Sojusze na rzecz wiedzy

Działanie zarządzane przez EACEA w Brukseli

Ogłoszono konkursy wniosków w programie Erasmus+ na rok 2020. Są to ostatnie konkursy wniosków w obecnej edycji programu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów typu “Sojusze na rzecz wiedzy”:

26 lutego 2020 r. o godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli (UTC +1).

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W sojuszach na rzecz wiedzy mogą uczestniczyć organizacje/instytucje publiczne i prywatne z krajów programu oraz z krajów partnerskich (np. szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, instytucje/placówki naukowe, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia przedsiębiorstw itp.).

W danym projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów programu Erasmus+, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa.

Udział organizacji z innych krajów tj. z krajów partnerskich z innych regionów świata, musi być uzasadniony szczególnym wkładem, jaki wnoszą do projektu.

Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Czas trwania projektu

2 lub 3 lata.

Dofinansowanie

Maksymalnie dofinansowanie:

  • projekt 2-letni: 700 000 euro
  • projekt 3-letni: 1 000 000 euro

Składanie wniosku

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Wniosek składa się w formie online.

Obowiązkowe załączniki do wniosku:

Szczegółowy opis projektu (Detailed Project Description)

Szczegółowa tabela budżetowa (Detailed Budget Table)

Oświadczenie przedstawiciela prawnego organizacji wnioskującej (Declaration on honour – dwa rodzaje – dla projektów poniżej 60 000 euro i powyżej 60 000 euro) – zeskanowany podpisany oryginał (pdf, tif, jpg).

Więcej informacji o projektach typu sojusze na rzecz wiedzy znajduje się:

W sprawach projektów centralnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Agencją Wykonawczą ds.Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA).