European Language Label

Czym jest konkurs European Language Label?

European Language Label (ELL) to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany instytucjom i indywidualnym nauczycielom. Konkurs organizowany jest od roku 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej od roku 2002. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy certyfikat ELL podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej w Polsce.

Jak można uzyskać certyfikat?

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: instytucjonalnej – projekty do konkursu mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujące się kształceniem językowym i nauczycielskiej – indywidualne inicjatywy mogą zgłaszać nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych.

 

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie na formularzu konkursu dostępnym na stronie internetowej ELL i wysłać niosek na adres FRSE. Projekty oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. dr hab. Hanna Komorowska.

Jak inicjatywa ELL wpisuje się w program Erasmus+?

European Language Label wspiera wszystkie działania realizowane w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. ELL został uznany w oficjalnych dokumentach KE za inicjatywę wspierającą wszelkie działania realizowane w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Każdy projekt mający na celu kształcenie językowe, który został dofinansowany w ramach programu Erasmus+ może zostać zgłoszony do konkursu ELL. Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na europejskiej platformie upowszechniającej rezultaty projektów Erasmus+ (Erasmus Dissemination Platform) i odpowiednio oznaczone logotypem ELL. Należy także podkreślić, że priorytety kolejnych edycji konkursu wpisują się w tendencje europejskich programów edukacyjnych i zintegrowane podejście do edukacji obejmujące także nieformalne ścieżki uczenia się.

Dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z programami europejskimi, zgłoszenie projektu do konkursu może być pierwszym krokiem do wzięcia udziału w innych projektach finansowanych w ramach programu Erasmus+.

 

XVI edycja konkursu European Language Label 2017.

Termin nadsyłania formularzy XVI edycji konkursu ELL upływa 20 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie, priorytetach tematycznych oraz formularze wniosków na można znaleźć na stronie: http://ell.org.pl.