Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – rodzaje projektów

Projekty wspólne (Joint Projects)

Projekty wspólne mają na celu przyniesienie korzyści w pierwszej kolejności i bezpośrednio  organizacjom/instytucjom z krajów partnerskich zaangażowanych w projekt. Projekty te zwykle skupiają się na trzech rodzajach działań:

 • opracowywaniu programów nauczania;
 • modernizacji zarządzania uczelnią i funkcjonowania uczelni;
 • wzmacnianiu związków między uczelniami i szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przykładowe działania:

 • opracowanie, testowanie, dostosowywanie, wdrażanie programów kształcenia, narzędzi, metod kształcenia;
 • szkolenia dla pracowników;
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej.

Projekty strukturalne (Structural Projects)

Projekty strukturalne powinny wywierać znaczący wpływ na system szkolnictwa wyższego w danym kraju partnerskim (nie na poszczególne instytucje).

Projekty te zwykle będą skupiać się na dwóch kategoriach działań:

 • modernizacji polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa wyższego;
 • wzmocnieniu związku między systemami szkolnictwa wyższego i szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W projektach strukturalnych wymagany jest udział ministerstwa szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.

Przykładowe działania:

 • prowadzenie/opracowywanie ankiet, badań, analiz, raportów,
 • doradztwo,
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, dyskusji,
 • szkolenia.

Przykładowe tematy:

 • reformy bolońskie,
 • narzędzia transparencji i uznawalności,
 • internacjonalizacja uczelni,
 • krajowe ramy kwalifikacji.

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po programie Erasmus+

Strona Agencji Wykonawczej (EACEA).

Strona programu Erasmus+ Projekty centralne i Sport.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty