Komunikat dla wnioskodawców dotyczący alternatywnej procedury składania wniosku

Wnioskodawcy, którzy pomimo dopełnienia wszystkich wymogów formalnych nie będą mogli złożyć wniosku z powodów technicznych, np. błędów generowanych przez formularz online https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/ lub z powodu braku komunikacji z serwerami Komisji Europejskiej (dalej: KE), powinni zawiadomić Narodową Agencję, aby ta mogła zastosować alternatywną procedurę złożenia wniosku.

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektorów programu Erasmus+ z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eforms@erasmusplus.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Prawidłowe zgłoszenie APZW spełnia następujące warunki:

  1. zostało wysłane w okresie do dwóch godzin od godziny oficjalnego terminu składania wniosków;
  2. zawiera numer identyfikacyjny „Form ID/numer identyfikacyjny formularza” wniosku;
  3. informacja o błędzie jest czytelna i zawiera pasek adresu oraz datę wystąpienia błędu;
  4. załączony wniosek jest w formacie pdf;
  5. data i godzina ostatniej próby złożenia wniosku widoczna w formularzu wniosku w „Historii składania wniosku”, są wcześniejsze od oficjalnego terminu składania wniosków;
  6. wszystkie sekcje wniosku zostały wypełnione;
  7. do wniosku dołączono oświadczenie DoH podpisane przez przedstawiciela/i prawnego/ych wnioskodawcy;
  8. dołączono inne dokumenty obowiązkowe w danym sektorze/danej akcji programu Erasmus+ (np. pełnomocnictwa, mandaty itp.).

Przesłana dokumentacja sprawdzana jest w danym sektorze/akcji programu Erasmus+.

Wszystkie wnioski zgłoszone w ramach alternatywnej procedury są rejestrowane i indywidualnie analizowane.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Mobilne Centrum Edukacyjne

Suwałki były ostatnim miejscem w tym roku, do którego przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego okazał się możliwy. Bieżąc[...]
Erasmus+

Kampania informacyjna – Erasmus dla szkół i placówek na [...]

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w k[...]
Erasmus+

Sukces obchodów #Erasmusdays w Polsce

Pomimo wyjątkowych okoliczności zorganizowaliśmy wspólnie niemalże 100 eventów więcej, niż w trakcie ubiegłorocznej edyc[...]