Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie) – składanie wniosku o dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektów

Dofinansowanie projektów dotyczących wymiany z krajami partnerskimi jest przyznawane zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku po programie Erasmus+” oraz w dokumencie określającym zasady finansowania mobilności z krajami partnerskimi w Polsce w danym roku akademickim.

Wysokość dofinansowania przyznanego uczelni będzie uzależniona od wyniku oceny jakościowej wniosku oraz dostępności środków. Po zakończeniu oceny jakościowej Narodowa Agencja uzgodni z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego sposób podziału dostępnych środków pomiędzy wnioskujące uczelnie.

Wnioskowanie o dofinansowanie projektów mobilności

Wniosek o dofinansowanie projektu mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego może składać:

 • samodzielnie szkoła wyższa;
 • szkoła wyższa lub inna instytucja będąca koordynatorem konsorcjum uczelni.

Uczelnia składająca wniosek samodzielnie, w imieniu konsorcjum lub wchodząca w skład konsorcjum musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education).

Jest zalecane, aby przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji szkoła wyższa lub konsorcjum podpisały z uczelniami i instytucjami partnerskimi umowy międzyinstytucjonalne (dwustronne) o wymianie studentów, wymianie nauczycieli i/lub wymianie pracowników.

Konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie mobilności jest zobowiązane uzyskać tzw. akredytację, czyli uprawnienie do udziału w programie Erasmus+. Koordynator konsorcjum składa osobny wniosek o akredytację i osobny o dofinansowanie mobilności. Akredytacja nadawana jest w postaci certyfikatu Mobility Consortium Certficate. Aby uzyskać certyfikat, instytucja koordynująca musi złożyć wniosek Accreditation of Higher Education Mobility Consortium (termin złożenia jest taki sam jak w przypadku wniosku o dofinansowanie wyjazdów).

Wnioski należy składać do Narodowej Agencji. Jest jeden termin składania wniosków w danym roku.

Wniosek elektroniczny (eForm) w postaci aktywnego pliku PDF jest składany w trybie online; trafia on do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Wniosek dotyczący wymiany z krajami partnerskimi podlega ocenie formalnej oraz ocenie jakościowej. Szczegółowy opis kryteriów jakościowych znajduje się w „Przewodniku programu Erasmus+” .

Jedna uczelnia (lub jedno konsorcjum) może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący mobilności z krajami partnerskimi.

Jak złożyć wniosek w programie Erasmus+ – wskazówki techniczne

Wnioski eForm

Szczegółowe informacje na temat działań związanych z mobilnością edukacyjną w szkolnictwie wyższym znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty