Partnerstwa strategiczne

Termin składania wniosków w roku 2018: 21 marca 2018 r.,  godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Czas trwania projektu

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Zgodność z priorytetami

Projekt musi być spójny z wybranymi:

 • priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych,
 • priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

W dziedzinie szkolnictwa wyższego priorytetowo będą traktowane następujące działania, zgodnie z problemami stwierdzonymi w odnowionej unijnej agendzie modernizacji szkolnictwa wyższego:

 • Zmniejszanie niedoboru i niedopasowania umiejętności poprzez: a) działania mające na celu zwiększenie liczby osób wybierających przedmioty, w przypadku których istnieją niedobory umiejętności, oraz poprawę poradnictwa zawodowego; b) opracowywanie i rozwijanie programów nauczania, które odpowiadają potrzebom studentów, są przydatne na rynku pracy i spełniają oczekiwania społeczne, m. in. przez lepsze wykorzystanie otwartych, internetowych, łączonych i interdyscyplinarnych metod uczenia się, uczenia się w miejscu pracy oraz nowych modeli oceny. Zacieśnianie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, organizacjami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracodawcami lub przedsiębiorstwami społecznymi w kwestiach dotyczących rzeczywistych problemów, na przykład przez ułatwianie współpracy między studentami, uczniami zawodu i przedsiębiorstwami w interdyscyplinarnych projektach przedsiębiorczości oraz przez pomoc w organizowaniu biznesowych wycieczek edukacyjnych.
 • Uwzględniając wskazany powyżej priorytet, wspieranie dalszego rozwoju systemów monitorowania losów absolwentów w krajach programu oraz szukanie możliwości poprawy dostępności porównywalnych danych na temat wyników nauczania w Europie.
 • Zachęcanie do szkoleń i wymian, aby podnieść jakość nauczania, w szczególności przez wspieranie wykorzystania technologii cyfrowych i nauczania przez internet celem poprawy metod pedagogicznych i metod oceny; organizowanie transnarodowych kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zacieśnianie współpracy między ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Promowanie i nagradzanie doskonałości w nauczaniu i rozwijaniu umiejętności, w tym przez opracowywanie efektywnych systemów zachęt i strategii kadrowych na poziomach krajowym i instytucjonalnym, szkolenie pracowników akademickich w zakresie nowych i innowacyjnych podejść pedagogicznych oraz nowych metod opracowywania programów nauczania, a także przez wymianę dobrych praktyk za pomocą platform współpracy.
 • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu i powiązanych z sąsiadującymi społecznościami poprzez: a) opracowywanie i wdrażanie holistycznych strategii instytucjonalnych na rzecz włączenia społecznego i sukcesu edukacyjnego, zwiększanie sprawiedliwego dostępu, poziomu uczestnictwa i odsetka absolwentów w przypadku grup niedostatecznie reprezentowanych i defaworyzowanych, w tym przez odpowiednie wsparcie po przyjęciu na studia oraz poradnictwo, doradztwo i mentoring dla studentów; b) poprawę możliwości przechodzenia od nauki w szkole do kształcenia i szkolenia zawodowego, instytutów badawczych i szkolnictwa wyższego dzięki wielosektorowym międzynarodowym partnerstwom w dziedzinie edukacji; c) opracowywanie, testowanie i wdrażanie elastycznych i modułowych modeli zajęć (w niepełnym wymiarze, online lub mieszanych) w szczególności w celu lepszego dostosowania ich do potrzeb dojrzałych studentów i badaczy na wczesnym etapie kariery; d) promowanie odpowiedzialności obywatelskiej i społecznej studentów, badaczy i uczelni oraz uwzględnianie pracy wolontariackiej i społecznej w wynikach nauki (na przykład za pomocą punktów ECTS).
 • Zapewnianie, aby instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze przyczyniały się do innowacji, poprzez: a) opracowywanie, wdrażanie i testowanie skuteczności podejść promujących kreatywność, przedsiębiorcze myślenie i umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w praktyce; b) zapewnianie, by edukacja i badania naukowe wzajemnie się umacniały, między innymi za pomocą partnerstw oraz podejść trans- i interdyscyplinarnych, oraz dzięki umacnianiu roli instytucji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych w ich środowisku lokalnym i regionalnym; c) wspieranie transferu najnowszych wyników badań z powrotem do systemu edukacji w postaci wkładu w nauczanie, a także zachęcanie studentów studiów licencjackich i magisterskich do angażowania się w działania umożliwiające im zapoznanie się z problemami współczesnej nauki oraz rozwijanie umiejętności badawczych z myślą o karierze naukowca.
 • Wspieranie skutecznych i wydajnych modeli finansowania i zarządzania na poziomie systemowym, nagradzanie dobrej jakości nauczania, innowacji i przydatności dla społeczności.
 • Promowanie umiędzynaradawiania, uznawania i mobilności, wspieranie zmian zgodnych z zasadami i narzędziami systemu bolońskiego. Uwzględnione mogą być projekty współpracy uczelni, instytutów badawczych, sieci uczelni oraz – w miarę możliwości – podmiotów prywatnych i non-profit w celu wdrażania działań mobilności w ramach instrumentu gwarancji kredytów studenckich Erasmus+.

Przykładowe działania

 • Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
 • Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
 • Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.)
 • Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
 • Wypracowywanie standardów jakościowych
 • Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami).
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
 • Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).

Projekt może również przewidywać

 • działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami (mobilność),

jeżeli przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu.

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  (mobilność):

 • Mobilność łączona studentów (Blended mobility) – krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu (od 5 dni do 2 miesięcy) + mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia);
 • Programy (kursy) intensywne (czas trwania dla osób uczących się: od 5 dni do 2 miesięcy; dla prowadzących kursy: od 1 dnia do 2 miesięcy);
 • Długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych  (od 2 do 12 miesięcy);
 • Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (od 3 dni do 2 miesięcy).

 

Dofinansowanie projektów i składanie wniosków

Szczegółowe informacje na temat partnerstw strategicznych znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Przewodnik po programie Erasmus+ – wersja polska – informacje o Partnerstwach strategicznych

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty