Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Termin składania wniosków

21 marca 2019 r.

godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Informujemy o przesunięciu terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r. godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Przesunięcie spowodowane jest technicznymi problemami ze składaniem wniosków on-line. Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przesuniecia-terminow-skladania-wnioskow-w-akcji-2-na-26-marca-2019-r/

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych

Celem takiej współpracy jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Typy projektów partnerstw strategicznych

Beneficjenci

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego z krajów uczestniczących w programie Erasmus+:

  • szkoły zawodowe,
  • centra kształcenia praktycznego,
  • ośrodki doskonalenia nauczycieli,
  • uczelnie wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje pracodawców,
  • partnerzy społeczni,
  • fundacje,
  • stowarzyszenia branżowe,
  • izby rzemieślnicze,
  • władze lokalne i regionalne.

Priorytety

Projekt musi być zgodny z wybranymi priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe lub priorytetami horyzontalnymi. Na rok 2019 wyznaczono następujące priorytety dla ww. sektora:

Zasady

  • Czas trwania i dofinansowanie

    Czas trwania

    Projekty partnerskie mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Okres trwania projektu określa wnioskodawca.
    Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 r.

    Dofinansowanie

    Kwota dofinansowania jest ustalana przez pomnożenie 12 500 Euro (maksymalna miesięczne dofinansowanie dla całego projektu) przez czas trwania projektu (wyrażony w miesiącach). Wartość najkrótszego 12 miesięcznego projektu może wynieść nie więcej niż 150 000 Euro (12 500 Euro x 12 miesięcy). Wartość najdłuższego możliwego projektu może wynieść nie więcej niż 450 000 Euro.

    Model finansowania

    Wnioskodawcy z zależności od planowanych działań korzystają z odpowiednich kategorii finansowych. Są to:

    • Zarządzanie i wdrażanie (PMI) – kategoria występująca we wszystkich projektach. Środki na zarządzanie projektem, lokalne działania, upowszechnianie, materiały szkoleniowe.
    • Międzynarodowe spotkania projektowe (TPM) – środki na spotkania robocze dotyczące koordynacji i wdrażania projektu
    • Koszty nadzwyczajne (EC) – środki na podwykonawstwo lub zakup towarów i usług
    • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami (SN) – dodatkowe środki wspierające udział uczestników niepełnosprawnych
    • Międzynarodowe działania dotyczące szkoleń i uczenia się (LTT) – środki na koszty podróży i wsparcie indywidualne (m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne

    Dodatkowo w przypadku projektów na rzecz innowacji wnioskodawcy mają do dyspozycji dwie dodatkowe kategorie:

    • Rezultaty pracy intelektualnej (IO) – rezultaty i trwałe produkty intelektualne – materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania, istotne pod względem jakości i ilości
    • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (ME) – wydarzenia dotyczące upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych
  • Partnerstwo

    Partnerstwo

    Partnerstwo musi składać się co najmniej z trzech instytucji zarejestrowanych w krajach programu i posiadających osobowość prawną. Maksymalna liczba partnerów nie jest zamknięta. Jednak dofinansowanie można skalkulować jedynie dla 10 instytucji.

    Miejsce realizacji projektu

    Wszystkie działania projektu muszą odbywać się w krajach będących siedzibami organizacji w nim uczestniczących. Działania z zakresu uczenia się, nauczania i szkolenia dla osób uczących się oraz działania długoterminowe dla pracowników/kadry mogą być organizowane wyłącznie w krajach programu.

    Ponadto w należycie uzasadnionych przypadkach w związku z celami lub realizacją projektu:

    • działania mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, nawet jeśli w projekcie nie ma uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę instytucja UE,
    • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej mogą być organizowane w kraju dowolnego partnera stowarzyszonego zaangażowanego w projekt.
  • Składanie wniosku

    Wniosek do Narodowej Agencji składa koordynator w imieniu całego partnerstwa.

    Język wniosku:
    Wniosek należy złożyć w języku polskim lub angielskim. Wniosek można również złożyć w innych językach, jednak wtedy należy przedstawić tłumaczenie wniosku w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

    Liczba składanych wniosków:
    Jedno partnerstwo może złożyć jeden wniosek.
    Jeden wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków o ile partnerstwa tych wniosków są różne.
    Jedna instytucja może być partnerem projektu w dowolnej liczbie wniosków.