Partnerstwa strategiczne

Termin składania wniosków w roku 2019: 21 marca 2019 r.,  godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Czas trwania projektu

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Zgodność z priorytetami

Projekt musi być spójny z wybranymi:

 • priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych,
 • priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Przykładowe działania

 • Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
 • Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
 • Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.)
 • Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
 • Wypracowywanie standardów jakościowych
 • Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami).
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
 • Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).

Projekt może również przewidywać

 • działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami (mobilność),

jeżeli przyczyniają się do osiągnięcia celów projektu.

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  (mobilność):

 • Mobilność łączona studentów (Blended mobility) – krótki wyjazd do instytucji partnerskiej w kraju programu (od 5 dni do 2 miesięcy) + mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia);
 • Programy (kursy) intensywne (czas trwania dla osób uczących się: od 5 dni do 2 miesięcy; dla prowadzących kursy: od 1 dnia do 2 miesięcy);
 • Długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych  (od 2 do 12 miesięcy);
 • Krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (od 3 dni do 2 miesięcy).

Dofinansowanie projektów

Maksymalnie dofinansowanie projektu typu partnerstwo strategiczne:

 • projekt 2-letni: 300 000 euro,
 • projekt 3-letni: 450 000 euro.

Maksymalne dofinansowanie na rok: 150 000 euro; na miesiąc: 12500 euro (na projekt)

Kategorie budżetowe

Koszty ryczałtowe (obliczane z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych – unit costs)

 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
 • Międzynarodowe spotkania projektowe
 • Rezultaty pracy intelektualnej
 • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
 • Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (ryczałtowe stawki jednostkowe na podróż, ryczałtowe stawki jednostkowe na utrzymanie)

Koszty rzeczywiste (w ramach tzw. kosztów specjalnych)

 • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami uczestników
 • Koszty nadzwyczajne

Składanie wniosków

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego partnerstwa.

Wniosek elektroniczny online (Web Form) składany jest poprzez stronę Komisji Europejskiej (dostęp tylko po zalogowaniu poprzez EU Login). Wniosek trafia do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Język wniosku: polski lub angielski

Liczba możliwych wniosków:

 • jedno konsorcjum partnerskie może złożyć tylko jeden wniosek;
 • jedna organizacja wnioskująca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile każdy proponowany projekt będzie realizowany przez inne konsorcjum partnerskie;
 • jedna organizacja może uczestniczyć w wielu projektach.

Formularze wniosków 2019 (Wnioski online – Web Forms)

Guidelines/Instrukcje na stronie Komisji Europejskiej (dostępne tylko dla użytkowników  zalogowanych poprzez EU Login)

Instrukcje i wskazówki dotyczące składania wniosków w roku 2019 (opracowane przez Narodową Agencję).

Szczegółowe informacje na temat partnerstw strategicznych znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty