Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu

Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach funkcjonujących ponad 25 lat europejskich programów edukacyjnych. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw pomiędzy instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. Ważnym elementem programu Erasmus+ jest upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów realizowanych w nim projektów. To właśnie te działania przyczyniają się do podnoszenia świadomości publicznej na temat jego funkcjonowania oraz wpływają na rozwój polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu i kultury – są one sposobem zaprezentowania pracy, jaką wykonano w ramach projektów dofinansowanych przez program Erasmus+.

.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów – definicje

Upowszechnianie oznacza rozprzestrzenianie na szeroką skalę. W przypadku programu Erasmus+ obejmuje ono rozpowszechnianie w jak największym stopniu informacji na temat sukcesów i wyników projektu. Skuteczne rozpowszechnianie wyników wymaga opracowania na początku projektu odpowiedniego procesu. Powinien on odnosić się do przyczyny, zakresu, sposobu, czasu, odbiorcy i miejsca rozpowszechniania wyników zarówno podczas okresu finansowania, jak i po jego zakończeniu.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

 

Wykorzystywanie oznacza stosowanie i korzystanie z czegoś. W przypadku programu Erasmus+ oznacza to maksymalizowanie potencjału finansowanych działań, tak aby z wyników korzystano poza okresem realizacji projektu. Wyniki należy przygotować w sposób umożliwiający dostosowanie ich do potrzeb innych, przeniesienie na nowe obszary, zapewnienie trwałości po zakończeniu okresu.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

Upowszechnianie jako strategia

Aby upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów miało sens, należy je dobrze zaplanować – stworzyć strategię, która umożliwi dotarcie do odpowiednich grup odbiorców w atrakcyjny dla nich sposób. Proces upowszechniania powinien być zaplanowany na początku tworzenia projektu, tak aby systematycznie i spokojnie realizować go, analizując otoczenie i zaistniałe sytuacje.

Upowszechnianie rezultatów jest ważnym elementem projektów dofinansowanych przez program Erasmus+. W zależności od rodzaju projektu Komisja wymaga, aby działania upowszechniające prezentowane były już na etapie składania wniosków i określały aktywności, które należy podjąć zarówno podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

.

Przykłady działań na różnych etapach cyklu projektu

Przed rozpoczęciem projektu należy:

 • dokonać analizy potrzeb uczestników;
 • określić cele projektu;
 • zaplanować rezultaty;
 • określić grupy docelowe działań upowszechniających;
 • stworzyć plan upowszechniania i wykorzystywania rezultatów;
 • zaplanować działania wzmacniające trwałość rezultatów;
 • zaplanować działania ewaluacyjne.

Podczas realizacji projektu należy:

 • realizować zaplanowane działania;
 • przeprowadzić pierwsze działania upowszechniające;
 • realizować działania informacyjne;
 • dokonywać ewaluacji bieżącej;
 • dokonywać weryfikacji założeń projektu (np. rezultatów);
 • przenosić wynik na nowe grupy docelowe, nowe obszary, strategie polityczne;
 • prowadzić działania wzmacniające trwałość rezultatów.

Po zakończeniu projektu należy:

 • upowszechniać rezultaty;
 • ocenić osiągnięcia i wpływ (ewaluacja końcowa);
 • rozwijać pomysły dotyczące dalszej współpracy;
 • prowadzić działania zwiększające trwałość rezultatów.

.

Upowszechnianie a poszczególne akcje programu Erasmus+

Elementy takie jak zaplanowane wyniki projektu, dobór narzędzi upowszechniania, zapewnienie trwałości rezultatów czy ewaluacja oceniane są przez ekspertów programu Erasmus+ i mają wpływ na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

W przypadku projektów związanych z mobilnością wymagane jest określenie działań i wskazanie grup docelowych działań upowszechniających. Jeżeli planowany jest projekt współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk, wymagany jest kompleksowy plan opisujący cele, narzędzia i wyniki tych działań.

Opracowywanie pomysłów na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników ma znaczenie w przypadku każdego projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+. Działania w tym zakresie powinny być jednak proporcjonalne i dostosowane pod względem doboru oraz intensywności do konkretnych potrzeb i rodzaju opracowywanego projektu. Należy uwzględnić, czy projekt jest ukierunkowany na proces, czy też ma na celu stworzenie trwałych rezultatów; czy jest niezależny, czy też stanowi część większej inicjatywy; czy jest przygotowywany przez organizacje uczestniczące działające na dużą, czy na małą skalę itp. Organizacje uczestniczące powinny omówić założenia i cele działań lub planu oraz wybrać najlepsze działania i podejścia, a także rozdzielić zadania pomiędzy partnerów, uwzględniając szczególne cechy projektu.

W przypadku zorganizowanych projektów współpracy, takich jak partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, projekty w zakresie sportu, współpracy strategicznej i budowania potencjału, dobrej jakości plan rozpowszechniania i wykorzystywaniawyników powinien zawierać wymierne i realistyczne cele, być zgodny z harmonogramem i zapewniać planowanie zasobów dla działań, które mają zostać podjęte. Uczestnictwo grup docelowych w działaniach pomoże także zmaksymalizować wykorzystanie wyników projektu. Ważne jest przygotowanie odpowiedniej strategii, ponieważ jest ona głównym sposobem umożliwiającym komunikację z docelowymi odbiorcami. W projektach w dziedzinie mobilności nie przewidziano takiego wymogu. Organizatorów projektu zachęca się jednak do informowania o efektach uczenia się uzyskanych przez uczestników takich działań. Powinni oni także zachęcać uczestników do dzielenia się informacjami na temat korzyści z uczestnictwa w działaniu dotyczącym mobilności.

„Przewodnik po programie Erasmus+”

Więcej informacji na temat upowszechniania można przeczytać w publikacji „Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych”.

 

Przeczytaj więcej na temat rezultatów projektów »

Przeczytaj więcej na temat narzędzi upowszechniania rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat trwałości rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat ewaluacji projektu »