02Lip2014

Uruchomienie rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy zostaje podana do publicznej wiadomości zawartość nowego rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER). Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki ETER po raz pierwszy na poziomie ogólnoeuropejskim w jednym miejscu udostępnione zostaną porównywalne dane o 2 250 instytucjach, w których uczy się ponad 16 mln studentów. Zawarte w rejestrze dane obejmują wielkość uczelni, liczbę studentów i wykładowców, nauczane przedmioty oraz rodzaje dyplomów, które można tam zdobyć, a także informacje o działalności badawczej i międzynarodowej. Na stworzenie ETER przeznaczono 500 000 EUR z funduszy unijnych pochodzących z byłego programu „Uczenie się przez całe życie” (obecnie Erasmus+).

 

„Lepszy dostęp do informacji jest niezbędny, jeśli mamy poprawić jakość naszych systemów edukacyjnych. Rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego będzie stanowił dla twórców polityki i uczelni wyższych nieocenione źródło wiedzy. Zwiększy on przejrzystość w szkolnictwie wyższym i pomoże rozszerzyć zakres analiz i informacji, poprawi relacje między światem edukacji i światem badań oraz będzie wspierać różnorodność szkolnictwa wyższego w Europie.”
Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży

 

 

Przy wykorzystaniu danych otrzymanych od krajowych urzędów statystycznych w ramach ETER stworzona zostanie trwała i regularnie aktualizowana baza danych o europejskich uniwersytetach. Pomoże ona twórcom polityki lepiej zarządzać europejskim systemem szkolnictwa wyższego jako całością oraz umożliwi uniwersytetom porównywanie się z innymi placówkami i wyszukiwanie okazji do współpracy lub specjalizacji naukowej. Uzupełnia on inne dane dotyczące wyników osiąganych przez uniwersytety, takie jak U-Multirank, oraz statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

ETER zawiera informacje o uniwersytetach w 28 państwach członkowskich, a ponadto obejmuje instytucje w państwach EOG-EFTA (tj. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) oraz państwach kandydujących do UE (tj. byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji).

Rejestr zawiera dane statystyczne na temat placówek, w których uczy się ponad 200 studentów. W instytucjach tych kształci się 85 % wszystkich studentów szkół wyższych w przedmiotowych państwach. 29 spośród objętych rejestrem państw dostarczyło pełny zestaw danych. Belgia (Wspólnota Francuska), Węgry, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja i Turcja dostarczyły podstawowy wykaz swoich instytucji szkolnictwa wyższego.

Kontekst

Stworzenie ETER jest wynikiem przygotowanego przez Komisję planu modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego. Rejestr stworzyło konsorcjum utworzone przez czterech partnerów: USI – Università della Svizzera Italiana, Lugano, Szwajcaria; Joanneum Research, Graz, Austria; NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Oslo, Norwegia; Uniwersytet La Sapienza w Rzymie. Konsorcjum ETER współpracuje blisko z krajowymi urzędami statystycznymi.

Podstawy ETER zbadano w tzw. studium wykonalności EUMIDA (2009-2010). W ramach studium EUMIDA dokonano przeglądu metodologii, dostępności danych, poufności oraz środków potrzebnych do realizacji projektu na szeroką skalę.

 

 

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!