Zanim wybierzemy partnera powinniśmy:

 • przeprowadzić diagnozę i identyfikację problemów oraz potrzeb w instytucji,
 • określić cele do osiągnięcia,
 • określić grupy uczestników: ich oczekiwania i ograniczenia.

Potrzeby i cele partnerów powinny być zbliżone.

 

Nawiązanie efektywnej współpracy z partnerem w ramach projektu wymaga podjęcia pewnych działań takich, jak:

 • określenia, jakie partnerzy posiadają doświadczenie i jakimi zasobami dysponują
 • określenia sposobów skutecznej komunikacji w partnerstwie,
 • ustalenia przejrzystej struktury i podziału obowiązków,
 • wskazania działań, za które będą odpowiedzialni partnerzy,
 • określenia budżetu dla poszczególnych partnerów,
 • określenia, jak będzie wyglądał model zarządzania projektem,
 • powołania kompetentnego zespołu zarządzającego,
 • kontroli projektu przez koordynatora partnerstwa,

zgodnie z zasadą „ufam i kontroluję”.