Ustalenie zakresu zadań i formuły ich przygotowania
W partnerstwie istotne jest ustalenie i wiedza na temat kilku zasadniczych kwestii:

  • podziału i doprecyzowania zakresu zadań partnerów,
  • określenie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności partnerów,
  • ustalenie formuły przygotowania dokumentów, o ile wymagają one jednolitej formy,
  • ustalenie zakresu rezultatów projektu
  • ustalenie właściwego oznakowania rezultatów zgodnie z zasadami Programu Erasmus+,
  • ustalenie zasad ochrony danych osobowych.

Zdefiniowanie planu wspólnej pracy (road map) i jego akceptacja w partnerstwie
Plan działania powinien określać:

  • poszczególne elementy projektu i kroki współpracy,
  • działania w ramach każdego kroku,
  • osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

W razie potrzeby plan działania należy aktualizować, aby dostosować go do ewentualnych zmian sytuacji. Podstawą do przygotowania takiego planu jest harmonogram działań zaplanowany we wniosku.