Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – dofinansowanie projektów i składanie wniosków

Maksymalnie dofinansowanie: 1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie: 500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Budżet projektu jest obliczany w oparciu o stawki ryczałtowe oraz o koszty rzeczywiste.

Do realizacji projektu niezbędny będzie wkład własny realizatorów projektu. Minimalny wkład własny nie został określony.

Składanie wniosku

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Następujące instytucje z krajów programu lub z krajów partnerskich mogą występować jako wnioskodawcy:

 • uczelnie (uczelnie z krajów programu muszą mieć ECHE);
 • stowarzyszenia uczelni;
 • konferencje rektorów i organizacje studenckie – mogą wnioskować tylko w przypadku projektów strukturalnych.

Wniosek składa się w formie elektronicznego pakietu aplikacyjnego zawierającego formularz elektroniczny wniosku „eForm” oraz dołączone do niego załączniki.

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po programie Erasmus+

Strona Agencji Wykonawczej (EACEA).

Strona programu Erasmus+ Projekty centralne i Sport.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty