Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Zapraszamy na webinaria dotyczące akredytacji w w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Proces oceny wniosków i przyznawania akredytacji jest procesem stałym. Termin składania wniosków:  do 29 października 2020 r., godz. 12.00

Podczas każdego webinarium (treść ta sama) zostaną przedstawione zasady wnioskowania oraz możliwości realizacji projektów w akcji 1 (mobilność edukacyjna w sektorze VET).

Webinaria będą się rozpoczynały o godz. 14.00.

24.09.2020rejestracja

28.09.2020rejestracja

05.10.2020rejestracja

Informacje dotyczące Akredytacji Erasmus dostępne są tutaj: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/akredytacja-w-programie-erasmus-w-edycji-2020/  Prosimy także o zapoznanie się  z wykazem instytucji uprawnionych do wnioskowania w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach akcji 1 instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności uczniów i kadry.

Dzięki udziałowi w stażu zagranicznym uczniowie oraz niedawni absolwenci zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwia im przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Mogą odbywać staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej albo w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Wyjazd może trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Integralną częścią stażu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Uczeń otrzymuje dofinansowanie na podróż i pobyt za granicą, a organizacja wysyłająca na przygotowanie i zarządzanie mobilnością zgodnie ze stawkami ogłaszanymi corocznie przez Komisję Europejską.

W ramach akcji 1 instytucje mogą również wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności kadry. Program Erasmus+ stwarza nauczycielom przedmiotów zawodowych, opiekunom praktyk i doradcom zawodowym możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia oraz nowości technicznych i organizacyjnych, które mogą być niedostępne w szkole, a nawet u rodzimych przedsiębiorców. Podczas wyjazdów zagranicznych, które trwają od 2 dni do 2 miesięcy nauczyciel odbywa praktykę zawodową w przedsiębiorstwie albo w instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego, prowadzi obserwację typu job shadowing w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego albo kurs czy szkolenie w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

Zasady

 • Wnioskowanie

  Wnioski składane są raz w roku za pośrednictwem formularz on-line przez organizacje uprawnione do udziału w akcji 1.

  Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać wyłącznie organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET organisations) tzn. podmioty, które prowadzą statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (oferują programy kształcenia i szkolenia zawodowego). Natomiast organizacje, które nie są bezpośrednio organizacją kształcenia i szkolenia zawodowego mogą uczestniczyć w projekcie mobilności wyłącznie w ramach konsorcjum.

  WAŻNE: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie 2020 w ramach akcji 1. w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. W jednym wniosku organizacja może zaplanować mobilność zarówno uczniów jak i kadry kształcenia zawodowego. Złożenie osobnych wniosków przez tę samą instytucję spowoduje odrzucenie wniosków na etapie oceny formalnej.

 • Dofinansowanie

  Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki (stawki ryczałtowe).

  Informacja na temat wysokości stawek w konkursie 2020 w ramach kategorii wsparcie indywidualne jest dostępna na stronie programu w zakładce KOMUNIKATY. Są to stawki ryczałtowe.

  Finansowanie ze środków programu Erasmus+ jest wyrażone w walucie Euro.

  Wyjazdy zagraniczne mogą odbywać się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Aktualny wykaz uprawnionych krajów programu znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+ 2020.

   

 • Czas trwania projektu

  Projekty mobilności mogą trwać od 1 roku do 2 lat.

  Okres trwania projektu określa wnioskodawca, uwzględniając działania przygotowawcze przed mobilnością, terminy praktyk/staży oraz działania ewaluacyjne i upowszechniające po zakończeniu wyjazdów.

  Działania w projekcie mogą się rozpocząć pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r.