• Przedstawiciele organu prowadzącego mogą pomóc w znalezieniu szkół partnerskich do współpracy międzynarodowej, ponieważ niejednokrotnie współpracują z regionami partnerskimi, miastami bliźniaczymi lub mają kontakty z wcześniej realizowanych projektów.
• Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę powinni włączyć się w upowszechnianie rezultatów projektu oraz zapewnianie jego trwałości, mogą wspierać szkołę we wdrażaniu innowacji.
• Prawny przedstawiciel organu prowadzącego szkołę podpisuje wszystkie dokumenty związane ze składaniem wniosku oraz realizacją projektu, chyba że dyrektor szkoły uzyska pełnomocnictwo.
• Dofinansowanie na realizację projektu jest przekazywane, po podpisaniu umowy na realizację projektu, na rachunek bankowy organu prowadzącego szkołę.
• Sprawne zarządzanie budżetem projektu wymaga również dobrej współpracy z osobami zajmującymi się obsługą księgową organu prowadzącego szkołę.
• Ponieważ dofinansowanie projektu przekazywane jest w transzach, a ostatnia transza (ok. 20% wartości dofinansowania projektu) przekazywana jest po zakończeniu realizacji projektu, może być konieczność zapewnienia tej kwoty w budżecie organu prowadzącego szkołę do momentu jej odzyskania po przekazaniu przez Narodową Agencję ostatniej transzy dofinansowania.
• Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi organ prowadzący szkołę.