• Monitorowanie projektu polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji, dzięki którym można zweryfikować, czy projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.
  • Monitorowaniu podlega zatwierdzony plan pracy, w tym zadania oraz rezultaty projektu. Badaniu podlega to, czy są one wykonywane zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. Monitorowanie planu pozwala zidentyfikować działania, w których są opóźnienia, a także mobilizować zespół do nadrobienia zaległości.
  • Analizie może także podlegać dokumentacja projektowa, w tym: wniosek, protokoły rekrutacyjne, listy obecności, dzienniki zajęć, zaświadczenia, ankiety, raporty cząstkowe itp.
  • Wyniki monitorowania są źródłem informacji dla bieżącej oceny postępu realizacji projektu oraz ewaluacji okresowej i końcowej.
  • Należy w każdej instytucji wskazać osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji projektu.