Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach funkcjonujących ponad 25 lat europejskich programów edukacyjnych. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw pomiędzy instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. Ważnym elementem programu Erasmus+ jest upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów realizowanych w nim projektów. To właśnie te działania przyczyniają się do podnoszenia świadomości publicznej na temat jego funkcjonowania oraz wpływają na rozwój polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu i kultury – są one sposobem zaprezentowania pracy, jaką wykonano w ramach projektów dofinansowanych przez program Erasmus+.

.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów – definicje

Upowszechnianie oznacza rozprzestrzenianie na szeroką skalę. W przypadku programu Erasmus+ obejmuje ono rozpowszechnianie w jak największym stopniu informacji na temat sukcesów i wyników projektu. Skuteczne rozpowszechnianie wyników wymaga opracowania na początku projektu odpowiedniego procesu. Powinien on odnosić się do przyczyny, zakresu, sposobu, czasu, odbiorcy i miejsca rozpowszechniania wyników zarówno podczas okresu finansowania, jak i po jego zakończeniu.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

 

Wykorzystywanie oznacza stosowanie i korzystanie z czegoś. W przypadku programu Erasmus+ oznacza to maksymalizowanie potencjału finansowanych działań, tak aby z wyników korzystano poza okresem realizacji projektu. Wyniki należy przygotować w sposób umożliwiający dostosowanie ich do potrzeb innych, przeniesienie na nowe obszary, zapewnienie trwałości po zakończeniu okresu.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

Upowszechnianie jako strategia

Aby upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów miało sens, należy je dobrze zaplanować – stworzyć strategię, która umożliwi dotarcie do odpowiednich grup odbiorców w atrakcyjny dla nich sposób. Proces upowszechniania powinien być zaplanowany na początku tworzenia projektu, tak aby systematycznie i spokojnie realizować go, analizując otoczenie i zaistniałe sytuacje.

Upowszechnianie rezultatów jest ważnym elementem projektów dofinansowanych przez program Erasmus+. W zależności od rodzaju projektu Komisja wymaga, aby działania upowszechniające prezentowane były już na etapie składania wniosków i określały aktywności, które należy podjąć zarówno podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

.

Przykłady działań na różnych etapach cyklu projektu

Przed rozpoczęciem projektu należy:

 • dokonać analizy potrzeb uczestników;
 • określić cele projektu;
 • zaplanować rezultaty;
 • określić grupy docelowe działań upowszechniających;
 • stworzyć plan upowszechniania i wykorzystywania rezultatów;
 • zaplanować działania wzmacniające trwałość rezultatów;
 • zaplanować działania ewaluacyjne.

Podczas realizacji projektu należy:

 • realizować zaplanowane działania;
 • przeprowadzić pierwsze działania upowszechniające;
 • realizować działania informacyjne;
 • dokonywać ewaluacji bieżącej;
 • dokonywać weryfikacji założeń projektu (np. rezultatów);
 • przenosić wynik na nowe grupy docelowe, nowe obszary, strategie polityczne;
 • prowadzić działania wzmacniające trwałość rezultatów.

Po zakończeniu projektu należy:

 • upowszechniać rezultaty;
 • ocenić osiągnięcia i wpływ (ewaluacja końcowa);
 • rozwijać pomysły dotyczące dalszej współpracy;
 • prowadzić działania zwiększające trwałość rezultatów.

.

Upowszechnianie a poszczególne akcje programu Erasmus+

Elementy takie jak zaplanowane wyniki projektu, dobór narzędzi upowszechniania, zapewnienie trwałości rezultatów czy ewaluacja oceniane są przez ekspertów programu Erasmus+ i mają wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

W przypadku projektów związanych z mobilnością wymagane jest określenie działań i wskazanie grup docelowych działań upowszechniających. Jeżeli planowany jest projekt współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk, wymagany jest kompleksowy plan opisujący cele, narzędzia i wyniki tych działań.

Opracowywanie pomysłów na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników ma znaczenie w przypadku każdego projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+. Działania w tym zakresie powinny być jednak proporcjonalne i dostosowane pod względem doboru oraz intensywności do konkretnych potrzeb i rodzaju opracowywanego projektu. Należy uwzględnić, czy projekt jest ukierunkowany na proces, czy też ma na celu stworzenie trwałych rezultatów; czy jest niezależny, czy też stanowi część większej inicjatywy; czy jest przygotowywany przez organizacje uczestniczące działające na dużą, czy na małą skalę itp. Organizacje uczestniczące powinny omówić założenia i cele działań lub planu oraz wybrać najlepsze działania i podejścia, a także rozdzielić zadania pomiędzy partnerów, uwzględniając szczególne cechy projektu.

W przypadku zorganizowanych projektów współpracy, takich jak partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, projekty w zakresie sportu, współpracy strategicznej i budowania potencjału, dobrej jakości plan rozpowszechniania i wykorzystywaniawyników powinien zawierać wymierne i realistyczne cele, być zgodny z harmonogramem i zapewniać planowanie zasobów dla działań, które mają zostać podjęte. Uczestnictwo grup docelowych w działaniach pomoże także zmaksymalizować wykorzystanie wyników projektu. Ważne jest przygotowanie odpowiedniej strategii, ponieważ jest ona głównym sposobem umożliwiającym komunikację z docelowymi odbiorcami. W projektach w dziedzinie mobilności nie przewidziano takiego wymogu. Organizatorów projektu zachęca się jednak do informowania o efektach uczenia się uzyskanych przez uczestników takich działań. Powinni oni także zachęcać uczestników do dzielenia się informacjami na temat korzyści z uczestnictwa w działaniu dotyczącym mobilności.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

Więcej informacji na temat upowszechniania można przeczytać w publikacji „Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych”.

 

Przeczytaj więcej na temat rezultatów projektów »

Przeczytaj więcej na temat narzędzi upowszechniania rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat trwałości rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat ewaluacji projektu »

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback