Budżet projektu jest konstruowany w większości w oparciu o kategorie kosztów ryczałtowych odpowiadające różnym działaniom w projekcie. Wysokość budżetu projektu będzie zależna od rodzaju oraz zakresu zaplanowanych działań, a także czasu ich trwania .

Na przykład:
Wysokość dofinansowania w kategorii budżetu „zarządzanie projektem i jego wdrażanie” będzie zależna od długości trwania projektu oraz roli instytucji w projekcie – koordynator lub partner.

Wysokość dofinansowania w kategorii budżetu „działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami” będzie zależna od liczby osób biorących udział w wyjazdach oraz od tego, czy osoby te są uczniami czy nauczycielami (różnice w stawkach wsparcia indywidualnego) długości trwania wyjazdów oraz odległości między siedzibą szkoły wysyłającej oraz przyjmującej. Do wyznaczania odległości trzeba posłużyć się kalkulatorem odległości

Więcej szczegółów na temat budżetu projektu oraz wysokość stawek ryczałtowych podano w Przewodniku po Programie Erasmus+