Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Oba typy projektów mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

 1. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk: umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji: opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.

Priorytety dla sektora Edukacja dorosłych w konkursie 2019 w Akcji 2 (Priorytety na rok 2020 zostaną opublikowane w Zaproszeniu do składania wniosków na rok 2020)

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi odnosić się do jednego z priorytetów opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+ w części dot. Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne. Musi to być priorytet dla sektora Edukacji dorosłych lub priorytet horyzontalny, z zachowaniem warunku, że sektorem, na który ma miejsce największy wpływ, musi być Edukacja dorosłych. We wniosku o dofinansowanie należy wybrać jeden priorytet główny (spośród priorytetów horyzontalnych lub sektorowych) oraz można wybrać jeden lub dwa priorytety dodatkowe (spośród wszystkich możliwych priorytetów wyznaczonych w programie – szczegóły w Przewodniku po programie).

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacja dorosłych:

 • Poprawa i poszerzanie gamy wysokiej jakości możliwości uczenia się, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach w celu doskonalenia ich umiejętności pisania, czytania, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji kluczowych lub w celu zdobywania wyższych kwalifikacji, w tym przez poświadczanie umiejętności zdobywanych w ramach nieformalnego i pozaformalnego uczenia się.
 • Wspieranie tworzenia i dostępu do ścieżek poprawy umiejętności poprzez udostępnianie możliwości rozpoznawania i analizowania umiejętności oraz możliwości uczenia się dostosowanych do indywidualnych potrzeb, uznawalność elastycznych trybów uczenia się (np. masowych otwartych kursów internetowych: MOOC), a także poprzez poświadczanie umiejętności zdobywanych w ramach nieformalnego i pozaformalnego uczenia się.
 • Zwiększanie popytu i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania, zachęcające osoby dorosłe o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach do rozwoju i poprawy umiejętności pisania, czytania, rozumowania matematycznego oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych, innych kluczowych kompetencji lub do zdobywania dalszych kwalifikacji.
 • Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące się osoby dorosłe, w szczególności w motywowaniu dorosłych do nauki i w zakresie skutecznego nauczania osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kwalifikacjach w zakresie czytania, pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, w tym również za pomocą skutecznego wykorzystania technologii cyfrowych celem poprawy doświadczeń w obszarze nauki.
 • Opracowywanie mechanizmów monitorowania skuteczności strategii uczenia się dorosłych lub śledzenia i monito­rowania postępów dorosłych osób uczących się.

Spośród priorytetów horyzontalnych Komisja Europejska określiła priorytet „Edukacja włączająca, szkolenie i młodzież” (włączenie społeczne) jako wysoce adekwatny.

Możliwe do realizacji działania w Akcji 2

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy)
 • Spotkania międzynarodowe partnerów
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
  • krótkie wspólne szkolenia kadry (short-term joint staff training events) – od 3 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
  • łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy (blended mobility of learners) – od 5 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
  • dłuższe pobyty szkoleniowe kadry –  prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej (long-term teaching or training assignments) – od 2 do 12 miesięcy.

Poniższe 2 działania są możliwe wyłącznie dla większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji):

 • Opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej;
 • Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej.

W projekcie należy również zaplanować działania związane z jego zarządzaniem, komunikacją, monitorowaniem, ewaluacją oraz upowszechnianiem osiągniętych rezultatów.

Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest zaplanowanie takich rezultatów – adekwatnych do skali i typu projektu, które będzie można upowszechnić i z których będą mogły skorzystać inne organizacje zainteresowane tematyką, której dotyczył projekt.

Potencjalni beneficjenci Akcji 2

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje z tzw. krajów programu uczestniczących w programie Erasmus+ (organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, władze lokalne, firmy prowadzące niezawodową edukację dorosłych).

Do współpracy mogą być włączone również organizacje z tzw. krajów partnerskich biorących udział w programie Erasmus+, o ile ich udział jest uzasadniony korzyścią dla organizacji z krajów programu.

Partnerstwo musi się składać z minimum trzech organizacji z trzech różnych krajów programu, przy czym jedna pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Zachęcamy do skorzystania z Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) w celu znalezienia partnera do projektu.

Termin składania i czas trwania wniosków dla konkursu 2019 – Akcja 2

Termin składania wniosków: 21 marca 2019, godz. 12:00:00 czasu brukselskiego.

Projekty w konkursie roku 2019 mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019. Wszystkie projekty z konkursu roku 2019 muszą zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2022 r.

Kolejne etapy procesu wyboru wniosków i podpisywania umów

 • Ocena wniosków: marzec-lipiec 2019
 • Decyzje o przyznaniu dofinansowania: lipiec 2019
 • Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz z komentarzami ekspertów oceniających wnioski: sierpień 2019
 • Podpisywanie umów o dofinansowanie: do 3 miesięcy po przesłaniu powiadomień o wynikach konkursu (dla podmiotów niepublicznych z przyznanym skumulowanym dofinansowaniem przekraczającym 60 tys. euro – badanie zdolności finansowej; I płatność niezwłocznie po podpisaniu umowy)

Spotkanie informacyjne beneficjentów z Narodową Agencją: wrzesień 2019.

 Definicje określeń

W Przewodniku po programie Erasmus+, w Glosariuszu, podane są definicje pojęć na użytek programu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szczególnie ważne dla sektora Edukacji dorosłych są definicje:

 • Edukacja dorosłych
 • Organizacja edukacji dorosłych
 • Dorosły słuchacz
 • Job shadowing