; W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił w latach 1998–2011 stanowisko koordynatora, a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, eTwinnig, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie. Od maja 2016 pełni funkcję dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

null
prof. dr hab. Krzysztof J. SzmidtWydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Pedagog, profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości UŁ, autor wielu prac naukowych i metodycznych z zakresu wychowania do kreatywności i edukacji kulturalnej. Napisał pierwszy polski podręcznik akademicki Pedagogika twórczości (II wyd. GWP, 2013), ponadto Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności (Wyd. UŁ, 2017), Trening kreatywności dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych (II wyd. Helion, 2013), Sesje twórczej pomysłowości (Helion, 2016) oraz wiele innych prac naukowych i dydaktycznych (m.in. serię „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości“, „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym“). Kierownik naukowy dwóch serii Wydawnictwa UŁ: „Twórczość i Edukacja“ oraz „Edukacja dla mądrości“. Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu – treningu kreatywności (Eksploracje – Kombinacje – Transformacje), superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, stały współpracownik Ośrodka Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie, ekspert Odysei Umysłu, Szkoły STO nr 1 w Łodzi i kierownik projektu Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, który od wielu lat jest realizowany w szkołach płockich. Od 23 lat opiekun naukowy jedynej w Polsce, finansowanej przez MKiDN, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem. Obecnie współpracuje z twórcami eksperymentalnej Szkoły Pracownia w Łodzi nad jej programem i procesem.

null
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KULWydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi badania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz surdoglottodydaktyki. Jest autorką ponad 100 publikacji w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i czeskim. Jest także współautorką programu przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w środowisku pracy pt. Jestem dorosły – chcę pracować, programu edukacji wczesnoszkolnej pt. Doświadczam – rozumiem – wiem oraz baterii testów do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w średnim wieku szkolnym TROS-KA. Ostatnio wydała: Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej (2011, wspólnie z K,. Karpińską-Szaj), Jestem dorosły – chcę pracować (2012, wspólnie z W. Otrębskim, G. Wiąckiem i B. Sidor-Piekarską), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym (2012) oraz Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat (razem z T. Knopikiem i U. Oszwą).

null
dr hab. Przemysław BąbelInstytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także kieruje Zespołem Badania Bólu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Zajmuje się m.in. zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Jest autorem i współautorem 70 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, m.in. 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć? (GWP, 2015), Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia (Difin, 2011) oraz Jak uczyć, żeby nauczyć (WSiP, 2008). Jest autorem i współautorem przeszło 100 publikacji popularnonaukowych. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”.

null
dr Dominika WalczakWydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Instytut Badań Edukacyjnych/small>

Doktor socjologii, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, były lider Zespołu Badań Nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz zastępca kierownika Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych. Obecnie kierownik ds. zintegrowanej strategii umiejętności. Wieloletni wykładowca akademicki, autorka i współautorka licznych badań naukowych i publikacji z zakresu socjologii edukacji, zwłaszcza dotyczących warunków pracy nauczycieli, prelegentka na licznych seminariach i konferencjach naukowych poświęconych edukacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, zwłaszcza uwarunkowań pracy nauczycieli, prestiżu zawodu nauczyciela, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów naukowców oraz problematyki socjologii płci.

null
prof. zw. dr hab. Stefan M. KwiatkowskiRektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej (2016-), wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), dr honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (2010), dr honoris causa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), autor ponad 580 artykułów, autor, współautor i redaktor 89 druków zwartych, promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent 114 rozpraw doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz recenzent w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

null
dr hab. inż. Marlena PlebańskaWydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 19 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowych. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, AFiB Vistula, OEIIZK.

null
dr Katarzyna KnoppInstytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psycholog, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na uwarunkowaniach oraz znaczeniu inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej w funkcjonowaniu człowieka, a także na możliwościach rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci poprzez celowe oddziaływania psychoedukacyjne. Obecnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami, strukturą i zmianami rozwojowymi w zakresie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Autorka dwóch książek, ponad dwudziestu artykułów oraz kilkudziesięciu wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

null
Magdalena BartoszakInstytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Psycholog, certyfikowany trener. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu psychologii oraz dotyczących edukacji, posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Autorka dwóch ogólnopolskich programów: Praca z uczniem z innego kręgu kulturowego oraz Praca z uczniem zdolnym, na podstawie których prowadzone są szkolenia dla kadr pedagogicznych w całej Polsce. Pełni także funkcję trenera wspomagania (projekt UE), wspiera dyrektorów szkół i nauczycieli w planowaniu oraz realizacji działań rozwojowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów doktoranckich Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, które ukończyła z wyróżnieniem. Absolwentka szkoły trenerskiej w Warszawie – certyfikacja z wynikiem „A” (najwyższym). Członkini m.in. towarzystw naukowych: IACCP (International Association for Cross-Cultural Psychology), Society for the Teaching of Psychology, Association for Psychological Science. Jej zainteresowania naukowe obejmują: psychologię szkolną (m.in. praca z uczniem z innego kręgu kulturowego, misja wychowawczo-edukacyjna szkół), psychologię międzykulturową (migracje, akulturacja, stereotypy społeczne, globalizacja), interdyscyplinarne badania naukowe (różnorodność kulturowa, prawa człowieka <prawa dziecka>, współczesne wyzwania psychologii, pedagogiki, socjologii).

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog – praktyk (współpraca na wszystkich szczeblach edukacji) i liczne rekomendacje trenerskie (m.in. prezydenta Miasta Suwałk, dyrektorów szkół na terenie całego kraju). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsza przewodnicząca Ogólnopolskiego Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, była także pełnomocnikiem ds. PAN w Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Psycholog oraz trener z zainteresowania i zamiłowania. Miłośnik podróży, poznawania kultur świata.

Dzień 2

null
dr hab. inż. Sławomir WronkaZakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1997), w 2003 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z fizyki w Instytucie Problemów Jądrowych (IPJ).

Od 2002 r. jest pracownikiem IPJ – obecnie NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych). Pełni funkcję kierownika Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. Pracuje także w charakterze wykładowcy na Politechnice Warszawskiej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i kilku patentów. Od lat aktywny w obszarze edukacji, popularyzacji nauki i wspierania kształcenia w kierunkach ścisłych.

null
dr Monika Aksamit-KoperskaWydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

Doktor nauk chemicznych, specjalistka chemii konserwatorskiej (konserwacja i przechowywanie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, od najcenniejszych dzieł sztuki po zasoby biblioteczne i nośniki komputerowe). Obecnie pracuje nad zachowaniem arrasów z Zamku Królewskiego na Wawelu w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej pasją jest działalność popularyzująca naukę. Gościnnie wykłada i współpracuje z akademiami oraz uniwersytetami dla dzieci i młodzieży. Brała udział w projektach Zawód Naukowiec MNiSW oraz wielu europejskich festiwalach naukowych, które dokumentują jej aktywność promującą naukę w społeczeństwie i chęć łamania stereotypu naukowca siedzącego tylko w laboratorium. Jest częstym gościem w programie Sonda2 w TVP2, prowadziła program „Potyczki Naukowców” dla Planete+ i „Wynalazcy Przyszłości” dla Canal+ Discovery. Zwyciężyła w pierwszym w naszym kraju konkursie FameLab w 2012 r., a za granicą zdobyła 2. miejsce i nagrodę publiczności na poziomie ogólnoświatowym FameLab International. Obecnie działa w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki budując społeczeństwo oparte na wiedzy.

null
Dariusz AksamitWydział Fizyki, Politechnika Warszawska; Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

Fizyk medyczny, doktorant z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej pracownik Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Centrum Nauki Kopernik, dziś prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Na co dzień w pracy zajmuje się zastosowaniami promieniowania jonizującego w medycynie, pomiarami promieniowania i ochroną radiologiczną, a przez resztę czasu z pasją oddaje się popularyzacji nauki. Prowadzi liczne warsztaty, których głównym celem jest rozbudzanie ciekawości i skłanianie uczestnika do własnych poszukiwań, a przyświeca im myśl: „Uczyć trzeba dziecko, a nie przedmiotu”. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi nieprzerwanie od 2008 r., gdy – z ramienia Rady Kół Naukowych, której był wiceprzewodniczącym – wprowadzał Uniwersytet Dzieci na Politechnikę Warszawską.

Jest finalistą pierwszej polskiej edycji konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i British Council. W półfinale opowiadał o akceleratorach biomedycznych, a w finale – o radiofobii. W 2012 r. był kandydatem do nagrody „Popularyzator Nauki” organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prywatnie uwielbia sport na łonie natury – jako instruktor kajakarstwa prowadzi w wakacje grupy raftingowe w Alpach lub na morzu, wspina się, jeździ na nartach, biega i działa w organizacjach pozarządowych – sportowo w Stowarzyszeniu Kajakowym Ważka, naukowo w Fundacji Forum Atomowe i Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.

null
Lilianna KupajSzkoła Coachingu Lilianna Kupaj

W 2015 r. uhonorowana tytułem Kreatora kompetencji społecznych, znalazła się również w prestiżowym Leksykonie coachów trenerów mówców polskich wydanym przez wydawnictwo GALL. Od 2012 r. publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką sześciu książek: Twój Podręczny Mentor, Coaching przy kuchennym stole, Kompetencje coachingowe nauczycieli, Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela, Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość, 75 Coachingowych Lekcji Wychowawczych, narzędzia coachingowe „Karty SENS” oraz „Świadoma i piękna”. Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe. Współautorka artykułów: Kompetencje coachingowe a czynniki wpływające na efektywne nauczanie („Coaching Review”, 2016), Coaching a emocje w monografii („Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”, 2017).

null
Jolanta OkuniewskaSzkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach młodszych. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Jest finalistką konkursów krajowych i europejskich na najlepszy projekt eTwinning. Przez wiele lat pełniła funkcję regionalnego ambasadora programu eTwinning. W 2013 r. została finalistką konkursu Nauczyciel Roku, a w 2016 r. finalistką światowego konkursu The Global Teacher Prize. W tym samym roku uzyskała tytuł Honorowego Profesora Oświaty. W 2017 r. otrzymała tytuł Nauczyciel-Innowator. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie, jest pionierem w wykorzystywaniu tabletów w szkole. Blogerka, edukatorka. W ostatnim czasie związana z programem Mistrzowie Kodowania, jest trenerką programowania dzieci młodszych.

null
dr Aneta WilkSzkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Śląski), magister kulturoznawstwa w zakresie europeistyki (Uniwersytet Jagielloński), magister filologii rosyjskiej (Uniwersytet Rzeszowski), licencjat filologii angielskiej (Uniwersytet Rzeszowski). Nauczyciel języka angielskiego z czternastoletnim stażem. W czasie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie angażowała się w realizację międzynarodowych kampanii i projektów edukacyjnych. Dwukrotnie brała udział w kampanii Spring Day in Europe oraz akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Zrealizowała dziesięć projektów eTwinning, cztery z nich zostały odznaczone Europejską Odznaką Jakości, zaś siedem – Krajową Odznaką Jakości. Projekt Being e-aware, feeling e-safe znalazł się w gronie laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning 2017, zdobywając 3. miejsce w kategorii Ambasadorzy eTwinning. W ramach współpracy z programem eTwinning pełni funkcję ambasadora programu, trenera warsztatów komputerowych i kursów online, moderuje również grupę tematyczną na europejskim portalu eTwinning pod nazwą Bringing eSafety into eTwinning projects. Uczestniczka wielu szkoleń doskonalenia zawodowego z zakresu wykorzystywania TIK w edukacji, m.in.: Introduction to ICT (University of Limerick, Irlandia), Future Classroom Lab course: eSafety in the language classroom (European Schoolnet, Bruksela), ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning (Smart Solutions, Malta), Collaboration in the future classroom (European Schoolnet, Bruksela). Autorka publikacji, które ukazały się zarówno w czasopismach naukowych (m.in. „Studia Polityczne”, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, „Nowe Sprawy Polityczne”), jak i pracach zbiorowych.

null
Adam StępińskiLiceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego i historii w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim i trener kursów online. Ekspert EuropeanSchoolNet prowadzący dwutygodniowe Learning Events dla nauczycieli
z Europy. Lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Ekspert Microsoft Innovative Educator. Trener NPDN w Tarnobrzegu na wakacyjnych kursach dla nauczycieli w Pafos, Barcelonie i Krakowie. Zdobywca European Language Label. Zwycięzca w krajowym i europejskim konkursie projektów eTwinning. Zdobywca Gold Award w projektach Fundacji Azja Europa. Zdobył tytułu Top Men in Education i Digital Champions.

null
dr Rafał MazurZespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Doktor literaturoznawstwa, lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel akademicki, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Ambasador programu Erasmus+, dwukrotny uczestnik programu Erasmus+ (Lizbona i Saragossa), podczas których prowadził zajęcia i wykłady związane z kulturą polską. Organizator kursów i szkół wakacyjnych dla dzieci i młodzieży polonijnej. Szkoleniowiec nauczycieli języka polskiego jako obcego z Ukrainy. Interesuje się nauczaniem łączącym różne metody i techniki, podróżami, językami obcymi i tenisem.

null
Monika MojsiejonekSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze

Nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Od 2011 r. zaangażowana w program eTwinning. Dziewięć zrealizowanych przez nią projektów otrzymało Krajową Odznakę Jakości, cztery Odznakę Europejską. Laureatka konkursów Nasz Projekt eTwinning 2015 i 2017. Prowadzi szkolną grupę projektową „The Enigmators“.

null
Małgorzata KnapFundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Pracownik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Zespole Programu eTwinning. Magister filologii angielskiej o specjalności tłumacz. Doświadczony nauczyciel języka angielskiego pracujący do 2017 r. w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Do niedawna trener warsztatów komputerowych oraz ambasador programu eTwinning w województwie mazowieckim. Pomysłodawca i realizator licznych projektów eTwinning, Erasmus+ oraz Comenius. Projekt I Make my First App otrzymał wyróżnienie w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 za efektywną współpracę w tworzeniu nowych aplikacji. Obecnie zajmuje się realizacją wydarzeń szkoleniowych związanych m.in. z tematyką programowania z eTwinning oraz użyciem TIK w edukacji.

null
Anna KrzyżanowskaPrzedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Zabrzu; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ``WOM`` w Rybniku

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Zabrzu. Konsultant RODNiIP „WOM“ w Rybniku w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje koncepcję nauczania poprzez działanie, projekty edukacyjne, w kontakcie z naturą i nowymi technologiami.

Związana z programem eTwinning od 2006 r., w ramach którego realizowała liczne projekty o tematyce przyrodniczej, międzykulturowej i językowej, uznane za przykłady dobrej praktyki i nagrodzone w ogólnopolskich i europejskich konkursach.

Ambasador programu eTwinning w województwie śląskim i trenerka warsztatów komputerowych.

Prowadzący

Marek Zając
Marek ZającKonsultant ds. mediów, niezależny publicysta, prezenter

Niezależny publicysta i ekspert ds. mediów, scenarzysta i twórca filmów dokumentalnych, autor wielu książek i współtwórca projektów edukacyjnych. Blisko współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Od 2006 r. jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP, przewodniczy także Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Przez lata jako dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny zajmował się tematyką religijną, historyczną, kulturalną i społeczną. Wyróżniony m.in. prestiżową nagrodą dziennikarską „Ślad”, a także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz dialogu oraz pamięci.

Sesje i warsztaty

Dzień 1

Kreatywność a standaryzacja: pedagogika twórczości i jej postulaty pod adresem współczesnej szkoły
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

Opis sesji: Od współczesnej szkoły i nauczycieli żąda się nauczania zachowań twórczych i stymulowania uczniów do kreatywności i innowacyjności.

Wymagania te dobrze korespondują z głoszonymi od wielu dziesięcioleci postulatami pedagogiki twórczości, by uczynić z placówek oświatowych – szkoły twórcze lub lepiej: szkoły wspierające kreatywność uczniów.

Pedagogika twórczości, na podstawie licznych badań i doświadczeń w realizacji programów twórczych, formułuje konkretne modele szkoły twórczej i wychowania do kreatywności.

Niestety, pomiędzy tymi postulatami i modelami a praktyką szkolną istnieje wiele napięć i konfliktów, których źródłem jest standaryzacja wszelkich czynników i osiągnięć szkolnych oraz szkolny kult testów i „terror jedynej odpowiedzi”.

Jak w tej sytuacji konstruktywnie wdrażać postulaty pedagogiki twórczości do codziennej dydaktyki szkolnej i kształcenia uczniów żyjących w nowym tysiącleciu, o którym guru zarządzania i przedsiębiorczości – Peter Drucker, powiedział, że walutą w nim będą twórcze pomysły? Oto pytanie, które będzie koncentrować uwagę uczestników Sesji.

Od trudności do umiejętności: modele wsparcia uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym
Prowadzący: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

Opis sesji: We wspólczesnej szkole inkluzyjnej uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami, niepowodzeniem szkolnym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mają już dobrze ugruntowane miejsce, chociaż stále konieczne są udoskonalenia oferowanego im wsparcia edukacyjnego i społecznego. Obecny model pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakładający wykorzystanie diagnozy funkcjonalnej, stwarza szczególna szanse, by praca pedagoiczną z ta grupą uczniów poza szczególową diagnozą wstepną doswiadczanych przez nich trudnosci obejmowała takze szeroko zakrojone oraz stále monitorowane i ewaluaowane działania postdiagnostyczne. Ich celem jest wyeksponowanie mocnych stron ucznia oraz doskonalenie posiadanych kompetencji.

Celem sesji jest wymiana doświadczen i dobrych praktyk w zakresie modeli wspierania uczniów zagorżonych trudnoscimi i niepowodzeniami szkolnymi, zwłaszcza w oparciu o model projektowania uniwersalnego w uczeniu się (Universal Learning Design).​

 

 

Od psychologii do edukacji: zasady podnoszenia skuteczności nauczania i wychowania
Prowadzący: dr hab. Przemysław Bąbel

Opis sesji: W pierwszej części sesji przedstawione zostaną zasady podnoszenia skuteczności nauczania, sformułowane na podstawie wyników badań psychologicznych nad procesami pamięci i uczenia się. Problematyka tej części koncentrować się będzie wokół odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sprawić, żeby uczniowie nie tylko skutecznie nabywali, ale przede wszystkim skutecznie wydobywali wiedzę i umiejętności nabyte w szkole wtedy, kiedy będą im potrzebne. W drugiej części sesji zaprezentowane zostaną zasady podnoszenia skuteczności oddziaływań wychowawczych, wywodzące się z badań prowadzonych w ramach stosowanej analizy zachowania. W tej części sesji nacisk kładziony będzie na zasady skutecznego motywowania uczniów i radzenia sobie z problemami wychowawczymi w szkole.

Role nauczyciela we współczesnej szkole a prestiż zawodu
Prowadzący: dr Dominika Walczak

Opis sesji: Rekonstrukcja mechanizmów kształtowania się pozycji społecznej nauczyciela, a zatem poznanie wyobrażeń samych nauczycieli o sobie i swojej pracy oraz społecznych oczekiwań wobec nauczycieli formułowanych przez różnych aktorów życia szkoły w dobie spadku atrakcyjności zawodu nauczyciela w Polsce i w Europie wydaje się nabierać szczególnego znaczenia. Można oczekiwać, że zachodzące współcześnie zjawiska, między innymi takie jak niż demograficzny, demokratyzacja dostępu do wiedzy, wzrost informatyzacji, konieczność uczenia się przez całe życie, inflacja wyższego wykształcenia, systematyczne zwiększanie się poziomu konsumpcji, ale także procesów indywidualizacji, partycypacji obywatelskiej oraz potrzeb w zakresie wyrażania własnej podmiotowości wpływają na pracę szkół i nauczycieli, a także oczekiwania wobec nauczycieli ze strony uczniów, rodziców uczniów, jak i całego społeczeństwa.

W trakcie sesji będziemy  poszukiwać czynników kształtujących pozycję społeczną zawodu nauczyciela, które wydają się być kluczowe zarówno z punktu widzenia polityki oświatowej, jak i jednostek – mogą bowiem wpływać na poczucie zaangażowania, zadowolenia i satysfakcji z pracy nauczycieli, co w efekcie przekłada się na jakość ich pracy, a ta na wyniki nauczania uczniów, relacje między nauczycielami a uczniami oraz rodzicami uczniów oraz wzrost współpracy i zaufania wszystkich aktorów życia szkoły.

Nowoczesne doradztwo w szkołach: predyspozycje uczniów, a ich przyszłość zawodowa
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Opis sesji: Kompetencje doradcy zawodowego; kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe doradców; pedagogiczne i psychologiczne metody identyfikacji predyspozycji uczniów; określanie optymalnych dróg edukacyjnych i zawodowych uczniów; klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego; klasyfikacja zawodów i specjalności; opisy zawodów.

Kompetencje przyszłości w świetle „Diagnozy Cyfrowej 2017“
Prowadzący: dr hab. inż. Marlena Plebańska

Opis sesji: W czasie wystąpienia przedstawione zostaną potrzeby współczesnych uczniów w kontekście kompetencji określonych przez rynek pracy. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kształtowaniu dwóch kluczowych grup kompetencji przyszłości – kompetencjom społecznym oraz kompetencjom cyfrowym. Ta perspektywa zderzona zostanie z wynikami największego polskiego badania stanu cyfryzacji polskich szkół przeprowadzonego przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerem technologicznym firmą Librus (listopad 2017). Wystąpienie podsumowane zostanie propozycjami kierunków rozwoju polskiej edukacji w kontekście kształtowania kompetencji przyszłości z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu ucznia i nauczyciela: fakty i mity
Prowadzący: dr Katarzyna A. Knopp

Opis sesji: W pierwszej części sesji omówione zostaną takie zagadnienia, jak sposób definiowania inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, a przede wszystkim znaczenie funkcjonalne (ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na funkcjonowanie szkolne uczniów i funkcjonowanie zawodowe nauczycieli). Poruszona będzie również problematyka stymulowania rozwoju inteligencji emocjonalnej poprzez celowe oddziaływania wychowawcze, a także omówiona zostanie efektywność realizowanych w różnych krajach specjalnych programów ukierunkowanych na kształtowanie zdolności emocjonalnych. W drugiej części sesji, podczas dyskusji, uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi inteligencji emocjonalnej oraz jej miejsca w instytucjach edukacyjnych.

Edukacja międzykulturowa w szkołach i jej rola. Wyzwania współczesnej edukacji w ramach inicjatyw UE
Prowadzący: Magdalena Bartoszak

Opis sesji: Co wiemy o innych kulturach? Czy i w jaki sposób przekazywana jest uczniom wiedza na temat międzykulturowości? Jaką wagę przykładamy do niej, czy stanowi inspirację do pracy dla nauczycieli? Czym są kompetencje kluczowe?

Świat stawia przed nami coraz to nowe zadania, edukacja – także. Umiejętne propagowanie wiedzy odnośnie międzykulturowości stanowi nie lada wyzwanie dla odpowiedniego kształtowania postaw wśród uczniów. Z uwagi na stale postępujący proces globalizacji, niezwykle istotne wydaje się skupienie uwagi młodego pokolenia na przybliżaniu wiedzy odnośnie innych nacji kulturowych. Szkoła ma wpisaną w swoją misję oprócz edukowania, także wspieranie wychowania. Umiejętność zrozumienia myślenia oraz zachowania drugiego człowieka, wyrażania własnego zdania na dany temat, odnajdywania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, kooperacja z innymi dla wspólnych korzyści – to cele rozwojowe, na rzecz kształtowania kompetencji psychologicznych i odpowiednich postaw moralnych.

Zrównoważony rozwój, działania ONZ, prawa człowieka, edukacja globalna i edukacja międzykulturowa – warto, aby zwrócić na nie, szczególną uwagę, w treściach nauczania.

Tak jak drzewo potrzebuje solidnych korzeni, tak i uczeń, potrzebuje solidnej bazy wiedzy, bez której trudno wejść w życie i móc w pełni, z korzyścią dla siebie i innych, funkcjonować.

Dzień 2

Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów ścisłych
Prowadzący: dr hab. inż. Sławomir Wronka

Opis sesji: W czasie sesji zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia. Często szkoła nie może pozwolić sobie na zakup bardzo drogiego wyposażenia (np. tablice interaktywne, duże monitory wysokiej rozdzielczości itp). To jednak nie przekreśla możliwości zastosowania niestandardowych metod wspomagania edukacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Liczą się dobre pomysły
i zaangażowanie.

Jak być przewodnikiem w dżungli „fake newsów“, czyli o krytycznym myśleniu i weryfikowaniu informacji
Prowadzący: dr Monika Aksamit-Koperska, Dariusz Aksamit

Opis sesji: „Myślenie o myśleniu to trudna sztuka, gdyż podczas myślenia o błędach też popełniamy błędy – co robić, skoro nie z naszej winy mamy umysły, które tak łatwo zwodzić, oszukiwać i nimi manipulować? Czym są błędy poznawcze, jak je rozpoznawać i jak pozostać czujnym? Skąd wiedzieć, czy artykuł o nauce, który właśnie czytamy (AMERYKAŃSCY NAUKOWCY ODKRYLI LEK NA RAKA!!!) to przełom czy nieźle brzmiący, ale jednak bełkot? O tym wszystkim na warsztacie!”

Coaching i mentoring w szkole: innowacje na rzecz rozwoju
Prowadzący: Lilianna Kupaj

Opis sesji: Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

  • Czym jest coaching w edukacji?
  • Na czym polega ten innowacyjny proces?
  • Jakie badania dowodzą skuteczności coachingu w edukacji?
  • Do kogo jest skierowany coaching w szkole?
  • W jaki sposób rozwija kompetencje pedagogów?
  • Jak wpływa na uczenie się uczniów?

Dodatkowo  uczestnicy przećwiczą wybrane kompetencje coachingowe oraz uświadomią sobie jak może wykorzystać te umiejętności do własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody szkoleniowe:

Praca indywidualna, w małych grupach, dużych grupach, dyskusja moderowana, pytania i odpowiedzi, metafory, filmy instruktażowe.

Projekt eTwinning jako sposobność do rozwijania inteligencji wielorakich uczniów
Prowadzący: Jolanta Okuniewska

Opis sesji: Projekt eTwinning jako sposobność do rozwijania inteligencji wielorakich uczniów.

Podczas sesji uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowym projektem eTwinning, poznają zasady kreowania sytuacji dydaktycznych w pracy projektowej nauczyciela i uczniów, które sprzyjają rozwojowi inteligencji wielorakich. Bedą mieć sposobność odnieść zdobytą wiedzę do swojej praktyki i zaplanować zadania dla uczniów pod kątem rozwijania ich wielorakich inteligencji.

Uczestnicy dowiedzą się
– jakie rodzaje inteligencji wielorakich wyróżnia Howard Gardner
– jak odnieść tę wiedzę do zaplanowanych aktywności uczniów
– na co zwracać uwagę, by praca z uczniem była efektywna

 

 

Cyberbezpieczeństwo w szkołach: skuteczne strategie działania
Prowadzący: dr Aneta Wilk, Adam Stępiński

Opis sesji: Warsztaty skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania w praktykę dydaktyczną zasad bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież szkolną.  Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość:

– dowiedzieć się jak włączyć strategię eBezpieczeństwa w praktykę szkolną,

– zapoznać się z różnymi typami działań, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania młodego pokolenia w sieci,

– odkryć jak motywować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych,

– poznać program eTwinning jako przestrzeń bezpiecznej współpracy szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Dziedzictwo kulturowe w dobie nowoczesnych mediów: nowe wyzwania i możliwości
Prowadzący: dr Rafał Mazur

Opis sesji: Określenie: dziedzictwo narodowe może kojarzyć się z czymś starym, archaicznym i podnisłym, co stanowi dla danego narodu wartość niemalże świętą. Co jednak, gdytakie dzieło, prafrazując słowa Gombrowicza,  nie zachwyca, choć powinno zachwycać? W sukurs przychodzą wtedy nowe technologie, które potrafią zetrzeć kurz nieaktualności i na nowo rozbudzić w odbiorcach emocje. Warsztaty oparte na tekście literackim Mendel Gdański  M. Konopnickiej stanowią próbę przeniesienia XIX-wiecznego tekstu we współczesność z wykorzystaniem telefonu komókowego, aplikacji, aparatu fotograficznego, kamery i kostiumów.

Język programowania jako kompetencja XXI wieku
Prowadzący: Monika Mojsiejonek, Małgorzata Knap

Opis sesji: Programowanie, kodowanie, algorytm, myślenie komputacyjne to hasła, które coraz częściej pojawiają się w środowisku edukacyjnym. Powody są oczywiste. Świat wokół nas staje się coraz bardziej zinformatyzowany. Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych treści nauczania. Jak donoszą badania naukowe – programowanie, które niekoniecznie musi wiązać się z tworzeniem programów komputerowych czy aplikacji, świetnie rozwija kreatywne myślenie i umiejętności analityczne. Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Chodzi o przełamanie stereotypu istniejącego wśród nauczycieli, że programowanie dotyczy tylko i wyłącznie informatyki. Podczas warsztatu opowiemy o trwającej kampanii „Programowanie z eTwinning“, podpowiemy gdzie szukać narzędzi do nauki programowania i przedstawimy mnóstwo praktycznych pomysłów do wykorzystania w klasie.

Efektywna edukacja: w poszukiwaniu balansu pomiędzy technologią, kulturą i naturą
Prowadzący: Anna Krzyżanowska

Opis sesji: Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego z uczniami na każdym szczeblu edukacyjnym to rodzaj sztuki. Jej kreatorem staje się nauczyciel odpowiedzialny zarówno za realizację podstawy programowej przedmiotu, jak i umożliwianie swoim podopiecznym możliwie wszechstronnego rozwoju poznawczego i osobistego.

Poziom efektywności tego procesu mierzony nie tyle za pomocą narzędzi zewnętrznych, ale stopniem partycypacji dziecka i kreatywności działania zauważalnie wzrasta, jeśli utrzymuje się rozsądny balans pomiędzy dydaktyką, możliwościami, jakie niosą technologie w edukacji, a inspirującym światem kultury i natury.

Czy w rzeczywistości przedszkolnej/szkolnej zdominowanej przez materiały dydaktyczne i multimedia jest jeszcze miejsce na eksplorację otoczenia i odkrywanie jego tajemnic? Czy warto?

Kontakt do organizatorów

Edward Torończak
email: etoronczak@frse.org.pl
telefon: 22 46 31 531

Edyta Wirkowska
e-mail: ewirkowska@frse.org.pl
telefon: 22 46 31 204

Weronika Przybysz
e-mail: wprzybysz@frse.org.pl
telefon: 22 46 31 205

Patronat honorowy