Zasady funkcjonujące w partnerstwie

  • Partnerstwo dąży do wspólnego celu poprzez współpracę i współdziałanie. Niezbędnymi elementami, na których można budować partnerstwo to: zaufanie, prowadzenie dialogu, równe traktowanie, odpowiedzialność, transparentność, zasada konsensusu, rzetelność i solidarność.
  • Współpraca w partnerstwie umożliwia dzielenie się doświadczeniami, wymianę dobrych praktyk, wzajemne inspirowanie, łączenie zasobów, wspólne tworzenie rezultatów oraz kultury współpracy.
  • Każdy projekt posiada lidera (koordynatora partnerstwa). Jednakże partnerzy wspólnie przygotowują projekt, wspólnie go realizują oraz wspólne nim zarządzają. Każdy z partnerów, żeby móc odpowiedzialnie realizować projekt, powinien dysponować wnioskiem i oceną wniosku dokonaną przez eksperta oraz umową ze swoją Agencją Narodową.
  • Do projektów współpracy szkół w trakcie ich realizacji nie może przystąpić żaden nowy partner, nie można również dokonać wymiany którejś ze szkół na inną szkołę. W przypadku, gdy z realizacji projektu zrezygnuje szkoła koordynująca, wówczas cały projekt ulega rozwiązaniu.

Zapewnienie stałego zaangażowania partnerów w projekt

Istotne jest podjęcie działań integrujących partnerów np. poprzez wspólne przygotowanie dokumentów czy też kontakty nieformalne. To umożliwi zbliżenie partnerstwa oraz wspólne dynamiczniejsze działania.

Ważne jest także uzgodnienie jednolitych procedur działania oraz stworzenie wzorów dokumentów, co pozwoli uniknąć nieporozumień.

Warto także angażować partnerów lokalnych poprzez informowanie ich o aktualnych postępach w projekcie, w tym o wynikach spotkań partnerskich czy poszczególnych fazach projektu. Angażowanie interesariuszy wzbogaca prace projektowe o zewnętrzny punkt widzenia oraz o informacje zwrotne o prowadzonych działaniach.

Podtrzymanie partnerstwa i zaangażowania 

Osoby zarządzające powinny posiadać umiejętność zarządzania projektami, umiejętność podejścia wielokulturowego oraz moderowania relacji między partnerami.

Przy większym projekcie współpracę może ułatwić utworzenie grup roboczych, które przejmą odpowiedzialność za wybraną część realizacji projektu. Będą także współpracować z koordynatorem projektu.

Partnerzy wewnętrzni

W realizację projektu powinien być zaangażowany zespół nauczycieli z każdej szkoły. Prowadzenie projektu jest działaniem zbyt kompleksowym, żeby mogło być realizowane jednoosobowo przez koordynatora. W zależności od tematyki i zakresu projektu powinni być w niego zaangażowani nauczyciele, którzy będą mogli adekwatnie wesprzeć działania projektowe. Koordynator musi więc dbać również o dobrą współpracę i zaangażowanie zespołu projektowego w szkole.