Szkolenia międzynarodowe

Seminaria kontaktowe i szkolenia tematyczne realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora szkolnictwa wyższego mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Seminarium „Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”

 • Termin wydarzenia: 26-28.09.2018
 • Miejsce: Włochy, Palermo

Termin zgłoszeń:
11 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Tematyka konferencji koncentruje się wokół dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w budowaniu przyszłości Europy, wzmacnianiu europejskiej tożsamości. Inne obszary tematyczne konferencji, nawiązujące do tematu głównego, to: rola edukacji i kultury w przeciwdziałaniu radykalizmom, udostępnianie dziedzictwa kulturowego (narzędzia cyfrowe), rola kultury śródziemnomorskiej jako pomostu do innych kultur.

Więcej informacji o wydarzeniu: Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów;
 • osób zarządzających, liderów;
 • twórców polityki;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnej rezerwacji hotelu, zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży oraz pobytu zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 3150 PLN (750 euro) po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i faktur.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium „Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education”

 • Termin wydarzenia: 26-28.09.2018
 • Miejsce: Polska, Łódź

Termin zgłoszeń:
22 lipca 2018 roku

Cele i tematyka:

 • wymiana dobrych praktyk w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych metod nauczania takich jak grywalizacja, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning czy wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu (np. wirtualne laboratoria) w szkolnictwie wyższym,
 • podnoszenie świadomości uczestników na temat dostępnych materiałów i narzędzi do nauczania innowacyjnymi metodami oraz na temat innych projektów o podobnej tematyce realizowanych w Europie,
 • tworzenie synergii między projektami dofinansowanymi przez program Erasmus+,
 • upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+,
 • nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami szkół wyższych zajmujących się podobną tematyką w celu rozpoczęcia współpracy i wspólnego tworzenia nowych projektów.

Więcej informacji o wydarzeniu: Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • beneficjentów Partnerstw strategicznych (Erasmus+, Akcja 2) w szkolnictwie wyższym, którzy otrzymali dofinansowanie w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017, a których projekt dotyczy(ł) innowacyjnych metod nauczania. W seminarium mogą brać udział beneficjenci, którzy już zakończyli realizację projektów, a także tacy, którzy aktualnie je wdrażają. Seminarium skierowane jest wyłącznie do beneficjentów z sektora szkolnictwa wyższego. Dla podniesienia efektywności seminarium zależy nam na zgromadzeniu osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne i które zajmują się innowacyjnymi metodami nauczania,
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe:

 • zaproszenie na seminarium zostało rozesłane do wszystkich krajów uczestniczących w Programie Erasmus+,
 • w seminarium może wziąć udział maks. 50 osób – liczba ta uwzględnia uczestników zarówno z Polski, jak i z zagranicy,
 • wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość prezentowania produktów/dobrych praktyk ze swojego projektu,
 • seminarium odbędzie się w hotelu/ośrodku konferencyjnym na terenie Łodzi,
 • udział w seminarium jest bezpłatny,
 • organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników na miejsce seminarium,
 • zakwaterowanie w dniach 26-29.09.2018 i posiłki dla polskich uczestników będą zapewnione przez polską NA (bez kolacji 28 września),
 • zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do przysłania po seminarium sprawozdania na formularzu dostarczonym przez organizatora.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem na seminarium! Ze względu na ograniczoną całkowitą liczbę miejsc na seminarium polska NA dokona wyboru uczestników spośród przesłanych zgłoszeń, jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc dostępnych dla polskich uczestników. Jeśli na seminarium zarejestruje się kilka osób z tego samego projektu, pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące różne projekty.

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do opiekuna Państwa projektu w polskiej Narodowej Agencji (NA). Jeśli są Państwo partnerem w projekcie dofinansowanym w innym kraju i nie mają swojego opiekuna w polskiej NA, to pytania mogą Państwo kierować do Katarzyny Żarek: katarzyna.zarek@frse.org.pl.

RejestracjaStrefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty