Partnerstwa strategiczne

Termin składania wniosków w roku 2017 upłynął 29 marca 2017 r.,  godz. 12:00 czasu brukselskiego = polskiego (UTC +1)

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Czas trwania projektu

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Zgodność z priorytetami

Projekt musi być spójny z wybranymi:

 • priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych,
 • priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

W dziedzinie szkolnictwa wyższego priorytetowo będą traktowane następujące działania/akcje, zgodnie z problemami stwierdzonymi podczas konsultacji społecznych w sprawie przeglądu agendy modernizacji szkolnictwa wyższego UE:

 • poprawa jakości i adekwatności wiedzy i umiejętności studentów, wspieranie metod nauczania w większym stopniu skoncentrowanych na studentach, lepsze wykorzystywanie TIK, pogłębienie związków między instytucjami szkolnictwa wyższego a pracodawcami lub przedsiębiorstwami społecznymi;
 • wspieranie zaangażowania społecznego instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształtowanie postaw obywatelskich i międzykulturowych wśród studentów;
 • wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez partnerstwa oraz podejścia inter- i  transdyscyplinarne, a także wzmacnianie roli szkolnictwa wyższego w regionach;
 • zapewnienie wzajemnego uzupełniania się i wzajemnych zachęt między kształceniem a badaniami naukowymi oraz nagradzanie dobrego nauczania;
 • poprawa zarządzania na poziomie instytucjonalnym i systemowym, przejrzystości i mechanizmów informacji zwrotnej;
 • wspieranie umiędzynarodawiania, uznawania i mobilności, ułatwianie zmian wprowadzanych zgodnie z zasadami i narzędziami systemu bolońskiego.

Przykładowe działania

 • Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
 • Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
 • Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.)
 • Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
 • Wypracowywanie standardów jakościowych
 • Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami).
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
 • Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).

Projekt może również przewidywać

 • działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami (mobilność),

jeżeli przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu.

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  (mobilność):

 • Mobilność łączona studentów (Blended mobility) – krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu (do 2 miesięcy) + mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia)
 • Programy (kursy) intensywne (5 dni – 2 mies.)
 • Długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych  (2 -12 mies.)
 • Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (5 dni – 2 mies.)

 

Dofinansowanie projektów i składanie wniosków

Szczegółowe informacje na temat partnerstw strategicznych znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty