• Określenie sposobów ograniczania ryzyka wymaga zidentyfikowania potencjalnych sytuacji, które mogą wystąpić w projekcie, a będą miały niekorzystne wpływ na jego realizację lub rezultaty. Identyfikowanie ryzyk wynika z naszej wiedzy o rzeczywistości, o tym co potencjalnie może się wydarzyć. Można posłużyć się metodami, które ułatwią lub uporządkują identyfikowanie ryzyk np.: burza mózgów, zgłoszenia każdego członka zespołu projektowego.
  • Po zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk należy je przeanalizować pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz negatywnych skutków dla realizacji projektu.
  • Sposoby ograniczania ryzyka będą dotyczyły tylko tych ryzyk, które są wysoce prawdopodobne i będą miały duże negatywne skutki dla realizacji projektu. W sposobie ograniczania poszczególnych ryzyk należy podać kto będzie podejmował działania, żeby zapobiec powstaniu danego ryzyka oraz jakie działania zostaną podjęte, kiedy ryzyko wystąpi.