Ewaluacja projektu

Ewaluacja pozwala na zebranie informacji na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników. To najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Ewaluacja pomaga również podnieść jakość przyszłych inicjatyw. W trakcie badania można bowiem również zidentyfikować najsłabsze punkty, by w przyszłości je ulepszyć. Warto pamiętać, że dobra ewaluacja:

 • podnosi jakość Twojego projektu, pokazując jego słabe i mocne strony;
 • pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami;
 • pozwala sprawdzić, czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem;
 • umożliwia ocenę jakości rezultatów, a przez to lepsze rozpowszechnianie wyników;
 • umożliwia poprawę jakości Twoich kolejnych projektów;
 • pozwala dowiedzieć się, co o Twoim projekcie myślą sami uczestnicy;
 • umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach innych grup docelowych i potencjalnych interesariuszy.

.

Ewaluacja w programie Erasmus+

Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ Komisja Europejska określa priorytety, cele i kryteria programu oraz odpowiada za ewaluację ogółu działań związanych z wdrażaniem programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności instytucji odpowiedzialnych za ocenę jakości programu na szczeblu krajowym. Za ewaluację działań wdrażanych w ramach poszczególnych projektów odpowiadają przede wszystkim beneficjenci. Jest to jeden z kluczowych obszarów wniosku wynikający z konieczności zapewnienia jakościowej realizacji dofinansowanego projektu.

Aby zmierzyć postępy w zakresie realizacji celów, można skorzystać ze wskaźników. Są to znaki pomagające zmierzyć wydajność. Wskaźniki ilościowe dotyczą danych liczbowych i procentowych, natomiast jakościowe – jakości uczestnictwa i doświadczeń. Do pomiaru wpływu można wykorzystywać również kwestionariusze, wywiady, obserwacje i oceny. Określenie wskaźników odnoszących się do różnych działań w ramach projektu powinno zostać przewidziane na początku projektu i stanowić część ogólnego planu rozpowszechniania.

„Przewodnik po Programie Erasmus+”

 

Ewaluacja – krok po kroku

Każdy, kto posiada podstawową wiedzę na temat ewaluacji, może dokonać oceny powodzenia działań projektowych. Poniższe pięć etapów to propozycja prostego i efektywnego zaplanowania działań ewaluacyjnych.

Okreś główne cele projektu. Dzięki temu łatwiej wskażesz cele i kryteria samej ewaluacji
Zastanów się, jakie narzędzia badawcze sprawdzą się najlepiej w zaplanowanych działaniach, w konkretnej grupie odbiorców.
Warto opracować rzetelny i możliwy do zrealizowania harmonogram. Czasami konieczna może okazać się weryfikacja przyjętych założeń.
Wszystkie dane należy rzetelnie przeanalizować, by na ich podstawie wypracować z nich wnioski i rekomendacje na przyszłość.
Znając wyniki ewaluacji, można należy stosować wypracowane rekomendacje i dzielić się nimi z innymi.

.

Ewaluacja w projekcie

Ewaluację można przeprowadzać na bieżąco i systematycznie otrzymywać wyniki. Dane niezbędne do przeprowadzenia badania można zatem zbierać na każdym etapie realizacji projektu. Biorąc pod uwagę czas trwania projektu, w którym dokonywana jest ocena, można wyróżnić trzy podstawowe typy ewaluacji.

 • Ewaluacja wstępna (ex-ante) – wstępna ocena pozwalająca na oszacowanie, czy i w jakim stopniu zaplanowane do realizacji działania zakończą się powodzeniem i spełnią założone cele. Warto przeprowadzić ją np. podczas opracowywania założeń projektu lub też planowania konkretnych aktywności (np. mobilności, szkoleń dla uczestników lub konferencji upowszechniających).
 • Ewaluacja bieżąca (on-going) – ocena dokonywana w trakcie trwania projektu, pozwala stwierdzić, czy dotychczasowe działania zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami oraz czy przyniosły one zakładane efekty. Rezultaty bieżącej ewaluacji często pozwalają w przyszłości uniknąć problemów dzięki wprowadzeniu stosownych korekt już na etapie przygotowanych założeń, harmonogramu lub podczas planowania kwestii organizacyjnych.
 • Ewaluacja końcowa (ex-post) – ocena projektu, po jego zakończeniu, pozwala nie tylko określić jakość realizacji projektu i jej zgodność z założeniami wniosku, ale przede wszystkim dokonać merytorycznej oceny wypracowanych efektów, a także zbadać poziom i zasięg oddziaływania projektu.

.

Przykładowe narzędzia ewaluacji

Aby zmierzyć postępy w zakresie realizacji celów, można skorzystać ze wskaźników, które pomagają zmierzyć wydajność. Wskaźniki ilościowe to dane liczbowe i procentowe. Wskaźniki jakościowe to natomiast dane związane z jakością np. nabytej przez uczestników wiedzy i doświadczeń. Do pomiaru można wykorzystywać następujące narzędzia:

 • ankieta,
 • wywiad,
 • spotkanie,
 • obserwacja,
 • analiza.

 

Więcej informacji na temat ewaluacji można przeczytać w publikacji „Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych”.

 

Przeczytaj więcej na temat upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu »

Przeczytaj więcej na temat rezultatów projektów »

Przeczytaj więcej na temat narzędzi upowszechniania rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat trwałości rezultatów »