Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

Laur innowacyjności - nagroda KE

Po raz pierwszy liderzy edukacji zostaną uhonorowani Europejską nagrodą za innowacyjność w nauczaniu.

 

  • fot. FRSE

Olga Barcikowska, Anna Kaczmarek, Beata Karwowska, Joanna Przemieniecka – ekspertki FRSE

Nagroda jest inicjatywą Komisji Europejskiej, wspierającą rozwój europejskiego obszaru edukacji. Nagroda ma służyć docenieniu pracy nauczycieli i szkół realizujących projekty programu Erasmus+ oraz promowaniu wyróżniających się praktyk w tym obszarze. Europejska ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 20 października br., ale polskich zwycięzców Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uhonoruje już 30 września, na IV Kongresie Edukacji.
Nagroda co roku będzie miała inny temat przewodni. W roku 2021, który inauguruje konkurs, jest to: „Nauka na odległość i nauczanie mieszane”. W każdym z państw uczestniczących w programie Erasmus+ nagrody zostaną przyznane w kategoriach: edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły branżowe i techniczne.

Nominowane projekty z Polski:

KATEGORIA: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM
» „Dobry nauczyciel – dobre przedszkole – dobry start” – Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku
Celem projektu było osiągnięcie lepszych efektów nauczania dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod (np. edukacja matematyczna z użyciem klocków multisensorycznych, włączenie angielskiego do codziennych zajęć), wzrost umiejętności pedagogicznych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie (interdyscyplinarne metody pracy) i poszerzenie kontaktów międzynarodowych przedszkola.


» „Be a master – Think creatively” – Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie
Projekt był realizowany wspólnie z placówkami z Polski, Islandii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Grecji, a jego główny cel zakładał wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wykorzystanie podstaw programowania. Inicjatywa miała też pomóc w przygotowaniu dzieci do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii.

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
» „Ku lepszej jakości i nowoczesności” – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie Projekt dotyczył polepszenia jakości w zakresie nauczania zintegrowanego oraz nauczania języków obcych. Zakładał także wykorzystanie innowacyjnych technologii i metod oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Szkoła wprowadziła m.in. takie narzędzia pracy, jak: eduroboty, platforma Moodle oraz metodologia CLIL, a z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaczęła stosować zasady tutoringu i coachingu.


» „Open your mind, change your life” – Zespół Szkół w Lubczy
Poprawienie frekwencji uczniów, zapobieganie rezygnowaniu z edukacji, wspieranie podopiecznych ze słabszymi wynikami z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz poprawa kluczowych kompetencji uczniów w perspektywie uczenia się przez całe życie – oto cele projektu realizowanego ze szkołami z Chorwacji, Portugalii, Niemiec i Grecji.

KATEGORIA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
» „Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
Działania w projekcie obejmowały m.in. wyjazdy na szkolenia metodyczne i obserwację pracy integracyjnych szkół specjalnych, co pozwoliło na wdrożenie w placówce rozwiązań w zakresie zajęć z osobami z autyzmem, nauczania języka obcego, komunikacji alternatywnej, współpracy z rodzicami oraz tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Udało się też wzbogacić warsztat pracy o techniki informatyczne.

» „Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching” – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
W przedsięwzięciu uczestniczyły również placówki z Włoch, Turcji, Litwy, Węgier, Grecji i Rumunii. Zadanie projektowe polegało na znalezieniu sposobów na zmotywowanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych poprzez zwiększenie ich zaangażowania w proces uczenia się. W efekcie w szkołach partnerskich wdrożono m.in. metodę tzw. odwróconej klasy, pozwalającą przeznaczyć więcej czasu na ćwiczenia praktyczne.

KATEGORIA: SZKOŁY BRANŻOWE I TECHNICZNE
» „We educate at European level” – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
Głównymi celami projektu były wsparcie rozwoju osobistego uczniów i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Technicy informatycy i technicy mechatronicy odbyli staże u zagranicznych pracodawców, a nauczyciele przedmiotów zawodowych skorzystali z job shadowing w goszczącej placówce. Realizacja projektu m.in. zainspirowała nauczycieli informatyki do wdrożenia zajęć z projektowania i programowania układów w oparciu o platformę Arduino.

» „AlterDrive” – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz dopasowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w branży motoryzacyjnej do rynku pracy to cele, które osiągnęło partnerstwo organizacji edukacyjnych i technologicznych z Czech, Hiszpanii i Polski. Innowacyjnym rezultatem wspomagającym nauczanie o alternatywnych źródłach napędów pojazdów jest platforma e-learningowa Alterdrive.eu. Zacieśniono też współpracę z biznesem.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie "Europy dla Aktywnych" 3/2021: